مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.6 ازمجموع 18 نفر
دکتر افشین صمصامی

مدیریت منابع انسانی

آموزش منابع انسانی همراه با گواهینامه آموزشی با شرکت در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید.

148,000تومان
خرید دوره
148,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
13جلسه
16ساعت
258فراگیر

چارچوب، فرآیندها و حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل

  رایگان
  نمایش
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ابزارهای پایه در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای پایه

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای پایه بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای پایه بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای پایه بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • جذب و استخدام بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام بخش پنج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حقوق و جبران خدمت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • حقوق و جبران خدمت بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق و جبران خدمت بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آموزش و توسعه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • آمورش و توسعه بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمورش و توسعه بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمورش و توسعه بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت عملکرد

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت عملکرد بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملکرد بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملکرد بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت کارکنان و قانون جمهوری اسلامی ایران

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت کارکنان و قانون

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد روانشناسی

  رایگان
  نمایش
 • کاربرد روانشناسی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد روانشناسی بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش منابع انسانی همراه با گواهینامه آموزشی با شرکت در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مدیریت منابع انسانی، حوزه ها و کاربردهای آن - ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، حقوق و جبران خدمت، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، مدیریت ارتباطات، مدیریت کارکنان، محیط کار و غیره - قوانین مربوط به کار در جمهوری اسلامی ایران -کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت منابع انسانی

چارچوب، فرآیندها و حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل

  رایگان
  نمایش
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ابزارهای پایه در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای پایه

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای پایه بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای پایه بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای پایه بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • جذب و استخدام بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جذب و استخدام بخش پنج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

حقوق و جبران خدمت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • حقوق و جبران خدمت بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق و جبران خدمت بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آموزش و توسعه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • آمورش و توسعه بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمورش و توسعه بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمورش و توسعه بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت عملکرد

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت عملکرد بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملکرد بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت عملکرد بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت کارکنان و قانون جمهوری اسلامی ایران

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت کارکنان و قانون

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس یازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد روانشناسی

  رایگان
  نمایش
 • کاربرد روانشناسی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد روانشناسی بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوازدهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش منابع انسانی همراه با گواهینامه آموزشی با شرکت در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مدیریت منابع انسانی، حوزه ها و کاربردهای آن - ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، حقوق و جبران خدمت، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، مدیریت ارتباطات، مدیریت کارکنان، محیط کار و غیره - قوانین مربوط به کار در جمهوری اسلامی ایران -کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی