مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

امتیاز 2.8 ازمجموع 5 نفر
گام الکترونیک

اصول مدیریت

بنا به درخواست موسسه ارائه کننده امکان دانلود نمی باشد. دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

55,000تومان
خرید دوره
55,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
14ساعت
67فراگیر

مدیریت سیستم های اطلاعات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کلیات مدیریت سیستم های اطلاعاتی

  رایگان
  نمایش
 • تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی های تصمیمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح مدیریت و تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجزای اصلی سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضرورت سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های اداری خودکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های پردازش عملیات (تراکنش)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های اطلاعات مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی GDSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های خبره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد EIS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح مدیریتی و سیستم های پشتیبانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشارکت کنندگان در یک سیستم اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیکل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجارت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کارکرد در فرآیندهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگاه فرایندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان کارآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضرورت مدیریت فرآیند سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستاوردها و مزیت های رویکرد فرایندگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • علائم تعیین کننده در تشخیص فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر مدیریت فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدلسازی فرایندهای کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت فرایندهای سازمان در سطح کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین منابع و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی استانداردهای مدل سازی فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استانداردهای مدلسازی فرآیند زنجیره ارزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه تحلیل فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های بهبود کارایی فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بهبود فرایند در یک سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح بلوغ فرایندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرایند مدیریت شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرآیند استاندارد شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرآیند پیشرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرآیند خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی فرآیندها با ابزار فناوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فرآیندهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل موفقیت و شکست

  رایگان
  نمایش
 • داده، اطلاعات، دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبدیل دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشخصات دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عناصر مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با ابزار یا فن آوری های مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مدل های مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویه دانش (چگونگی دانش)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل پایه های ساختمان دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه حیات کسب دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های عملی برای استقرار مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عناصر مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه عناصر مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرهنگ سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثالی از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان

  رایگان
  نمایش
 • جمع بندی مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
بنا به درخواست موسسه ارائه کننده امکان دانلود نمی باشد. دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مدیریت سیستم های اطلاعات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کلیات مدیریت سیستم های اطلاعاتی

  رایگان
  نمایش
 • تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی های تصمیمات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح مدیریت و تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجزای اصلی سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضرورت سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های اداری خودکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های پردازش عملیات (تراکنش)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های اطلاعات مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی GDSS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های خبره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد EIS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح مدیریتی و سیستم های پشتیبانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشارکت کنندگان در یک سیستم اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیکل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجارت الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کارکرد در فرآیندهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نگاه فرایندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان کارآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضرورت مدیریت فرآیند سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستاوردها و مزیت های رویکرد فرایندگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • علائم تعیین کننده در تشخیص فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر مدیریت فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدلسازی فرایندهای کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت فرایندهای سازمان در سطح کلان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین منابع و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • معرفی استانداردهای مدل سازی فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استانداردهای مدلسازی فرآیند زنجیره ارزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه تحلیل فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های بهبود کارایی فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بهبود فرایند در یک سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سطوح بلوغ فرایندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرایند مدیریت شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرآیند استاندارد شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرآیند پیشرو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بلوغ، فرآیند خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیاده سازی فرآیندها با ابزار فناوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی فرآیندهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آشنایی با مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل موفقیت و شکست

  رایگان
  نمایش
 • داده، اطلاعات، دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبدیل دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته بندی دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشخصات دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مزایای مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عناصر مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با ابزار یا فن آوری های مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با مدل های مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویه دانش (چگونگی دانش)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل پایه های ساختمان دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه حیات کسب دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های عملی برای استقرار مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عناصر مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه عناصر مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرهنگ سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثالی از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان

  رایگان
  نمایش
 • جمع بندی مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

بنا به درخواست موسسه ارائه کننده امکان دانلود نمی باشد. دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اطلاعات سازمانی
ابزار و اطلاعات
اطلاعات