مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.6 ازمجموع 20 نفر
دکتر افشین صمصامی

مدیریت منابع انسانی

آموزش منابع انسانی همراه با گواهینامه آموزشی با شرکت در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید.

199,000تومان
خرید دوره
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
13جلسه
16ساعت
270فراگیر

چارچوب، فرآیندها و حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل

  رایگان
  نمایش
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزارهای پایه در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای پایه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • جذب و استخدام بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش پنج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حقوق و جبران خدمت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • حقوق و جبران خدمت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آموزش و توسعه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • آمورش و توسعه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت عملکرد

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت عملکرد بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت کارکنان و قانون جمهوری اسلامی ایران

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی

  رایگان
  نمایش
 • کاربرد روانشناسی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش منابع انسانی همراه با گواهینامه آموزشی با شرکت در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مدیریت منابع انسانی، حوزه ها و کاربردهای آن - ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، حقوق و جبران خدمت، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، مدیریت ارتباطات، مدیریت کارکنان، محیط کار و غیره - قوانین مربوط به کار در جمهوری اسلامی ایران -کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت منابع انسانی
بسته مدیریت منابع انسانی
بسته مدیریت منابع انسانی

بسته مدیریت منابع انسانی

چارچوب، فرآیندها و حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل

  رایگان
  نمایش
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزارهای پایه در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای پایه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • جذب و استخدام بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش پنج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حقوق و جبران خدمت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • حقوق و جبران خدمت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آموزش و توسعه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • آمورش و توسعه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت عملکرد

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت عملکرد بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت کارکنان و قانون جمهوری اسلامی ایران

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی

  رایگان
  نمایش
 • کاربرد روانشناسی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش منابع انسانی همراه با گواهینامه آموزشی با شرکت در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مدیریت منابع انسانی، حوزه ها و کاربردهای آن - ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، حقوق و جبران خدمت، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، مدیریت ارتباطات، مدیریت کارکنان، محیط کار و غیره - قوانین مربوط به کار در جمهوری اسلامی ایران -کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی