مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.6 ازمجموع 21 نفر
دکتر افشین صمصامی

مدیریت منابع انسانی

در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید.

199,000تومان
خرید دوره
199,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
13جلسه
16ساعت
279فراگیر

چارچوب، فرآیندها و حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل

  رایگان
  نمایش
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزارهای پایه در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای پایه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • جذب و استخدام بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش پنج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حقوق و جبران خدمت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • حقوق و جبران خدمت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آموزش و توسعه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • آمورش و توسعه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت عملکرد

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت عملکرد بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت کارکنان و قانون جمهوری اسلامی ایران

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی

  رایگان
  نمایش
 • کاربرد روانشناسی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید. همچنین در انتهای این دوره موارد زیر را می‌آموزید:
- آشنایی با مدیریت منابع انسانی، حوزه ها و کاربردهای آن 
- ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، حقوق و جبران خدمت، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، مدیریت ارتباطات، مدیریت کارکنان، محیط کار و غیره
- قوانین مربوط به کار در جمهوری اسلامی ایران -کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

چارچوب، فرآیندها و حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل

  رایگان
  نمایش
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب، فرآیندها و حوزه عمل بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ابزارهای پایه در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای پایه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای پایه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • جذب و استخدام بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام بخش پنج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حقوق و جبران خدمت

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • حقوق و جبران خدمت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آموزش و توسعه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • آمورش و توسعه بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمورش و توسعه بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت عملکرد

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت عملکرد بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملکرد بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت کارکنان و قانون جمهوری اسلامی ایران

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی

  رایگان
  نمایش
 • کاربرد روانشناسی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

در این دوره با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، حقوق و مزایا، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید. همچنین در انتهای این دوره موارد زیر را می‌آموزید:
- آشنایی با مدیریت منابع انسانی، حوزه ها و کاربردهای آن 
- ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی شامل جذب و استخدام، حقوق و جبران خدمت، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، مدیریت ارتباطات، مدیریت کارکنان، محیط کار و غیره
- قوانین مربوط به کار در جمهوری اسلامی ایران -کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک منابع انسانی

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی