50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

مدیریت منابع انسانی

دکتر افشین صمصامی

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.1 ازمجموع 64 نفر
875,000تومان
437,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مدیریت منابع انسانی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • منایع انسانی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهارچوب مدیریت منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ابزارهای مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • ابزارهای منابع انسانی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای مدیریت منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • تجزيه و تحليل شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های شايستگی منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون های روانشناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جذب و استخدام را چگونه انجام دهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانال های جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه استخدامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارداد های استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حقوق و جبران خدمت چیست؟

مشاهده محتوابستنD
 • حقوق و جبران خدمت pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • مزایای رفاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جبران خدمت بر اساس قانون کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آموزش و توسعه چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • آموزش و توسعه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • نیاز سنجی آمورش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی و اثربخشی آمورش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل آمورش و توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت عملکرد چیست؟

مشاهده محتوابستنF
 • مدیریت عملکرد pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدف از ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • بهداشت و ایمنی محیط کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کارکنان و قانون کار

مشاهده محتوابستنJ
 • قانون کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون کار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی در منایع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • رفتار سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روانشناسی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
875,000تومان
437,500تومان
50%
خرید دوره
13جلسه
8ساعت و 58 دقیقه
713فراگیر

مدیریت منابع انسانی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • منایع انسانی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهارچوب مدیریت منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • فرآیندهای مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حوزه عمل مدیریت منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ابزارهای مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنB
 • ابزارهای منابع انسانی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای مدیریت منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • تجزيه و تحليل شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های شايستگی منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون های روانشناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند جذب و استخدام

مشاهده محتوابستنC
 • جذب و استخدام را چگونه انجام دهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جذب و استخدام

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانال های جذب و استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه استخدامی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قرارداد های استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

حقوق و جبران خدمت چیست؟

مشاهده محتوابستنD
 • حقوق و جبران خدمت pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق و جبران خدمت

  رایگان
  نمایش
 • مزایای رفاهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جبران خدمت بر اساس قانون کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آموزش و توسعه چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • آموزش و توسعه pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش و توسعه

  رایگان
  نمایش
 • نیاز سنجی آمورش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی و اثربخشی آمورش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل آمورش و توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت عملکرد چیست؟

مشاهده محتوابستنF
 • مدیریت عملکرد pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت عملکرد

  رایگان
  نمایش
 • پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدف از ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استعدادها و جانشین پروری

مشاهده محتوابستنG
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات درون سازمانی

مشاهده محتوابستنH
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ارتباطات درون سازمانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شرایط فیزیکی محیط کار و HSE

مشاهده محتوابستنI
 • بهداشت و ایمنی محیط کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE

  رایگان
  نمایش
 • شرابط فیزیکی محیط کار و HSE بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کارکنان و قانون کار

مشاهده محتوابستنJ
 • قانون کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون کار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت کارکنان و قانون بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنA
 • کاربرد روانشناسی در مدیریت منابع انسانی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد روانشناسی در منایع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • رفتار سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روانشناسی کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی مدیریت منابع انسانی

مشاهده محتوابستنC
 • آزمون پایانی منابع انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی 

منابع انسانی همواره جزو یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک سازمان تلقی می‌شود و عدم توجه کافی به آن می‌تواند هزینه‌های زیادی را به سازمان تحمیل کند. بنابراین لازم است به خوبی با مفاهیم، اصطلاحات، قوانین و موضوعات مرتبط با این حوزه آشنا شوید تا بتوانید هم به عنوان یک کارمند نقش‌های خود را در سازمان به خوبی ایفا کنید و هم اگر به عنوان یک مدیر منابع انسانی قصد انجام فعالیت دارید، در تمام فرآیندهای مربوط به آن، متخصص شوید. دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان 

در دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی مدیریت منابع انسانی می آموزیم: 

چارچوب، محتوا و حوزه عمل مديريت منابع انسانی، ابزارها و فنون كاربردی و مفيد براي مديريت منابع انسانی، رويكردهای نو در مديريت منابع انسانی، نقش و ظرفيت های نهفته در حوزه مديريت منابع انسانی به منظور تحقق استراتژی های سازمان، كاربرد روانشناسی در مديريت منابع انسانی (رفتار سازمانی)، تفكيك و تلفيق همزمان فرايندهای مديريت منابع انسانی، تفاوت مديريت منابع انسانی و مديريت امور اداری

 فرآيندهای توسعه و مديريت سرمايه های انساني به 6 حوزه تقسيم شده است كه عبارتند از: 

توسعه و مديريت طرح ها، خط مشی ها و استراتژی های منابع انسانی، انتخاب و جذب كاركنان، توسعه كاركنان، پاداش و نگهداشت كاركنان، انتصاب و بازنشستگی كاركنان، مديريت اطلاعات و ارتباطات كاركنان

 معرفی انواع مدل های مطرح در مدیریت منابع انسانی

مدل APQC مدل بلوغ قابلیت کارکنان 

مدل PCMM مدل شرکت فیلیپس Philips 

آزمون های روان شناسی مورد استفاده در منابع انسانی:

آزمون MBTI

آزمون هالند 

آزمون DISC

آزمون 5 بزرگ 

آزمون ارزش های کاری 

آزمون روش حل تعارض

آزمون سبک رهبری

آزمون هوش هیجانی

آزمون پنج عاملی NEO

آزمون هوش های متعدد 

انواع مصاحبه ها:

مصاحبه ساخت بافته

مصاحبه ساخت نابافته

مصاحبه فردی 

مصاحبه جمعی

مصاحبه عمومی 

مصاحبه اختصاصی

انواع استراتژی های مصاحبه:

استراتژی مصاحبه صمیمی

استراتژی مصاحبه حل مشکل 

استراتژی مصاحبه استرس

استراتژی مصاحبه تلخ و شیرین

انواع قراردادهای استخدامی:

قرارداد مدت معین 

قرارداد دائمی

قرارداد کارمزدی

قرارداد زمان معین 

قرارداد روزانه 

قرارداد ساعتی 

قرارداد آزمایشی 

قرارداد غیرآزمایشی

انواع روش های آموزشی در مدیریت منابع انسانی:

آموزش حین کار

یادگیری حین کار 

مربی گری

هدایت و پرورش توانمند سازی (تفویض اختیار تایید و تسهیل اطلاعات)

جلسات بحث و تبادل نظر 

برنامه های آشناسازی (بازدید و گفتگو)

مطالعه شخصی

آموزش مجازی یا آموزش از راه دور

مدل های ارزیابی عملکرد :

مدل آرمسترانگ

مدل ارزیابی عملكرد از منظر PCMM 

مدل ارزيابی 360 درجه

مراحل کنترل فرآیند مدیریت عملکرد:

 تعریف انتظارات عملکردی، تامین منابع و ابزار جهت تحقق عملکرد، ارزیابی و فرمان عملکرد، ارائه بازخورد کاربردهای سیستم مدیریت عملکرد، همسو کردن اهداف شخصی با اهداف سازمانی، توانمندسازی از طریق تشویق و پاداش برای افرادی که عملکرد درستی دارند، حفظ و نگهداری توان موجود کارکنان و مدیران، فراهم آوردن فرصت تعامل بین کارکنان و مدیران و بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد پرسنل، برنامه ریزی برای آموزش و بهبود دانش و مهارت فردی کارکنان

برخی از نقایص مدیریت عملکرد چیست؟ 

عدم جامعیت در تعریف و اندازه گیری عملکرد مورد انتظار

جابجای هدف و تلاش برای کمی کردن شاخص های کیفی

ارتباط داشتن با دیگر سیستم ها که ممکن است آن سیستم ها درست عمل نکنند

هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟ 

پرداخت و جبران خدمات، بازخورد موثر دادن به کارمندان، انتخاب کارمند نمونه، توسعه و پرورش نیازسنجی آموزشی، آموزش پرسنل، برنامه ریزی گردش شغلی، برنامه ریزی جانشین پروری

رویکردهای اصلی در جانشین پروری: 

رويكرد سنتی به جانشين پروری (جانشين گزينی) رويكرد مديريت جانشين پروری

كاربردهای جانشين پروری : 

پرورش نيروهای جديد به منظور جايگزينی در هنگام بازنشستگی يا خروج نيروهای فعلی 

حفظ حافظه سازمانی در زمان های جايگزينی

ايجاد انگيزش برای توسعه فردی از طريق تصويرسازی برای كار و مسیر شغلی

شناسايی شايستگی های جديد و آتی مورد نياز و چاره انديشی برای ايجاد آنها

كمک به تصميم گيری در فرايند انتخاب و انتصاب (سيستم پشتيبان تصميم گيری)

استعداديابی در حوزه شايستگی های مورد نياز سازمان

مهمترين كانال های ارتباطی در سازمان ها: جلسات عمومی مديران ارشد، جلسات تخصصی (مرور روند پيشرفت برنامه ها و ....)، جلسات هم انديشی، جلسات پرسش و پاسخ نظرسنجی از كاركنان، سيستم پيشنهاد اتوماسيون اداری / سيستم مكاتبات وب سايت، پيام تلفنی، خبرنامه 

انواع رویکردهای بهداشت و ایمنی کار: 

بهداشت و استاندارد 18001 OHSAS محيط زيست و استاندارد 14001 ISO ارزيابی ريسک به روش FMEA 

ارکان تشکیل دهنده ی بهداشت حرفه ای محیط:

طب کار مهندسی بهداشت حرفه ای آزمایشگاه HSE عواملی که بهداشت و ایمنی محل کار را تحت تاثیر قرار می دهد شامل: 

عوامل شیمیایی: دودها، گازها، بخارات سمی، انواع گرد و غبار

عوامل زیستی و بیولوژیک: قارچ ها، ویروس ها، باکتری ها، انگل ها 

عوامل فیزیکی: صدا، ارتعاش، اشعه، گرما، روشنایی، سرما، رطوبت

عوامل ارگونومیک

 عوامل روانی

قانون کار در ایران و تعهدات طرفین از جمله کارفرما و کارگر/ حداقل دستمزد/بن نقدی/ حق مسکن/ حق اولاد/ مالیات بر درآمد/ حق بیمه/ حداكثر حقوق ماهانه مشمول بيمه موعد بازنشستگی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن شامل تحليل رفتار متقابل كودک، بالغ، مديريت فرهنگ سازمانی، مديريت تعارض رفتارهای دفاعی در سازمان می شود.


پیشنهاد بررسی >>>> دوره منابع انسانی (حضوری و آنلاین)

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی 

منابع انسانی همواره جزو یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک سازمان تلقی می‌شود و عدم توجه کافی به آن می‌تواند هزینه‌های زیادی را به سازمان تحمیل کند. بنابراین لازم است به خوبی با مفاهیم، اصطلاحات، قوانین و موضوعات مرتبط با این حوزه آشنا شوید تا بتوانید هم به عنوان یک کارمند نقش‌های خود را در سازمان به خوبی ایفا کنید و هم اگر به عنوان یک مدیر منابع انسانی قصد انجام فعالیت دارید، در تمام فرآیندهای مربوط به آن، متخصص شوید. دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان 

در دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی مدیریت منابع انسانی می آموزیم: 

چارچوب، محتوا و حوزه عمل مديريت منابع انسانی، ابزارها و فنون كاربردی و مفيد براي مديريت منابع انسانی، رويكردهای نو در مديريت منابع انسانی، نقش و ظرفيت های نهفته در حوزه مديريت منابع انسانی به منظور تحقق استراتژی های سازمان، كاربرد روانشناسی در مديريت منابع انسانی (رفتار سازمانی)، تفكيك و تلفيق همزمان فرايندهای مديريت منابع انسانی، تفاوت مديريت منابع انسانی و مديريت امور اداری

 فرآيندهای توسعه و مديريت سرمايه های انساني به 6 حوزه تقسيم شده است كه عبارتند از: 

توسعه و مديريت طرح ها، خط مشی ها و استراتژی های منابع انسانی، انتخاب و جذب كاركنان، توسعه كاركنان، پاداش و نگهداشت كاركنان، انتصاب و بازنشستگی كاركنان، مديريت اطلاعات و ارتباطات كاركنان

 معرفی انواع مدل های مطرح در مدیریت منابع انسانی

مدل APQC مدل بلوغ قابلیت کارکنان 

مدل PCMM مدل شرکت فیلیپس Philips 

آزمون های روان شناسی مورد استفاده در منابع انسانی:

آزمون MBTI

آزمون هالند 

آزمون DISC

آزمون 5 بزرگ 

آزمون ارزش های کاری 

آزمون روش حل تعارض

آزمون سبک رهبری

آزمون هوش هیجانی

آزمون پنج عاملی NEO

آزمون هوش های متعدد 

انواع مصاحبه ها:

مصاحبه ساخت بافته

مصاحبه ساخت نابافته

مصاحبه فردی 

مصاحبه جمعی

مصاحبه عمومی 

مصاحبه اختصاصی

انواع استراتژی های مصاحبه:

استراتژی مصاحبه صمیمی

استراتژی مصاحبه حل مشکل 

استراتژی مصاحبه استرس

استراتژی مصاحبه تلخ و شیرین

انواع قراردادهای استخدامی:

قرارداد مدت معین 

قرارداد دائمی

قرارداد کارمزدی

قرارداد زمان معین 

قرارداد روزانه 

قرارداد ساعتی 

قرارداد آزمایشی 

قرارداد غیرآزمایشی

انواع روش های آموزشی در مدیریت منابع انسانی:

آموزش حین کار

یادگیری حین کار 

مربی گری

هدایت و پرورش توانمند سازی (تفویض اختیار تایید و تسهیل اطلاعات)

جلسات بحث و تبادل نظر 

برنامه های آشناسازی (بازدید و گفتگو)

مطالعه شخصی

آموزش مجازی یا آموزش از راه دور

مدل های ارزیابی عملکرد :

مدل آرمسترانگ

مدل ارزیابی عملكرد از منظر PCMM 

مدل ارزيابی 360 درجه

مراحل کنترل فرآیند مدیریت عملکرد:

 تعریف انتظارات عملکردی، تامین منابع و ابزار جهت تحقق عملکرد، ارزیابی و فرمان عملکرد، ارائه بازخورد کاربردهای سیستم مدیریت عملکرد، همسو کردن اهداف شخصی با اهداف سازمانی، توانمندسازی از طریق تشویق و پاداش برای افرادی که عملکرد درستی دارند، حفظ و نگهداری توان موجود کارکنان و مدیران، فراهم آوردن فرصت تعامل بین کارکنان و مدیران و بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد پرسنل، برنامه ریزی برای آموزش و بهبود دانش و مهارت فردی کارکنان

برخی از نقایص مدیریت عملکرد چیست؟ 

عدم جامعیت در تعریف و اندازه گیری عملکرد مورد انتظار

جابجای هدف و تلاش برای کمی کردن شاخص های کیفی

ارتباط داشتن با دیگر سیستم ها که ممکن است آن سیستم ها درست عمل نکنند

هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟ 

پرداخت و جبران خدمات، بازخورد موثر دادن به کارمندان، انتخاب کارمند نمونه، توسعه و پرورش نیازسنجی آموزشی، آموزش پرسنل، برنامه ریزی گردش شغلی، برنامه ریزی جانشین پروری

رویکردهای اصلی در جانشین پروری: 

رويكرد سنتی به جانشين پروری (جانشين گزينی) رويكرد مديريت جانشين پروری

كاربردهای جانشين پروری : 

پرورش نيروهای جديد به منظور جايگزينی در هنگام بازنشستگی يا خروج نيروهای فعلی 

حفظ حافظه سازمانی در زمان های جايگزينی

ايجاد انگيزش برای توسعه فردی از طريق تصويرسازی برای كار و مسیر شغلی

شناسايی شايستگی های جديد و آتی مورد نياز و چاره انديشی برای ايجاد آنها

كمک به تصميم گيری در فرايند انتخاب و انتصاب (سيستم پشتيبان تصميم گيری)

استعداديابی در حوزه شايستگی های مورد نياز سازمان

مهمترين كانال های ارتباطی در سازمان ها: جلسات عمومی مديران ارشد، جلسات تخصصی (مرور روند پيشرفت برنامه ها و ....)، جلسات هم انديشی، جلسات پرسش و پاسخ نظرسنجی از كاركنان، سيستم پيشنهاد اتوماسيون اداری / سيستم مكاتبات وب سايت، پيام تلفنی، خبرنامه 

انواع رویکردهای بهداشت و ایمنی کار: 

بهداشت و استاندارد 18001 OHSAS محيط زيست و استاندارد 14001 ISO ارزيابی ريسک به روش FMEA 

ارکان تشکیل دهنده ی بهداشت حرفه ای محیط:

طب کار مهندسی بهداشت حرفه ای آزمایشگاه HSE عواملی که بهداشت و ایمنی محل کار را تحت تاثیر قرار می دهد شامل: 

عوامل شیمیایی: دودها، گازها، بخارات سمی، انواع گرد و غبار

عوامل زیستی و بیولوژیک: قارچ ها، ویروس ها، باکتری ها، انگل ها 

عوامل فیزیکی: صدا، ارتعاش، اشعه، گرما، روشنایی، سرما، رطوبت

عوامل ارگونومیک

 عوامل روانی

قانون کار در ایران و تعهدات طرفین از جمله کارفرما و کارگر/ حداقل دستمزد/بن نقدی/ حق مسکن/ حق اولاد/ مالیات بر درآمد/ حق بیمه/ حداكثر حقوق ماهانه مشمول بيمه موعد بازنشستگی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن شامل تحليل رفتار متقابل كودک، بالغ، مديريت فرهنگ سازمانی، مديريت تعارض رفتارهای دفاعی در سازمان می شود.


پیشنهاد بررسی >>>> دوره منابع انسانی (حضوری و آنلاین)