مهندس مجتبی اسدی
مدیر عامل گروه پژوهشی صنعتی آریانا، مشاور استراتژیک
3

دوره

3

کارآموز

درباره مدرس
مهندس مجتبی اسدی
مدیریت استراتژیک و عملکرد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
CMC, CMC Assessor
مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه پژوهشی صنعتی آریانا
عضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آزاد سریرا