۳۰ درصد تخفیف به مناسبت روز ملی منابع انسانی
مهندس علی رحمتی توکل
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
3

دوره

3

کارآموز