مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

امتیاز 3.0 ازمجموع 4 نفر
گام الکترونیک

اصول مدیریت

بنا به درخواست موسسه ارائه کننده امکان دانلود نمی باشد. دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

55,000تومان
خرید دوره
55,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
14ساعت
64فراگیر

مدیریت سیستم های اطلاعات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کلیات مدیریت سیستم های اطلاعاتی

  رایگان
  نمایش
 • تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طبقه بندی های تصمیمات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح مدیریت و تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزای اصلی سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های اداری خودکار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های پردازش عملیات (تراکنش)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های اطلاعات مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی GDSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های خبره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد EIS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح مدیریتی و سیستم های پشتیبانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشارکت کنندگان در یک سیستم اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیکل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجارت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کارکرد در فرآیندهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگاه فرایندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان کارآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت مدیریت فرآیند سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستاوردها و مزیت های رویکرد فرایندگرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علائم تعیین کننده در تشخیص فرایند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه عمر مدیریت فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدلسازی فرایندهای کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت فرایندهای سازمان در سطح کلان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین منابع و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی استانداردهای مدل سازی فرایند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استانداردهای مدلسازی فرآیند زنجیره ارزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه تحلیل فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های بهبود کارایی فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بهبود فرایند در یک سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح بلوغ فرایندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرایند مدیریت شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرآیند استاندارد شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرآیند پیشرو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرآیند خلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیاده سازی فرآیندها با ابزار فناوری اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی فرآیندهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل موفقیت و شکست

  رایگان
  نمایش
 • داده، اطلاعات، دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تبدیل دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشخصات دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهمیت مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عناصر مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با ابزار یا فن آوری های مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با مدل های مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویه دانش (چگونگی دانش)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل پایه های ساختمان دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه حیات کسب دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های عملی برای استقرار مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عناصر مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه عناصر مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالی از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان

  رایگان
  نمایش
 • جمع بندی مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
بنا به درخواست موسسه ارائه کننده امکان دانلود نمی باشد. دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مدیریت سیستم های اطلاعات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کلیات مدیریت سیستم های اطلاعاتی

  رایگان
  نمایش
 • تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طبقه بندی های تصمیمات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح مدیریت و تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزای اصلی سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های اداری خودکار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های پردازش عملیات (تراکنش)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های اطلاعات مدیریتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی GDSS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های خبره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد EIS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح مدیریتی و سیستم های پشتیبانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشارکت کنندگان در یک سیستم اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیکل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجارت الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی سیستم های اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت فرآیندهای سازمانی

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کارکرد در فرآیندهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگاه فرایندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان کارآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت مدیریت فرآیند سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستاوردها و مزیت های رویکرد فرایندگرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علائم تعیین کننده در تشخیص فرایند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه عمر مدیریت فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدلسازی فرایندهای کسب و کار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت فرایندهای سازمان در سطح کلان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعیین منابع و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی استانداردهای مدل سازی فرایند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استانداردهای مدلسازی فرآیند زنجیره ارزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه تحلیل فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های بهبود کارایی فرایندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بهبود فرایند در یک سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سطوح بلوغ فرایندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرایند مدیریت شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرآیند استاندارد شده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرآیند پیشرو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بلوغ، فرآیند خلاق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیاده سازی فرآیندها با ابزار فناوری اطلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی فرآیندهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل موفقیت و شکست

  رایگان
  نمایش
 • داده، اطلاعات، دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تبدیل دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دسته بندی دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشخصات دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهمیت مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عناصر مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با ابزار یا فن آوری های مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با مدل های مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویه دانش (چگونگی دانش)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل پایه های ساختمان دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرخه حیات کسب دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های عملی برای استقرار مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عناصر مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه عناصر مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثالی از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان

  رایگان
  نمایش
 • جمع بندی مدیریت دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

بنا به درخواست موسسه ارائه کننده امکان دانلود نمی باشد. دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی مواد آموزشی: - محتوای الکترونیکی - منابع تکمیلی چاپی شیوه ارزشیابی: - آزمون مجازی مدرک پایان دوره: - گواهینامه پایان دوره آموزش مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اطلاعات سازمانی
ابزار و اطلاعات
اطلاعات