مهندس حمید اسلامیان
مديريت مالی، کارآفرینی
3

دوره

3

کارآموز

درباره مدرس
مهندس حمید اسلامیان
 زمینه های تدریس
مديريت مالی، کارآفرینی
 اهم سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسی صنایع دانشگاه شریف
 اهم سوابق کاری
مديرمركز مالی و عضو هيات مديره گروه پژوهشي صنعتي آريانا
 اهم سوابق تدریس
تدریس دروس مالی در شرکت ها و موسسات مختلف