مهندس رضا آزادگان
کارشناس مهندسی نگهداری و تعمیرات هواپیما
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
> زمینه های تدریس
شاخه های مدیریت دارایی های فیزیکی، آنالیز علل ریشه ای (خرابی)، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و سایر زمینه های تخصصی مهندسی قابلیت اطمینان و و مهندسی نگهداری و تعمیرات

> اهم سوابق تحصیلی

کارشناس مهندسی نگهداری و تعمیرات هواپیما
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه
دوره های تخصصی نگهداری و تعمیرات در صنایع هوایی داخل و خارج از کشور

> اهم سوابق کاری

۸ سال سابقه کار بعنوان مهندس نگهداری و تعمیرات هواپیما
۵ سال سابقه کار نیمه وقت بعنوان مشاور در پروژه های بهبود مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات
۳ سال سابقه کار تمام وقت بعنوان مشاور ارشد و مدیر پروژه های ارزیابی و بهبود مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیرات در صنایع استراتژیک کشور از جمله در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، معادن، صنعت برق و صنایع هوایی
مترجم دوم کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
و