آنتونی مرسینو
مترجم دکتر علی محمد گودرزی, شیرین ناظرزاده
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
آنتونی مرسینو نویسنده دو کتاب معروف هوش هیجانی برای مدیران پروژه و مدیریت پروژه چابک برای تیم ها می باشد.