مهندس رضا آزادگان
کارشناس مهندسی نگهداری و تعمیرات هواپیما
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
/> زمینه های تدریسشاخه های مدیریت دارایی های فیزیکی، آنالیز علل ریشه ای (خرابی)، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و سایر زمینه های تخصصی مهندسی قابلیت اطمینان و و مهندسی نگهداری و تعمیرات/> اهم سوابق تحصیلیکارشناس مهندسی نگهداری و تعمیرات هواپیماکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیهدوره های تخصصی نگهداری و تعمیرات در صنایع هوایی داخل و خارج از کشور/> اهم سوابق کاری۸ سال سابقه کار بعنوان مهندس نگهداری و تعمیرات هواپیما۵ سال سابقه کار نیمه وقت بعنوان مشاور در پروژه های بهبود مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات۳ سال سابقه کار تمام وقت بعنوان مشاور ارشد و مدیر پروژه های ارزیابی و بهبود مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات در صنایع استراتژیک کشور از جمله در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، معادن، صنعت برق و صنایع هواییمترجم دوم کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)ویراستار فنی ترجمه استاندارد های PAS 55 و ISO 55000/> اهم سوابق تدریسسه سال سابقه کار به عنوان مدرس دوره های عمومی و تخصصی درون سازمانی در زمینه های تخصصی مدیریت دارایی های فیزیکی از جمله تحلیل علل ریشه ای (خرابی)، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، دوره های مقدماتی و پیشرفته نگهداری و تعمیرات، تکنیک های پیشرفته PM و PdM ، و سایر دروس مرتبط با مباحث قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات