دسته‌بندی آموزش‌ها

  آمار و احتمال

  امتیاز 4.0 ازمجموع 5 نفر
  مهندس عابدین اسماعیل پور

  دروس دانشگاهی

  آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید، در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است.

  هزینه دوره:29000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 29000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  6جلسه
  5ساعت
  146فراگیر

  مفاهیم پایه

  مشاهده محتوابستنA
  • پیشامد، فضای نمونه، اجتماع و اشتراک

  • احتمال اجتماع دو پیشامد

  • احتمال متمم یک پیشامد

  • پیشامدهای ناسازگار و مقدمه ای بر استقلال دو پیشامد

  اصول شمارش

  مشاهده محتوابستنB
  • اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  • قاعده ترکیب و ترتیب در شمارش

  • احتمال اشتراک دو پیشامد-بدون جایگذاری و با جایگذاری

  قوانین احتمال

  مشاهده محتوابستنC
  • قانون احتمال کل و قضیه بیز

  • قانون احتمال کل و قضیه بیز - روش شاخه ای و نمادهای ریاضی

  توابع توزیع دو جمله ای

  مشاهده محتوابستنD
  • تابع توزیع دوجمله ای-مفاهیم اصلی

  • تابع توزیع دوجمله ای-ضابطه ریاضی

  • تابع توزیع دوجمله ای-مثال های بیشتر

  توابع توزیع نرمال

  مشاهده محتوابستنE
  • توزیع نرمال-مفاهیم اصلی

  • توزیع نرمال-مساحت های گوشه ای

  • توزیع نرمال-رتبه درصدی

  نمونه سوالات چهارگزینه ای

  مشاهده محتوابستنF
  • سوالات چهارگزینه ای-توزیع نرمال

  • سوالات چهارگزینه ای-توزیع دوجمله ای

  • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات 2

  • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی

  • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی 2

  • جزوه آمار و احتمال

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید، در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است. گروه صنعتی پژوهشی آریانا با هدف بهبود توانمندی دانشجویان و پژوهشگران آینده رشته های علوم انسانی در نظر دارد تا در مجموعه دوره های آموزشی "آمار علوم انسانی" با زبانی ساده به بحث پیرامون مبانی نظری علم آمار بپردازد. در بخش اول آموزش آمار و احتمالات که معادل پنج ساعت حضوری است، به قوانین اصلی احتمال و توابع توزیع نرمال (از توابع پیوسته) و دوجمله ای (از توابع گسسته) پرداخته می شود و در پایان نیز با طرح برخی پرسش های تکمیلی تلاش می شود تا تبیین کامل تری از بحث ها صورت گیرد.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مفاهیم پایه

  مشاهده محتوابستنA
  • پیشامد، فضای نمونه، اجتماع و اشتراک

  • احتمال اجتماع دو پیشامد

  • احتمال متمم یک پیشامد

  • پیشامدهای ناسازگار و مقدمه ای بر استقلال دو پیشامد

  اصول شمارش

  مشاهده محتوابستنB
  • اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  • قاعده ترکیب و ترتیب در شمارش

  • احتمال اشتراک دو پیشامد-بدون جایگذاری و با جایگذاری

  قوانین احتمال

  مشاهده محتوابستنC
  • قانون احتمال کل و قضیه بیز

  • قانون احتمال کل و قضیه بیز - روش شاخه ای و نمادهای ریاضی

  توابع توزیع دو جمله ای

  مشاهده محتوابستنD
  • تابع توزیع دوجمله ای-مفاهیم اصلی

  • تابع توزیع دوجمله ای-ضابطه ریاضی

  • تابع توزیع دوجمله ای-مثال های بیشتر

  توابع توزیع نرمال

  مشاهده محتوابستنE
  • توزیع نرمال-مفاهیم اصلی

  • توزیع نرمال-مساحت های گوشه ای

  • توزیع نرمال-رتبه درصدی

  نمونه سوالات چهارگزینه ای

  مشاهده محتوابستنF
  • سوالات چهارگزینه ای-توزیع نرمال

  • سوالات چهارگزینه ای-توزیع دوجمله ای

  • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات

  • سوالات چهارگزینه ای-اصول شمارش و محاسبه احتمالات 2

  • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی

  • سوالات چهارگزینه ای-احتمال شرطی 2

  • جزوه آمار و احتمال

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  آمار در رشته های علوم انسانی ( نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت) از کاربردی ترین حوزه ها به شمار می آید، در فرایند تحقیق و پژوهش در بسیاری موارد ضروری است تا در تحلیل یافته ها از علم آمار استفاده شود، از این رو آشنایی و درک مفاهیم بنیادین تئوری احتمالات و آمار برای پژوهشگران علوم انسانی بسیار پراهمیت است. گروه صنعتی پژوهشی آریانا با هدف بهبود توانمندی دانشجویان و پژوهشگران آینده رشته های علوم انسانی در نظر دارد تا در مجموعه دوره های آموزشی "آمار علوم انسانی" با زبانی ساده به بحث پیرامون مبانی نظری علم آمار بپردازد. در بخش اول آموزش آمار و احتمالات که معادل پنج ساعت حضوری است، به قوانین اصلی احتمال و توابع توزیع نرمال (از توابع پیوسته) و دوجمله ای (از توابع گسسته) پرداخته می شود و در پایان نیز با طرح برخی پرسش های تکمیلی تلاش می شود تا تبیین کامل تری از بحث ها صورت گیرد.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  آمار
  احتمال