آمار و احتمال

امتیاز 4.2 ازمجموع 6 نفر
مهندس عابدین اسماعیل پور

دروس دانشگاهی

آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید، در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
5ساعت
158فراگیر

مفاهیم پایه

مشاهده محتوابستنA
 • پیشامد، فضای نمونه، اجتماع و اشتراک

  رایگان
  نمایش
 • احتمال اجتماع دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • احتمال متمم یک پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشامدهای ناسازگار و مقدمه ای بر استقلال دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصول شمارش

مشاهده محتوابستنB
 • اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  رایگان
  نمایش
 • قاعده ترکیب و ترتیب در شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • احتمال اشتراک دو پیشامد-بدون جایگذاری و با جایگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

قوانین احتمال

مشاهده محتوابستنC
 • قانون احتمال کل و قضیه بیز

  رایگان
  نمایش
 • قانون احتمال کل و قضیه بیز - روش شاخه ای و نمادهای ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توابع توزیع دو جمله ای

مشاهده محتوابستنD
 • تابع توزیع دوجمله ای-مفاهیم اصلی

  رایگان
  نمایش
 • تابع توزیع دوجمله ای-ضابطه ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع توزیع دوجمله ای-مثال های بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توابع توزیع نرمال

مشاهده محتوابستنE
 • توزیع نرمال-مفاهیم اصلی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال-مساحت های گوشه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توزیع نرمال-رتبه درصدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نمونه سوالات چهارگزینه ای

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات چهارگزینه ای-توزیع نرمال

  رایگان
  نمایش
 • سوالات چهارگزینه ای-توزیع دوجمله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه آمار و احتمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید، در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است. گروه صنعتی پژوهشی آریانا با هدف بهبود توانمندی دانشجویان و پژوهشگران آینده رشته های علوم انسانی در نظر دارد تا در مجموعه دوره های آموزشی "آمار علوم انسانی" با زبانی ساده به بحث پیرامون مبانی نظری علم آمار بپردازد. در بخش اول آموزش آمار و احتمالات که معادل پنج ساعت حضوری است، به قوانین اصلی احتمال و توابع توزیع نرمال (از توابع پیوسته) و دوجمله ای (از توابع گسسته) پرداخته می شود و در پایان نیز با طرح برخی پرسش های تکمیلی تلاش می شود تا تبیین کامل تری از بحث ها صورت گیرد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مفاهیم پایه

مشاهده محتوابستنA
 • پیشامد، فضای نمونه، اجتماع و اشتراک

  رایگان
  نمایش
 • احتمال اجتماع دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • احتمال متمم یک پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشامدهای ناسازگار و مقدمه ای بر استقلال دو پیشامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصول شمارش

مشاهده محتوابستنB
 • اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  رایگان
  نمایش
 • قاعده ترکیب و ترتیب در شمارش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • احتمال اشتراک دو پیشامد-بدون جایگذاری و با جایگذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

قوانین احتمال

مشاهده محتوابستنC
 • قانون احتمال کل و قضیه بیز

  رایگان
  نمایش
 • قانون احتمال کل و قضیه بیز - روش شاخه ای و نمادهای ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توابع توزیع دو جمله ای

مشاهده محتوابستنD
 • تابع توزیع دوجمله ای-مفاهیم اصلی

  رایگان
  نمایش
 • تابع توزیع دوجمله ای-ضابطه ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تابع توزیع دوجمله ای-مثال های بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توابع توزیع نرمال

مشاهده محتوابستنE
 • توزیع نرمال-مفاهیم اصلی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال-مساحت های گوشه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توزیع نرمال-رتبه درصدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نمونه سوالات چهارگزینه ای

مشاهده محتوابستنF
 • سوالات چهارگزینه ای-توزیع نرمال

  رایگان
  نمایش
 • سوالات چهارگزینه ای-توزیع دوجمله ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه آمار و احتمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید، در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است. گروه صنعتی پژوهشی آریانا با هدف بهبود توانمندی دانشجویان و پژوهشگران آینده رشته های علوم انسانی در نظر دارد تا در مجموعه دوره های آموزشی "آمار علوم انسانی" با زبانی ساده به بحث پیرامون مبانی نظری علم آمار بپردازد. در بخش اول آموزش آمار و احتمالات که معادل پنج ساعت حضوری است، به قوانین اصلی احتمال و توابع توزیع نرمال (از توابع پیوسته) و دوجمله ای (از توابع گسسته) پرداخته می شود و در پایان نیز با طرح برخی پرسش های تکمیلی تلاش می شود تا تبیین کامل تری از بحث ها صورت گیرد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

​آموزش آمار و احتمال
آموزش آنلاین آمار
آموزش مجازی آمار و احتمال