دکتر افشین صمصامی
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
1

دوره

1

کارآموز