تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
پیشنهاد هفته

آشنایی و کاربرد آزمون DISC و Holland

مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.4 ازمجموع 13 نفر
159,000تومان
95,400تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آزمون دیسک (ابزار سنجش و تحلیل رفتار)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه آزمون دیسک DISC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون DSIC

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه، تئوری، معرفی تیپ های شخصیتی و کاربرد دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی D

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی I

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی S

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی C

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ های چهارگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون هالند (سنجش تناسب شغل و شاغل)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه آزمون هالند Holland

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون Holland

  رایگان
  نمایش
 • شناخت ویژگی های شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تیپ های مدل هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین تیپ های شش گانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاریردهای آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون)

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آزمون A-B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون A و B

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف تیپ شخصیتی A, B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ A

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون A,B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی کل دوره برای دریافت گواهینامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
159,000تومان
95,400تومان
40%
خرید دوره
3جلسه
معادل 8 ساعت آموزشی
186فراگیر

آزمون دیسک (ابزار سنجش و تحلیل رفتار)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه آزمون دیسک DISC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون DSIC

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه، تئوری، معرفی تیپ های شخصیتی و کاربرد دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی D

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی I

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی S

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ شخصیتی C

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ های چهارگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون دیسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون هالند (سنجش تناسب شغل و شاغل)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه آزمون هالند Holland

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون Holland

  رایگان
  نمایش
 • شناخت ویژگی های شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تیپ های مدل هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط بین تیپ های شش گانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاریردهای آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه هالند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون)

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آزمون A-B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه - آزمون A و B

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف تیپ شخصیتی A, B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ A

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی تیپ B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه تیپ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دانلود آزمون A,B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی کل دوره برای دریافت گواهینامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
       این دوره اطلاعات مفید و کاربردی درباره برخی از مدل‌ها و آزمون‌های مربوط به استخدام و تحلیل رفتار در اختیارتان قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال آزمون‌های روان‌شناختی و رفتارشناسی، آزمون هالند و آزمون Type A,B .
دوره مرتبط با این دوره آموزشی شخصیت شناسی از دیدگاه مایرز و بریگز MBIT
 مخاطبان این دوره:
 مدیران، کارشناسان منابع انسانی و سایر افرادی هستند که مسائل جذب و استخدام یکی از چالش‌های اصلی آنها است.
هدف نهایی آزمون دیسک چیست؟
تست دیسک چه چیزی را بررسی می کند؟
نقاط ضعف و قوت هر کدام از تیپ های رفتاری چیست؟
همچنین توصیه های برای بهبود رفتار هر یک از تیپ های رفتاری داده می شود.
تقاوت و شباهت های تیپ امی مختلف با هم چیست؟
کدامیک برای کارافرینی مناسب تر است؟
چه کسی از همه بیشتر اهل ریسک است؟
چه گروهی نیازمند کنترل خشم هستند؟
کدام تیپ کل نگر و کدام جز نگر است؟
اعتماد به نفس خر مدام از گروه ها چگونه است؟
کدام تیپ برای رهبری و کدام برای مدیریت مناسب تر اند؟
بهترین فرد برای مذاکره کیست؟
چه کسی برون گران و چه کسی درون گرا است؟
کدامیک اهل عمل و کدامیک اهل ایده پردازی هستند؟
چگونه یک گروهی از افراد با تیپ های مختلف بسازیم که تیمی خوبی شوند؟
هر یک از تیپ ها برای چه مشاغلی مناسب تر هستند


مدل دیسک شامل طبقه بندی زیر است:
 1. سلطه جو
 2. افراد تاثیرگذار
 3. افراد مهربان و صبور
 4. افراد دقیق و با وجدان
الگو های 15 گانه دیسک
انواع تیپ های هالند:
 • جستجو investigator
 • هنرمندانه artist
 • اجتماعی social
 • بی باک enterprising
 • سنتی convenstional
 • واقع گرا realistic
تشخیص آینده شغلی افراد به کمک تست HOLLAND
چگونگی تفسیر تست هالند
شرایط احراز شغل چیست؟
 1. شایستگی 
 2. دانش
 3. مهارت
 4. توانایی
کاربرد اصلی آزمون A/B مدیزیت استرس در افراد است
رابطه تیپ شخصیت افراد و بیماری های قلبی 
شاخص های رفتاری افراد در گروه A
ویژگی های شخصیتی افراد گروه B
تقابل ابن دو گروه با هم چگونه خواهد بود؟
عملکرد در بین مدیران گروه A و B چه تفاوت های دارند؟
قابلیت پیش بینی بین افراد چطور است؟


توضیحات

       این دوره اطلاعات مفید و کاربردی درباره برخی از مدل‌ها و آزمون‌های مربوط به استخدام و تحلیل رفتار در اختیارتان قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال آزمون‌های روان‌شناختی و رفتارشناسی، آزمون هالند و آزمون Type A,B .
دوره مرتبط با این دوره آموزشی شخصیت شناسی از دیدگاه مایرز و بریگز MBIT
 مخاطبان این دوره:
 مدیران، کارشناسان منابع انسانی و سایر افرادی هستند که مسائل جذب و استخدام یکی از چالش‌های اصلی آنها است.
هدف نهایی آزمون دیسک چیست؟
تست دیسک چه چیزی را بررسی می کند؟
نقاط ضعف و قوت هر کدام از تیپ های رفتاری چیست؟
همچنین توصیه های برای بهبود رفتار هر یک از تیپ های رفتاری داده می شود.
تقاوت و شباهت های تیپ امی مختلف با هم چیست؟
کدامیک برای کارافرینی مناسب تر است؟
چه کسی از همه بیشتر اهل ریسک است؟
چه گروهی نیازمند کنترل خشم هستند؟
کدام تیپ کل نگر و کدام جز نگر است؟
اعتماد به نفس خر مدام از گروه ها چگونه است؟
کدام تیپ برای رهبری و کدام برای مدیریت مناسب تر اند؟
بهترین فرد برای مذاکره کیست؟
چه کسی برون گران و چه کسی درون گرا است؟
کدامیک اهل عمل و کدامیک اهل ایده پردازی هستند؟
چگونه یک گروهی از افراد با تیپ های مختلف بسازیم که تیمی خوبی شوند؟
هر یک از تیپ ها برای چه مشاغلی مناسب تر هستند


مدل دیسک شامل طبقه بندی زیر است:
 1. سلطه جو
 2. افراد تاثیرگذار
 3. افراد مهربان و صبور
 4. افراد دقیق و با وجدان
الگو های 15 گانه دیسک
انواع تیپ های هالند:
 • جستجو investigator
 • هنرمندانه artist
 • اجتماعی social
 • بی باک enterprising
 • سنتی convenstional
 • واقع گرا realistic
تشخیص آینده شغلی افراد به کمک تست HOLLAND
چگونگی تفسیر تست هالند
شرایط احراز شغل چیست؟
 1. شایستگی 
 2. دانش
 3. مهارت
 4. توانایی
کاربرد اصلی آزمون A/B مدیزیت استرس در افراد است
رابطه تیپ شخصیت افراد و بیماری های قلبی 
شاخص های رفتاری افراد در گروه A
ویژگی های شخصیتی افراد گروه B
تقابل ابن دو گروه با هم چگونه خواهد بود؟
عملکرد در بین مدیران گروه A و B چه تفاوت های دارند؟
قابلیت پیش بینی بین افراد چطور است؟


بسته های آموزشی مرتبط