مهندس علی رضوانی تبار
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک کسب و کار

 سابقه تدریس در سازمان مدیریت صنعتی و جهاد دانشگاهی

مشاور و مدرس در حوزه مدیریت کسب و کار