50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
دکتر مجید اقبالی زارچ
استاد دانشگاه مموریال کانادا
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
دکتر مجید اقبالی زارچاستاد دانشکده کسب و کار دانشگاه مموریال کانادا. مجید اقبالی زارچ دکترای خود را از مدرسه کسب و کار lvey در دانشگاه Western دریافت کرده است. ایشان به صورت تخصصی درزمینه کسب و کار بین الملل و استراتژی جهانی فعالیت می کند. هدف او تاثیر گذاری بروی شرکت های چند ملیتیMNE و تخصیص منابع و استفاده از تجریه های جدید در این زمینه است. دکتر مجید اقبالی زارچ در سال 2013 موفق به ذریافت جایزه بهترین مقاله از انجمن مطالعات کسب و کار ژاپن شدند.