دکتر علی ابراهیم نژاد
دکترای مدیریت مالی Boston College آمریکا، مشاور و مدرس مالی
1

دوره

1

کارآموز