مهندس الهه عزیزی
موسس و رئیس هیات مدیره
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
تحصیلات:

➢ کارشناسی مهندسی عمران _ عمران

➢ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی➢ دکتری کسب و کار
➢ مدرک PMP مدیریت پروژه حرفه ای P2008 از PMIپروژه های اجرایی:➢ مدیر پروژه ساختمان های جنبی فرودگاه امام خمینی شرکت آمن➢ مدیر پروژه هتل فرودگاه امام خمینی _ شرکت طرح آفرینش➢ نظارت بر تامین منابع مالی پروژه هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی- بانک توسعه صادرات➢ طراحی و نظارت بر اجرای ساخت و توسعه اکثر فرودگاه های کشور -مهندسین مشاور ایمن راه➢ احداث آزاد راه رودبار منجیل _ شرکت سداد➢ احداث راه آهن قزوین رشت قطعه 3 الف _ شرکت سداد➢ احداث خط دوم راه آهن کاشمر فریمان _ شرکت سداد➢ احداث خط دوم کرج قزوین – شرکت سداد و .....سابقه آموزشی:➢ مدرس وزارت کار و رفاه اجتماعی➢ مدرس موسسه آموزشی موسسه سینا وابسته به بنیاد مستضعفان➢ مدرس کارگروه زنان انجمن مدیریت پروژه➢ مدرس ره آوران فنون انرژی➢ آموزش مدیریت پروژه در سازمان های مختلف➢ دوره ارتقای مهارتهای سازمانی فرهنگ، سازمان، ارتباطات موثر➢ دوره اخلاق حرفه ای➢ داور جشنواره کارافرینی چهارسو➢ منتور گروه های استارتاپی➢ مدیریت پروژه استارت اپ ها در جهاد دانشگاهی شریف➢ مدرس و منتور آزمون PMP مدیریت پروژه حرفه ای➢ برگزاری کارگاه های تحلیل فیلم➢ سخنرانی موفقیت در حوزه زنان​