در پاییز شکوفا شوید. تخفیف 40 درصد برای تمامی دوره های آموزشی
مهندس الهه عزیزی
موسس و رئیس هیات مدیره
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
تحصیالت:
➢ کارشناسی مهندسی عمران _ عمران
➢ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
➢ دکتری کسب و کار
➢ مدرکPMP مدیریت پروژه حرفه ایP2008 از
PMIپروژه های اجرایی:
➢ مدیر پروژه ساختمانهای جنبی فرودگاه امام خمینی شرکت آمن
➢ مدیر پروژه هتل فرودگاه امام خمینی _ شرکت طرح آفرینش➢ نظارت بر تامین منابع مالی پروژه هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی- بانک توسعه صادرات
➢ طراحی و نظارت بر اجرای ساخت و توسعه اکثر فرودگاههای کشور -مهندسین مشاور ایمن راه
➢ احداث آزاد راه رودبار منجیل _ شرکت سداد
➢ احداث راه آهن قزوین رشت قطعه 3 الف _ شرکت سداد
➢ احداث خط دوم راه آهن کاشمرفریمان _ شرکت سداد➢ احداث خط دوم کرج قزوین – شرکت سداد
و .....

سابقه آموزشی:
➢ مدرس وزارت کارورفاه اجتماعی
➢ مدرس موسسه آموزشی موسسه سینا وابسته به بنیاد مستضعفان
➢ مدرس کارگروه زنان انجمن مدیریت پروژه➢ مدرس ره آوران فنون انرژی
➢ آموزش مدیریت پروژه در سازمانهای مختلف➢ دوره ارتقای مهارتهای سازمانی فرهنگ، سازمان، ارتباطات موثر
➢ دوره اخالق حرفه ای
➢ داور جشنواره کارافرینی چهارسو
➢ منتور گروههای استارتاپی
➢ مدیریت پروژه استارت اپ ها در جهاد دانشگاهی شریف
➢ مدرس و منتور آزمون PMP مدیریت پروژه حرفه ای
➢ برگزاری کارگاه های تحلیل فیلم
➢ سخنرانی موفقیت در حوزه زنان​