استراتژی و ساختار هلدینگ ها

مهندس مجتبی اسدی، سید حسین جلالی

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.1 ازمجموع 33 نفر
860,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

استراتژی و ساختار در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منطق‌های سه‌گانه در استراتژی و مدیریت هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تنوع‌ بخشی

مشاهده محتوابستنB
 • تنوع‌ بخشی به حوزه‌های کسب‌وکار و چالش‌ها

  رایگان
  نمایش
 • تنوع‌بخشی در فضای کسب‌وکار ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طرح‌ریزی استراتژی سبد

مشاهده محتوابستنC
 • تحلیل زنجیره ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل زنجیره ارزش بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس BCG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس GE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس GE بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری

مشاهده محتوابستنD
 • سیاست سرمایه‌گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین استراتژی مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنE
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هم‌افزایی در هلدینگ‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

مشاهده محتوابستنF
 • ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
860,000تومان
خرید دوره
6جلسه
3ساعت و 17 دقیقه
375فراگیر

استراتژی و ساختار در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منطق‌های سه‌گانه در استراتژی و مدیریت هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشینه شکل‌گیری شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چالش‌های مدیریتی و ساختاری در شرکت‌های چندکسب‌وکاره بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تنوع‌ بخشی

مشاهده محتوابستنB
 • تنوع‌ بخشی به حوزه‌های کسب‌وکار و چالش‌ها

  رایگان
  نمایش
 • تنوع‌بخشی در فضای کسب‌وکار ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طرح‌ریزی استراتژی سبد

مشاهده محتوابستنC
 • تحلیل زنجیره ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل زنجیره ارزش بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس BCG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس BCG بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس GE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • به‌کارگیری ماتریس GE بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تنظیم سیاست سرمایه‌گذاری

مشاهده محتوابستنD
 • سیاست سرمایه‌گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین استراتژی مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنE
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های ارزش‌آفرینی و سبک‌های مداخله در هلدینگ‌ها بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هم‌افزایی در هلدینگ‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک‌های سرپرستی و تنظیم رابطه ستاد و کسب‌وکارها بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

مشاهده محتوابستنF
 • ساختار سازمانی هلدینگ‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ

هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است. در این دوره، ضمن تبیین قواعد و اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ‌ها و نکات مهم برای طراحی رابطه ستاد هلدینگ با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه تشریح می‌شود. مخاطبان این دوره در پایان ضمن درک تفاوت‌های اساسی میان برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره؛ قادر خواهند بود تا از ابزارها و نکات ارائه‌شده توسط مدرسان برای مدیریت سبد، تنظیم سیاست سرپرستی و مشخص‌کردن سیاست سرمایه‌گذاری برای اداره کارآمدتر مجموعه‌های خود استفاده کنند.

توضیحات

آموزش استراتژی و ساختار شرکت های هلدینگ

هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندکسب‌وکاره روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران به خود اختصاص می‌دهند. تدوین استراتژی و طراحی ساختار سازمانی در این‌گونه شرکت‌ها الزامات و قواعد متفاوتی نسبت به شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره دارد و نیازمند پاسخ به پرسش‌هایی از جمله ترکیب مطلوب سبد کسب‌وکارهای زیرمجموعه، رویکرد ستاد در سرپرستی و اعمال نظارت بر هرکدام از کسب‌وکارها و تعیین سیاست سرمایه‌گذاری است. در این دوره، ضمن تبیین قواعد و اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ، ساختار سازمانی هلدینگ‌ها و نکات مهم برای طراحی رابطه ستاد هلدینگ با شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه تشریح می‌شود. مخاطبان این دوره در پایان ضمن درک تفاوت‌های اساسی میان برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تک‌کسب‌وکاره؛ قادر خواهند بود تا از ابزارها و نکات ارائه‌شده توسط مدرسان برای مدیریت سبد، تنظیم سیاست سرپرستی و مشخص‌کردن سیاست سرمایه‌گذاری برای اداره کارآمدتر مجموعه‌های خود استفاده کنند.