انجمن مشاوران مدیریت ایران
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
مشاوره مدیریت در سطوح مدیریت کلان کشور و فعالیت‌های اقتصادی خصوصی از گذشته در کشوروجود داشته است ولی مشاوره مدیریت به شکل امروزی فقط به چند دهه برمی‌گردد. در زمینه نفت، فولاد، نیرو، مخابرات برخی زمینه‌های دیگر و تدوین برنامه‌های توسعه از گروه‌های مشاور خارجی استفاده شده است و شرکت‌های مشاور مختلف خارجی، به خصوص در زمینه‌های مدیریت مالی و حسابداری در ایران دفاتری را گشودند. با گسترش فعالیت‌های صنعتی در کشور و انتقال تجارب سازمان برنامه (سابق) به وزارت صنایع و معادن، مرکز مشاوره و راهنمایی صنعتی در پایان دهه 30، برخی انجمن‌های مدیریتی و سپس سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک سازمان مشاوره مدیریت در اوایل دهه 40 تشکیل و موجب استفاده بیشتر از خدمات مشاوره مدیریت و شتاب بیشتر این حرفه گردید و پروژ‌ه‌های مختلف مشاوره در زمینه‌هایی مانند مطالعات صنعتی، طراحی واحدهای صنعتی، تعمیرات و نگهداری، سیستم انبارها، امور مالی، بازرگانی، سازمانی، تعریف و اجرا گردید. همچنین با تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان بازوی وزارت صنایع و معادن و توسعه سخت افزاری و نرم‌ افزاری و گسترش ارتباطات صن