مهندس غلامرضا صفاکیش
مدیر عامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس
0

دوره

0

کارآموز

درباره مدرس
غلامرضا صفاكيشمسئوليتهایكنونی1. مدير عامل شركت سرآمدسازان مديريت داتيس2. عضو هيات مديره جايزه بين المللي پروژه برتردر انجمن مديريت پروژه اروپا (IPMA)3. بازرس اصلی انجمن مديريت پروژه ايران (دور پنجم)4. عضو شورایعالیانجمن مديريت پروژه ايران5. مدرس مقطع كارشناسیارشد سازمان مديريت صنعتی6. مسئول علمیدوره هایميان مدت مديريت پروژه در سازمان مديريت صنعتی7. عضو انجمن مديريت پروژه آمريكا، انجمن مشاوران مديريت ايران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دوستداران انرژی(سابا)8. ارائه مقالات علمیدر مجامع و نشريات داخلیو برون مرزی9. ارائه بيش از 300 سخنرانیو دوره آموزشیدر زمينه مديريت پروژه (داخلیو برون مرزی)مسئوليتهاي پيشين:1. عضو هيئت مديره و دبير انجمن مديريت پروژه ايران (ادوار سوم و چهارم)2. رئيس كميته جايزه ملیپروژه برتر ايران (ادوار دوم و سوم)3. مدير پروژه و مدير مهندسیپروژه در طرحهایتوسعه ميدان نفتیآزادگان، دارخوئين. و پتروشيمیاروند در دستگاه پيمانكار EPC4. مهندس ارشد برق در توسعه معدن گل گهر سيرجان و پتروشيمیPET II بندر امام در دستگاه پيمانكار EPC5. مدرس گروه برق – الكترونيك دانشگاه شهيد بهشتیو آزاد اسلامی(واحد تهران مركز)
دوره‌های مدرس