دکتر ابراهیم شیخ
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مشخصات فردي، مدارج تحصيلي و فعاليتهاي علمي، پژوهشي و اجرائي ابراهيم شيخمشخصات فردینام:ابراهيمنام خانوادگي: شيخسال تولد: 1353وضعيت تاهل: تاهل و دارای سه فرزندsheikh.eb@gmail.comمدارج تحصيلی1 -كارشناس مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي2 -كارشناس ارشد مديريت دولتي با گرايش تشكيالات و روش ها از دانشگاه شهيد بهشتي3 -كسب درجه ممتاز و شاگرد اول دانشگاه در كارشناسي ارشد5 -كسب درجه دكتراي مديريت دولتي با گرايش مديريت توسعه و كسب از دانشگاه علامه طباطبائيسابقه فعاليت هاي اجرائی1 -معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران2 -رييس کميسيون انتصابات شهرداری تهران3 -عضو اصلی هيأت رسيدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران4 -عضو و رئيس هيأت مديره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران5 -عضو هيأت امنای صندوق ذخيره کارکنان شهرداری تهران6 -رييس هيات مدير شرکت هاديان شهر7 -عضو هيأت مدير مرکز بازرگانی ايران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی8 -عضو و نايب رييس کميته ی تدوين استانداردهای منابع انسانی کشور9 -عضو کميته ی تدوين استاندارد مسئوليت اجتماعی10 -مشاور پارلمانی مجلس شورای اسلامی11 -مدير توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنايع12 -قائم مقام مديريت توسعه منابع انساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران13 -كارشناس ارشد و ريس اداره برنامه ريزي و آموزش در سازمان گسترش14 -مشاور رياست دانشگاه علامه طباطبائي و مدير دانشجويي دانشگاه15 -عضو و دبير کنفرانس توسعه منابع انسانی16 -عضو کميته علمی و رييس کميته مديران کنفرانس بين المللی مديريت17 -43 ماه در پست هاي دبير دفتر هيات رئيس مدير كل مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و مسئول واحد فرهنگي و اجتماعي گروه هاي تخصصي18 -مسئول پروژه راه اندازي كانون مديران صنعتي ايران و انجمن مديريت منابع انساني ايران19 -ارزياب حرفه اي كانون ارزيابي ديران20 -انجام بيش 3000 مصاحبه و ارزيابي شايستگي محور براي كانون هاي ارزيابي ديران21 -سابقه قبلی در عضويت هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی و دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شوراي علمي گروه مديريت جهاد دانشگاهي22 -همكار اصلي در راه اندازي بانك اطلاعات مديران صنعتي كشور23 -سرپرست دانشجويان خارجي دانشگاه علامه طباطبايي24 -مسئول برگزاري كانون هاي ارزيابي مديران در چندين شرکت و سازمان بزرگ ايرانی25 -پنج دوره ارزياب جايزه ي بهروري و تعالي سازماني به ه را ارزيابي ده ها شركت بزرگ بعنوان ارزياب و ارزياب ارشد26 -ارزياب ارشد و عضو كميته علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني ايران27 -مشاور منابع انساني گروه خودروسازي سايپا28 -مشاور نابع انسماني شمركت لي پتروشمي ي ايران در حوز تدوين و ارزيابي شمايسمتگيهاي سمر ايه انساني29 -مشاور شركت ادر تخصصي توانير در حوز استخدام نيروي انساني30 -مشاور سازمان مديريت صنعتي در برنامه هاي جانشين پروريي استعداديابي و پرورش مديران زيند31 -مشاور گروه صنعتي گامي جهاد نصر و... در اصفهان در حوزه آسيب شناسي نيروي انسانيتاليفات مقالات علمی1 -نگرش اسمترات يك به نقش ديريت نابع انسماني در دسمتيابي به توسمعه پايداري كنفرانس توسمعه نابع انساني زبان ا 13822 -جانشمين پروري و پرورش ديران و ديريت اسمتعدادها در قرن بيسمت و يكم ارائه شمد در كنفرانس بين ال للي ديريت جهاني3 -ارائمه قمالمه و برگزاري كمارگما ز وزشممممي ارزيمابي 360 درجمه در سممممو ين كنفرانس لي مديريمت ع لكرد4 -ستند سازي تجارب ديريتي ي ك يته صنعت چهار ين كنفرانس بين ال للي ديريت5 -استرات يهاي نابع انساني در شركتهاي هلدينگ6 -تدوين استرات ي در ساز انهاي غير انتفاعي7 -دسمتورالع ل اسمتاندارد كانون هاي ارزيابي و طراحي دل شمايسمتگيهاي ارزيابان ارائه شمد در اولين كنفرانس توسعه ديران با وضوع كانون هاي ارزيابي8 -ارزيابي چند وجهي ابزار تك يلي سمنجش و ارزبابي شمايسمتگيها ارائه شمد در پنج ين كنفرانس بين ال للي ديريت9 -طراحي و سنجش دل جا ع رضايت شغلي ارائه شد در چهار ين كنفرانس توس عه نابع انساني10 -نقش ديريت نابع انسماني در چابك سمازي سماز اني ارائه شمد در چهار ين كنفرانس توسمعه نابع انساني11" -چگونمه واحمدهماي ز وزش سمممماز ماني را طراحي كنيم" ارائمه شممممد در هفت ين كنفرانس بين ال للي ديريت12" -الگوي قابليتهاي ديران ياني دولتي ايران" ارائه شد در شش ين كنفرانس توسعه نابع انساني13" -شمناسمايي و توسمعه شمايسمتگي )هم راسمتايي يان كارت توازن و شمايسمتگي (" ارائه شمد در هشمت ين كنفرانس بين ال للي ديريت14 -بررسمي يزان توفي شموراي اسمال ي شمهرهاي ارائه شمد در سم ينار شموراهاي رويكردهاي كاركردها و راهكارها- به ن 1381 ي چاپ شد در كتاب س ينار15 -شوراهاي شهروند سازي يا ت رين ردم ساالريي نشريه زفتاب اسفند 8216 -درز دي بر الگوهاي شمماركتي ديريت شممهري فصمملنا ه بين ال للي فني و هندسممي سممي اي حيط پائيز 138217 -الگوهاي ديريت شهرييكنفرانس بين ال للي ديريت18 -دل تعا ل نهادهاي شهري در توسعه پايدار فرهنگي – اجت اعياهم پروژه هاي تحقيقاتي1 -شمماركت در بازنگري و تدوين اسممترات ي چند شممركت و سمماز ان صممنعتي از ج له سمماز ان گسترش و نوسازي صنايع ايران وشركت داتك تلكام و...2 -طراحي كانون ارزيابي ديران (center Assessment (ايدرو3 -پرو نظام جا ع تعيين صالحيت ديران جهاد دانشگاهي4 -ناظر طرح شناسائي ديدگا صاحب نظران و تص يم سازان پيرا ون توسعه ديريت در كشور5 -دير و ناظر پرو طراحي بانك اطالعاتي ديران صنعتي كشور6 -پرو بهينه كاوي از فرزيند نابع انساني در 10 شركت برتر جهان7 -بررسي اثر بخشي نظام جذب ديران با رويكرد كانون هاي ارزيابي در سال هاي 84 و86 38 -عضو ك يته داوري سو يني چهار ين و پنج ين كنفرانس توسعه نابع انساني9 -عضو ك يته صنعت دو ين يسو ين و چهار ين و پنج ين كنفرانس بين ال للي ديريت10-انجام خودارزيابي با اسممتفاد از دل EFQM از شممركت هاي صممنعتي تابعه سمماز ان اقتصممادي كوثر ي گرو خودرو سازي سايپا و ايدرو11 -عضو ك يته عل ي سو ين و چهار ين و پنج ين كنفرانس توسعه نابع انساني12 -سئول تدوين استرات ي نابع انساني در چند شركت صنعتي13 -سئول تدوين استرات ي ج عيت زر ان ايرانيان14 -طراحي و تدوين نظام جا ع نابع انساني در شركت غالت البرز18 -جري پرو بررسي رضايت شغلي و نظا هاي انگيزش شركت كربن ايران19 -ناظر پرو ستند سازي تجارب ديران نابع انساني ساز ان گسترش و نوسازي صنايع ايران21 -ارزياب ارشمد جايز لي بهر وري و تعالي سماز اني بر اسماس دل EFQM و ارزيابي بيش از 25 شركت در 5 سال گذش ته22 -طراحي و تدوين نظام جا ع ز وزش ساز ان گسترش و نوسازي صنايع ايران23 -جري پرو جانشمين پروري يز ادگي سمر ايه هاي انسماني و ارزيابي شمايسمتگيهاي كاركنان و ديران شركت ديريت توليد برق جنوب فارس24 -بررسي يزان توفي شوراها در انجام وظايف قانوني25 -نظارت بر تدوين بخش فرهنگي – اجت اعي نشور شهر تهران26 -بررسي ظرفيتهاي شاركت دانشجويان استان تهران در ادار ا ور استان تهراناهم موارد تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي1 -تدريس دروس كارشمناسمي ارشمد ديريت تحولي ديريت نابع انسماني و ارتباطات سماز اني در دور هاي MBA دانشمگا خواجه نصمير ي دانشمدد ديريت دانشمگا صمنعتی شمريف و دانشمكد ديريت دانشمگا تهران با گرايش نابع انسماني و در وس روش تحقي ي نابع انسمانی در دور های MBAي DBA سماز ان ديريت صمنعتي و ارايه درس حد رانی شمرکتی در دور PHD رشمته ديريت کارزفرينی دانشگا ززاد اسال ی واحد قزوين2 -تدريس س پوزيوم جانشين پروري در ساز ان ديريت صنعتي3 -تدريس دروس باني سمماز ان و ديريت و رفتار سمماز اني و ديريت اسممترات يك در وسممسممات ز وزش عالي اهان و پارك علم و فناوري دانشگا تهران4 -طراحي دور و تمدريس دور تربيمت ارزيماب كمانون هماي ارزيمابي در راسممممتماي اجراي طرح هماي جانشين پروري در شركت سايپا ي ساصدي شركت لي پتروشي يي بانك سكن و...5 -برگزاري چندين دور ز وزشي در شركتهاي سي ان ساو يساز ان صدا وسي ايه گام خودرويرسول اشمممين و..... در رابطه با زشمممنايي با دلهاي تعالي سممماز انييتربيت ارزيابيخودارزيابييتدوين اظهارنا ه براساس دل تعالي ساز انيEFQM 6 -دور تدوين استرات ي نابع انساني بر اساس دل LENS در ج ع ديران و تخصصان استرات ي شركتهاي صنعتي با ه كاري انج ن ديريت نابع انساني ايران7 -دور ديريت جبران خد ات ديران و سيست هاي انگيزشي ياصول و فنون ذاكر ي هارتهاي ادار جلسات در شركت لي پااليش و پخش8 -برگزاري 5 دور ديريت ز ان و ادار جلسات در عاونتهاي ساز ان صدا وسي ا9 -تدريس كارگا ز وزشي ستند سازي تجارب ديريتي در دانشگا شريف و براي ديران صنايع10 -تدريس كارگا ز وزشي ستند سازي تجارب ديريتي در ساز ان زب و فاضالب كشور11 -تدريس دو دور ديريت اسمترات يك در ج ع ديران و كارشمناسمان يدانشمجويان و فار التحصميالن دانشگا صنعتي شريف12 -تدريس دور ديريت استرات يك براي كارشناسان و ديران دانشگا تهران13 -تدريس كارگا ز وزشي ستند سازي تجارب ديريتي در ساز ان صنايع دفاع14-تدريس واحد هاي درسمممي در دانشمممگا ززاد اسمممال ي واحدهاي گوناگون در دروس ديريت نابع انسماني ي روش تحقي يزبان تخصمصمي يرفتار سماز اني ي تصم يم گيري و خط شمي گذاري ي جا عه شناسي ساز اني ي ديريت توسعه و...15 -ارائه دو كارگا ز وزشمممي با وضممموع ديريت تحول در نابع انسممماني بنگا در هفت ين كنفرانس توسعه نابع انساني و نه ين كنفرانس بين ال للي ديريت 416 -چالش ها و راهدارهای تحول در نابع انسمانی شمهرداری تهران نشمر شمد در کتاب توسمعه نابع انسانی تاليف كتاب • الگوهاي شاركت شهروندان در ديريت شهري انتشارات فرهنگ و انديشه تهران 1381 • دستنا ه شايستگی های دير ان )6 جلد( انتشارات سرز د 1389 • نقش هاي وظايف و سئوليت های هيات دير انتشارات ساز ان ديريت صنعتی 1391 • جلسات اثربخش هيات دير انتشارات ساز ان ديريت صنعتی 1397ترج ه كتب1- International human resource management اهم دور هاي ز وزشي و ه ايشهاي عل ي1 -كليه دور هاي ز وزشي جايز لي بهر وري و تعالي ساز اني بر اساس دلEFQM 2 -دور های ز وزشمي تربيت ارزياب براي كانون ارزيابي ديران و شمركت در دور تربيت ارزياب در كالس جهاني از سموي شمركتهاي زتيه روشمن با ه كاري ايو و شمارپلييشمركت خد ات ديريت بهسمويسماز ان ديريت صمنعتي و DC&A لندن و تدريس اسمتاد لي با 27 سمال سمابقه در طراحي يز وزش و ارزيابي در كانون هاي ارزيابي3 -اولين تا سيزده ين كنفرانس توسعه نابع انساني4 -اولين تا چهارده ين كنفرانس بين ال للي ديريت5 -ه ايش فرهنگ و صنعت6 -ه ايش تدوين استرات ي صنعتي كشور7 -ه ايش عرصه يادگيری از دو ين تا بيستم دور توسعه نابع انساني8 -اجالس هم انديشي ديران صنعت كشور9 -دور ز وزشي IT ساز ان ديريت صنعتي10 -تهيه طرح هاي تجاريIT 11 -اثرات فناوري اطالعات بر ديريت نابع انساني12 -دور ز وزشي BSC( كارت ا تيازي توازن(13 -کليه دور ها و سمم ينارهای رتبط با ديريت پرو ي ديريت برنا ه و ديريت پورتفليو از راکز عتبر لی و بين ال للی در حدود پانصد ساعت14 -س ينار ارزيابي ع لكرد15 -س ينار يزين و سر يزينISO 16-كنفرانس بين ال لليWTOوTQM 17 -ه ايش بازانگاري ديريت18 -شركت در اولين تا چهارده ين ه ايش ساالنه تعالي ساز اني19 -شممركت در دور های ز وزشممي داخلی و بين ال للی ديريت دانش در حدود 250 سمماعت از ج له شرکت و سخنرانی در دور ديريت دانش در کسب و کارهای کوچک و توسط در کشور تايوان20 -شركت در س ينار ز وز ش ي تربيت ديران در كالس جهاني21 -شركت در گرده ايي ديران ز وزش در خصوص استرات ي ز وزش22 -دور ز وزشي توسعه نابع انساني در رکز JPC در كشور اپنعضويت در تشكلهاي علمي1 -عضو انج ن علوم ديريت ايران 2 -عضو انج ن ديريت نابع انساني 3 -عضو انج ن پ وهشهاي ز وزشي ايران 4 -عضو كانون ارزيابان جايز لي بهر وري و تعالي ساز اني 5 -عضو و نايب رييس انج ن ديران نابع انسانی