تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
دکتر ابراهیم شیخ
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مشخصات فردي، مدارج تحصيلي و فعاليتهاي علمي، پژوهشي و اجرائي ابراهيم شيخ 
مشخصات فردی

نام:ابراهيم 
نام خانوادگي: شيخ 
سال تولد: 1353 
وضعيت تاهل: تاهل و دارای سه فرزند 
sheikh.eb@gmail.com

مدارج تحصيلی
 
  • 1 -كارشناس مديريت صنعتي دانشگاه شهيد بهشتي
  • 2 -كارشناس ارشد مديريت دولتي با گرايش تشكيالات و روش ها از دانشگاه شهيد بهشتي 
  • 3 -كسب درجه ممتاز و شاگرد اول دانشگاه در كارشناسي ارشد 
  • 5 -كسب درجه دكتراي مديريت دولتي با گرايش مديريت توسعه و كسب از دانشگاه علامه طباطبائي 
سابقه فعاليت هاي اجرائی

1 -معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران 
2 -رييس کميسيون انتصابات شهرداری تهران 
3 -عضو اصلی هيأت رسيدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران 
4 -عضو و رئيس هيأت مديره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران 
5 -عضو هيأت امنای صندوق ذخيره کارکنان شهرداری تهران 
6 -رييس هيات مدير شرکت هاديان شهر 
7 -عضو هيأت مدير مرکز بازرگانی ايران وابسته به موسسه مطالعات و  پژوهش های بازرگانی 
8 -عضو و نايب رييس کميته ی تدوين استانداردهای منابع انسانی کشور 
9 -عضو کميته ی تدوين استاندارد مسئوليت اجتماعی 
10 -مشاور پارلمانی مجلس شورای اسلامی 
11 -مدير توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنايع
12 -قائم مقام مديريت توسعه منابع انساني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
13 -كارشناس ارشد و ريس اداره برنامه ريزي و آموزش در سازمان گسترش 
14 -مشاور رياست دانشگاه علامه طباطبائي و مدير دانشجويي دانشگاه 
15 -عضو و دبير کنفرانس توسعه منابع انسانی 
16 -عضو کميته علمی و رييس کميته مديران کنفرانس بين المللی مديريت 
17 -43 ماه در پست هاي دبير دفتر هيات رئيس مدير كل مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و مسئول واحد فرهنگي و اجتماعي گروه هاي تخصصي 
18 -مسئول پروژه راه اندازي كانون مديران صنعتي ايران و انجمن مديريت منابع انساني ايران 
19 -ارزياب حرفه اي كانون ارزيابي ديران 
20 -انجام بيش 3000 مصاحبه و ارزيابي شايستگي محور براي كانون هاي ارزيابي ديران 
21 -سابقه قبلی در عضويت هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی و دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شوراي علمي گروه مديريت جهاد دانشگاهي 
22 -همكار اصلي در راه اندازي بانك اطلاعات مديران صنعتي كشور 
23 -سرپرست دانشجويان خارجي دانشگاه علامه طباطبايي 
24 -مسئول برگزاري كانون هاي ارزيابي مديران در چندين شرکت و سازمان بزرگ ايرانی 
25 -پنج دوره ارزياب جايزه ي بهروري و تعالي سازماني به ه را ارزيابي ده ها شركت بزرگ بعنوان ارزياب و ارزياب ارشد 
26 -ارزياب ارشد و عضو كميته علمي و داوري جايزه تعالي منابع انساني ايران 
27 -مشاور منابع انساني گروه خودروسازي سايپا 
28 -مشاور نابع انسماني شمركت لي پتروشمي ي ايران در حوز تدوين و ارزيابي شمايسمتگيهاي سمر ايه انساني 
29 -مشاور شركت ادر تخصصي توانير در حوز استخدام نيروي انساني 
30 -مشاور سازمان مديريت صنعتي در برنامه هاي جانشين پروريي استعداديابي و پرورش مديران زيند 
31 -مشاور گروه صنعتي  گامي جهاد نصر و... در اصفهان در حوزه آسيب شناسي نيروي انساني 

تاليفات مقالات علمی 

1 -نگرش اسمترات يك به نقش ديريت نابع انسماني در دسمتيابي به توسمعه پايداري كنفرانس توسمعه نابع انساني زبان ا 1382 
2 -جانشمين پروري و پرورش ديران و ديريت اسمتعدادها در قرن بيسمت و يكم ارائه شمد در كنفرانس بين ال للي ديريت جهاني 
3 -ارائمه قمالمه و برگزاري كمارگما ز وزشممممي ارزيمابي 360 درجمه در سممممو ين كنفرانس لي مديريمت ع لكرد 
4 -ستند سازي تجارب ديريتي ي ك يته صنعت چهار ين كنفرانس بين ال للي ديريت 
5 -استرات يهاي نابع انساني در شركتهاي هلدينگ 
6 -تدوين استرات ي در ساز انهاي غير انتفاعي 
7 -دسمتورالع ل اسمتاندارد كانون هاي ارزيابي و طراحي دل شمايسمتگيهاي ارزيابان ارائه شمد در اولين كنفرانس توسعه ديران با وضوع كانون هاي ارزيابي 
8 -ارزيابي چند وجهي ابزار تك يلي سمنجش و ارزبابي شمايسمتگيها ارائه شمد در پنج ين كنفرانس بين ال للي ديريت 
9 -طراحي و سنجش دل جا ع رضايت شغلي ارائه شد در چهار ين كنفرانس توس عه نابع انساني 
10 -نقش ديريت نابع انسماني در چابك سمازي سماز اني ارائه شمد در چهار ين كنفرانس توسمعه نابع انساني 
11" -چگونمه واحمدهماي ز وزش سمممماز ماني را طراحي كنيم" ارائمه شممممد در هفت ين كنفرانس بين ال للي ديريت 
12" -الگوي قابليتهاي ديران ياني دولتي ايران" ارائه شد در شش ين كنفرانس توسعه نابع انساني 
13" -شمناسمايي و توسمعه شمايسمتگي )هم راسمتايي يان كارت توازن و شمايسمتگي (" ارائه شمد در هشمت ين كنفرانس بين ال للي ديريت 
14 -بررسمي يزان توفي شموراي اسمال ي شمهرهاي ارائه شمد در سم ينار شموراهاي رويكردهاي كاركردها و راهكارها- به ن 1381 ي چاپ شد در كتاب س ينار 
15 -شوراهاي شهروند سازي يا ت رين ردم ساالريي نشريه زفتاب اسفند 82 
16 -درز دي بر الگوهاي شمماركتي ديريت شممهري فصمملنا ه بين ال للي فني و هندسممي سممي اي حيط پائيز 1382 
17 -الگوهاي ديريت شهرييكنفرانس بين ال للي ديريت 
18 -دل تعا ل نهادهاي شهري در توسعه پايدار فرهنگي – اجت اعي 
اهم پروژه هاي تحقيقاتي 
1 -شمماركت در بازنگري و تدوين اسممترات ي چند شممركت و سمماز ان صممنعتي از ج له سمماز ان گسترش و نوسازي صنايع ايران وشركت داتك تلكام و... 
2 -طراحي كانون ارزيابي ديران (center Assessment (ايدرو 
3 -پرو نظام جا ع تعيين صالحيت ديران جهاد دانشگاهي 
4 -ناظر طرح شناسائي ديدگا صاحب نظران و تص يم سازان پيرا ون توسعه ديريت در كشور 
5 -دير و ناظر پرو طراحي بانك اطالعاتي ديران صنعتي كشور 
6 -پرو بهينه كاوي از فرزيند نابع انساني در 10 شركت برتر جهان 
7 -بررسي اثر بخشي نظام جذب ديران با رويكرد كانون هاي ارزيابي در سال هاي 84 و86 3 
8 -عضو ك يته داوري سو يني چهار ين و پنج ين كنفرانس توسعه نابع انساني 
9 -عضو ك يته صنعت دو ين يسو ين و چهار ين و پنج ين كنفرانس بين ال للي ديريت 
10-انجام خودارزيابي با اسممتفاد از دل EFQM از شممركت هاي صممنعتي تابعه سمماز ان اقتصممادي كوثر ي گرو خودرو سازي سايپا و ايدرو 
11 -عضو ك يته عل ي سو ين و چهار ين و پنج ين كنفرانس توسعه نابع انساني 
12 -سئول تدوين استرات ي نابع انساني در چند شركت صنعتي 
13 -سئول تدوين استرات ي ج عيت زر ان ايرانيان 
14 -طراحي و تدوين نظام جا ع نابع انساني در شركت غالت البرز 
18 -جري پرو بررسي رضايت شغلي و نظا هاي انگيزش شركت كربن ايران 
19 -ناظر پرو ستند سازي تجارب ديران نابع انساني ساز ان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
21 -ارزياب ارشمد جايز لي بهر وري و تعالي سماز اني بر اسماس دل EFQM و ارزيابي بيش از 25 شركت در 5 سال گذش ته 
22 -طراحي و تدوين نظام جا ع ز وزش ساز ان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
23 -جري پرو جانشمين پروري يز ادگي سمر ايه هاي انسماني و ارزيابي شمايسمتگيهاي كاركنان و ديران شركت ديريت توليد برق جنوب فارس 
24 -بررسي يزان توفي شوراها در انجام وظايف قانوني 
25 -نظارت بر تدوين بخش فرهنگي – اجت اعي نشور شهر تهران 
26 -بررسي ظرفيتهاي شاركت دانشجويان استان تهران در ادار ا ور استان تهران 
اهم موارد تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
1 -تدريس دروس كارشمناسمي ارشمد ديريت تحولي ديريت نابع انسماني و ارتباطات سماز اني در دور هاي MBA دانشمگا خواجه نصمير ي دانشمدد ديريت دانشمگا صمنعتی شمريف و دانشمكد ديريت دانشمگا تهران با گرايش نابع انسماني و در وس روش تحقي ي نابع انسمانی در دور های MBAي DBA سماز ان ديريت صمنعتي و ارايه درس حد رانی شمرکتی در دور PHD رشمته ديريت کارزفرينی دانشگا ززاد اسال ی واحد قزوين 
2 -تدريس س پوزيوم جانشين پروري در ساز ان ديريت صنعتي 
3 -تدريس دروس باني سمماز ان و ديريت و رفتار سمماز اني و ديريت اسممترات يك در وسممسممات ز وزش عالي اهان و پارك علم و فناوري دانشگا تهران 
4 -طراحي دور و تمدريس دور تربيمت ارزيماب كمانون هماي ارزيمابي در راسممممتماي اجراي طرح هماي جانشين پروري در شركت سايپا ي ساصدي شركت لي پتروشي يي بانك سكن و... 
5 -برگزاري چندين دور ز وزشي در شركتهاي سي ان ساو يساز ان صدا وسي ايه گام خودرويرسول اشمممين و..... در رابطه با زشمممنايي با دلهاي تعالي سممماز انييتربيت ارزيابيخودارزيابييتدوين اظهارنا ه براساس دل تعالي ساز اني 
EFQM 6 -دور تدوين استرات ي نابع انساني بر اساس دل LENS در ج ع ديران و تخصصان استرات ي شركتهاي صنعتي با ه كاري انج ن ديريت نابع انساني ايران 
7 -دور ديريت جبران خد ات ديران و سيست هاي انگيزشي ياصول و فنون ذاكر ي هارتهاي ادار جلسات در شركت لي پااليش و پخش 
8 -برگزاري 5 دور ديريت ز ان و ادار جلسات در عاونتهاي ساز ان صدا وسي ا 
9 -تدريس كارگا ز وزشي ستند سازي تجارب ديريتي در دانشگا شريف و براي ديران صنايع 
10 -تدريس كارگا ز وزشي ستند سازي تجارب ديريتي در ساز ان زب و فاضالب كشور 
11 -تدريس دو دور ديريت اسمترات يك در ج ع ديران و كارشمناسمان يدانشمجويان و فار التحصميالن دانشگا صنعتي شريف 
12 -تدريس دور ديريت استرات يك براي كارشناسان و ديران دانشگا تهران 
13 -تدريس كارگا ز وزشي ستند سازي تجارب ديريتي در ساز ان صنايع دفاع 
14-تدريس واحد هاي درسمممي در دانشمممگا ززاد اسمممال ي واحدهاي گوناگون در دروس ديريت نابع انسماني ي روش تحقي يزبان تخصمصمي يرفتار سماز اني ي تصم يم گيري و خط شمي گذاري ي جا عه شناسي ساز اني ي ديريت توسعه و... 
15 -ارائه دو كارگا ز وزشمممي با وضممموع ديريت تحول در نابع انسممماني بنگا در هفت ين كنفرانس توسعه نابع انساني و نه ين كنفرانس بين ال للي ديريت 4 
16 -چالش ها و راهدارهای تحول در نابع انسمانی شمهرداری تهران نشمر شمد در کتاب توسمعه نابع انسانی تاليف كتاب • الگوهاي شاركت شهروندان در ديريت شهري انتشارات فرهنگ و انديشه تهران 1381 • دستنا ه شايستگی های دير ان )6 جلد( انتشارات سرز د 1389 • نقش هاي وظايف و سئوليت های هيات دير انتشارات ساز ان ديريت صنعتی 1391 • جلسات اثربخش هيات دير انتشارات ساز ان ديريت صنعتی 1397 
ترج ه كتب
 1- International human resource management اهم دور هاي ز وزشي و ه ايشهاي عل ي 
1 -كليه دور هاي ز وزشي جايز لي بهر وري و تعالي ساز اني بر اساس دل 
EFQM 2 -دور های ز وزشمي تربيت ارزياب براي كانون ارزيابي ديران و شمركت در دور تربيت ارزياب در كالس جهاني از سموي شمركتهاي زتيه روشمن با ه كاري ايو و شمارپلييشمركت خد ات ديريت بهسمويسماز ان ديريت صمنعتي و DC&A لندن و تدريس اسمتاد لي با 27 سمال سمابقه در طراحي يز وزش و ارزيابي در كانون هاي ارزيابي 
3 -اولين تا سيزده ين كنفرانس توسعه نابع انساني 
4 -اولين تا چهارده ين كنفرانس بين ال للي ديريت 
5 -ه ايش فرهنگ و صنعت 
6 -ه ايش تدوين استرات ي صنعتي كشور 
7 -ه ايش عرصه يادگيری از دو ين تا بيستم دور توسعه نابع انساني 
8 -اجالس هم انديشي ديران صنعت كشور 
9 -دور ز وزشي IT ساز ان ديريت صنعتي 
10 -تهيه طرح هاي تجاري 
IT 11 -اثرات فناوري اطالعات بر ديريت نابع انساني 
12 -دور ز وزشي BSC( كارت ا تيازي توازن( 
13 -کليه دور ها و سمم ينارهای رتبط با ديريت پرو ي ديريت برنا ه و ديريت پورتفليو از راکز عتبر لی و بين ال للی در حدود پانصد ساعت 
14 -س ينار ارزيابي ع لكرد 
15 -س ينار يزين و سر يزين 
ISO 16-كنفرانس بين ال لليWTOو 
TQM 17 -ه ايش بازانگاري ديريت 
18 -شركت در اولين تا چهارده ين ه ايش ساالنه تعالي ساز اني 
19 -شممركت در دور های ز وزشممي داخلی و بين ال للی ديريت دانش در حدود 250 سمماعت از ج له شرکت و سخنرانی در دور ديريت دانش در کسب و کارهای کوچک و توسط در کشور تايوان 
20 -شركت در س ينار ز وز ش ي تربيت ديران در كالس جهاني 
21 -شركت در گرده ايي ديران ز وزش در خصوص استرات ي ز وزش 
22 -دور ز وزشي توسعه نابع انساني در رکز JPC در كشور اپن 
عضويت در تشكلهاي علمي
 1 -عضو انج ن علوم ديريت ايران 2 -عضو انج ن ديريت نابع انساني 3 -عضو انج ن پ وهشهاي ز وزشي ايران 4 -عضو كانون ارزيابان جايز لي بهر وري و تعالي ساز اني 5 -عضو و نايب رييس انج ن ديران نابع انسانی