دکتر ابراهیم شیخ
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
نام: ابراهیمنام خانوادگي: شيخ  سال تولد: 1353 وضعيت تاهل: متاهل و دارای سه فرزند sheikh.eb@gmail.com
مدارج تحصيلی
1 -كارشناس مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي2 -كارشناس ارشد مديريت دولتي با گرايش تشكيالات و روش ها از دانشگاه شهيد بهشتي3 -كسب درجه ممتاز و شاگرد اول دانشگاه در كارشناسي ارشد4 -كسب درجه دكتراي مديريت دولتي با گرايش مديريت توسعه و كسب از دانشگاه علامه طباطبائي سابقه فعاليت هاي اجرائی1 -معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران2 -رييس کميسيون انتصابات شهرداری تهران3 -عضو اصلی هيأت رسيدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران4 -عضو و رئيس هيأت مديره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران5 -عضو هيأت امنای صندوق ذخيره کارکنان شهرداری تهران6 -رييس هيات مدير شرکت هاديان شهر7 -عضو هيأت مدير مرکز بازرگانی ايران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی8 -عضو و نايب رييس کميته ی تدوين استانداردهای منابع انسانی کشور9 -عضو کميته ی تدوين استاندارد مسئوليت اجتماعی10 -مشاور پارلمانی مجلس شورای اسلامی11 -مدير توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنايع12 -قائم مقام مديريت توسعه منابع انساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران13 -كارشناس ارشد و ريس اداره برنامه ريزي و آموزش در سازمان گسترش14 -مشاور رياست دانشگاه علامه طباطبائي و مدير دانشجويي دانشگاه15 -عضو و دبير کنفرانس توسعه منابع انسانی16 -عضو کميته علمی و رييس کميته مديران کنفرانس بين المللی مديريت17 -43 ماه در پست هاي دبير دفتر هيات رئيس مدير كل مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و مسئول واحد فرهنگي و اجتماعي گروه هاي تخصصي18 -مسئول پروژه راه اندازي كانون مديران صنعتي ايران و انجمن مديريت منابع انساني ايران19 -ارزياب حرفه اي كانون ارزيابي مديران20 -انجام بيش 3000 مصاحبه و ارزيابي شايستگي محور براي كانون هاي ارزيابي مديران21 -سابقه قبلی در عضويت هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی و دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شوراي علمي گروه مديريت جهاد دانشگاهي22 -همكار اصلي در راه اندازي بانك اطلاعات مديران صنعتي كشور23 -سرپرست دانشجويان خارجي دانشگاه علامه طباطبايي24 -مسئول برگزاري كانون هاي ارزيابي مديران در چندين شرکت و سازمان بزرگ ايرانی25 -پنج دوره ارزياب جايزه ي بهروري و تعالي سازماني به ه را ارزيابي ده ها شركت بزرگ بعنوان ارزياب و ارزياب ارشد26 -ارزياب ارشد و عضو كميته علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني ايران27 -مشاور منابع انساني گروه خودروسازي سايپا28 -مشاور نابع انساني شركت لي پتروشيمي ايران در حوزه تدوين و ارزيابي شايستگي هاي سرايه انساني29 -مشاور شركت ادر تخصصي توانير در حوز استخدام نيروي انساني30 -مشاور سازمان مديريت صنعتي در برنامه هاي جانشين پروريي استعداديابي و پرورش مديران زيند31 -مشاور گروه صنعتي گامي جهاد نصر و... در اصفهان در حوزه آسيب شناسي نيروي انسانيتاليفات مقالات علمی1 -نگرش استرات يك به نقش مديريت منابع انساني در دستيابي به توسعه پايداري كنفرانس توسعه منابع انساني زبان2 -جانشين پروري و پرورش مديران و مديريت استعدادها در قرن بيست و يكم ارائه شد در كنفرانس بين المللي مديريت جهاني3 -ارائه مقاله و برگزاري كارگاه ورزشي ارزيمابي 360 درجه در سو مين كنفرانس  مديريت عملكرد4 -ستند سازي تجارب ديريتي ي ك يته صنعت چهار ين كنفرانس بين ال للي ديريت5 -استرات يهاي نابع انساني در شركتهاي هلدينگ6 -تدوين استرات ي در ساز انهاي غير انتفاعي5- ...