آزمون های استخدام و تحلیل رفتار

امتیاز 4.3 ازمجموع 11 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

آزمون های روانشناختی و رفتارشناسی + به همراه فایل آزمون هالند Holland + به همراه فایل آزمون Type A,B شما در زمان استخدام و برای یافتن بهترین کارمندان چه می کنید؟ بررسی رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی فرد؟ مصاحبه؟... به نظرتان این موارد تا چه حد می توانند برای شناخت شخصیت و رفتار فرد به شما کمک کنند؟ آیا می توانید رفتارها و واکنش های آتی فرد را پیش بینی کنید؟

78,000تومان
خرید دوره
78,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
8ساعت
138فراگیر

آزمون دیسک (ابزار سنجش و تحلیل رفتار)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه آزمون دیسک DISC

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه - آزمون DSIC

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه، تئوری، معرفی تیپ های شخصیتی و کاربرد دیسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی D

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی I

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی S

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی C

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقایسه تیپ های چهارگانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با آزمون دیسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون هالند (سنجش تناسب شغل و شاغل)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه آزمون هالند Holland

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه - آزمون Holland

  رایگان
  نمایش
 • شناخت ویژگی های شغل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های تیپ های مدل هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط بین تیپ های شش گانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با آزمون هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاریردهای آزمون هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانلود آزمون هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون)

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آزمون A-B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه - آزمون A و B

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف تیپ شخصیتی A, B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ A

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقایسه تیپ ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانلود آزمون A,B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی کل دوره برای دریافت گواهینامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آزمون های روانشناختی و رفتارشناسی + به همراه فایل آزمون هالند Holland + به همراه فایل آزمون Type A,B شما در زمان استخدام و برای یافتن بهترین کارمندان چه می کنید؟ بررسی رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی فرد؟ مصاحبه؟... به نظرتان این موارد تا چه حد می توانند برای شناخت شخصیت و رفتار فرد به شما کمک کنند؟ آیا می توانید رفتارها و واکنش های آتی فرد را پیش بینی کنید؟ این دوره اطلاعات مفید و کاربردی درباره برخی از مدل ها و آزمون هایی که به این منظور طراحی شده اند در اختیارتان قرار می دهد. مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان منابع انسانی و امور کارکنان، سایر مدیرانی که درگیر مسائل جذب و استخدام هستند، افراد کاندید برای ارتقا و تصدی مشاغل مدیریتی، کلیه کارکنان، افراد جویای کار یا تغییر شغل و سایر علاقه مندان پیش نیاز توصیه ای: برای یادگیری بهتر و اثربخشی بیشتر دوره، توصیه می شود قبل از مطالعه و آموزش این دوره، دوره ی " شخصیت شناسی و رفتار شناسی" که توسط همین مدرس ارائه شده است را به عنوان پیش نیاز بگذرانید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت منابع انسانی

آزمون دیسک (ابزار سنجش و تحلیل رفتار)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه آزمون دیسک DISC

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه - آزمون DSIC

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه، تئوری، معرفی تیپ های شخصیتی و کاربرد دیسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی D

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی I

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی S

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ شخصیتی C

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقایسه تیپ های چهارگانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با آزمون دیسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون هالند (سنجش تناسب شغل و شاغل)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه آزمون هالند Holland

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه - آزمون Holland

  رایگان
  نمایش
 • شناخت ویژگی های شغل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های تیپ های مدل هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط بین تیپ های شش گانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با آزمون هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاریردهای آزمون هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانلود آزمون هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دستورالعمل تکمیل پرسشنامه هالند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با تیپ شخصیتی A و B (به همراه آزمون)

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آزمون A-B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه - آزمون A و B

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف تیپ شخصیتی A, B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ A

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی تیپ B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقایسه تیپ ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانلود آزمون A,B

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی کل دوره برای دریافت گواهینامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آزمون های روانشناختی و رفتارشناسی + به همراه فایل آزمون هالند Holland + به همراه فایل آزمون Type A,B شما در زمان استخدام و برای یافتن بهترین کارمندان چه می کنید؟ بررسی رزومه و سوابق تحصیلی و شغلی فرد؟ مصاحبه؟... به نظرتان این موارد تا چه حد می توانند برای شناخت شخصیت و رفتار فرد به شما کمک کنند؟ آیا می توانید رفتارها و واکنش های آتی فرد را پیش بینی کنید؟ این دوره اطلاعات مفید و کاربردی درباره برخی از مدل ها و آزمون هایی که به این منظور طراحی شده اند در اختیارتان قرار می دهد. مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان منابع انسانی و امور کارکنان، سایر مدیرانی که درگیر مسائل جذب و استخدام هستند، افراد کاندید برای ارتقا و تصدی مشاغل مدیریتی، کلیه کارکنان، افراد جویای کار یا تغییر شغل و سایر علاقه مندان پیش نیاز توصیه ای: برای یادگیری بهتر و اثربخشی بیشتر دوره، توصیه می شود قبل از مطالعه و آموزش این دوره، دوره ی " شخصیت شناسی و رفتار شناسی" که توسط همین مدرس ارائه شده است را به عنوان پیش نیاز بگذرانید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استخدام
مدیریت منابع انسانی
منابع انسانی
آزمون