مهندس حسین اکبری
رئيس هيئت مديره آريانا، مشاور استراتژیک
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتری مدیریت دانشگاه بوردو (دوره مشترک با سازمان مدیریت صنعتی)
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (دانشگاه صنعتی شریف و تهران)
رییس هیات مدیره گروه پژوهشی صنعتی آریانا
عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی سریرا