دولت الکترونیک

امتیاز 4.5 ازمجموع 2 نفر
گام الکترونیک

اصول مدیریت

دولت الکترونیک در این دوره با تاریخچه، پایه و اساس شکل گیری دولت الکترونیکی در جهان و ایران، مزایا، چالش ها و نحوه اجرایی کردن این مهم آشنا خواهید شد.

38,000تومان
خرید دوره
38,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
8ساعت
19فراگیر

آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست نظام اداری در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دولت الکترونیک برای یخش خصوصی

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیک برای دولت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  رایگان
  نمایش

آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و بررسی دولت الکترونیک

  رایگان
  نمایش
 • گونه های مختلف دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل های مختلف دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل انتشاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل سازمان ملل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل گارتنر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آمادگی الکترونیکی

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مولفه آمادگی الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ارزیابی آمادگی الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای مبتنی بر پرسشنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل CSPP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل CID

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل APEC

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای مبتنی بر مطالعه موردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل ITU

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برآوردها و گزارش های گروه های ثالث

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سایر مدل های ارزیابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش اجرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • چالش های مطرح دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش فرهنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش کمبود منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر و شهروند الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با قوانین بالادستی درحوزه دولت الکترونیک

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • سند چشم انداز بیست ساله - ماده 46

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماده 47 - 48 - 49

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماده 36 - 37 - 38 - 39 - 40

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقشه راه دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ششم توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با کاربردها و نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • آموزش الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نماد اعتماد الکترونیک

  رایگان
  نمایش
 • مثال در مورد تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرویس های حوزه دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های یک اقتصاد الکترونیکی کارآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع و چالش های اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیرات اقتصاد الکترونیکی در جوامع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست ها و چشم اندازهای کشور در حوزه اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گردشگری مجازی یا گردشگری الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه ایران در حوزه گردشگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منافع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و اینترنت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه مجازی سایت در حوزه گردشگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توریسم الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی جهانگردی مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد جهانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فعالیت های شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش های شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال درک شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار مرحله اجرایی کردن الگوی شهر یا شهرداری الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دورکاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دور کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی نهایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دولت الکترونیک در این دوره با تاریخچه، پایه و اساس شکل گیری دولت الکترونیکی در جهان و ایران، مزایا، چالش ها و نحوه اجرایی کردن این مهم آشنا خواهید شد. هدف دوره: - فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک - ارتقاء کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت در راستای رضایتمندی مردم سرفصل‏های دوره: - آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی - بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی - آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی - آمادگی الکترونیکی - محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی - آشنایی با قوانین بالادستی درحوزه دولت الکترونیک - آشنایی با کاربردها و نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست نظام اداری در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنB
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دولت الکترونیک برای یخش خصوصی

  رایگان
  نمایش
 • مزایای دولت الکترونیک برای دولت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  رایگان
  نمایش

آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنC
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و بررسی دولت الکترونیک

  رایگان
  نمایش
 • گونه های مختلف دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل های مختلف دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل انتشاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل سازمان ملل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل گارتنر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آمادگی الکترونیکی

مشاهده محتوابستنD
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • آمادگی الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مولفه آمادگی الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ارزیابی آمادگی الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای مبتنی بر پرسشنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل CSPP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل CID

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل APEC

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای مبتنی بر مطالعه موردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل ITU

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برآوردها و گزارش های گروه های ثالث

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سایر مدل های ارزیابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش اجرا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • چالش های مطرح دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش فرهنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش کمبود منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر و شهروند الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با قوانین بالادستی درحوزه دولت الکترونیک

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • سند چشم انداز بیست ساله - ماده 46

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماده 47 - 48 - 49

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماده 36 - 37 - 38 - 39 - 40

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقشه راه دولت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه ششم توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی این فصل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با کاربردها و نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی این فصل

  رایگان
  نمایش
 • آموزش الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نماد اعتماد الکترونیک

  رایگان
  نمایش
 • مثال در مورد تجارت الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرویس های حوزه دولت و کسب و کار همراه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش شبکه های اجتماعی در توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های یک اقتصاد الکترونیکی کارآمد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع و چالش های اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیرات اقتصاد الکترونیکی در جوامع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیاست ها و چشم اندازهای کشور در حوزه اقتصاد الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گردشگری مجازی یا گردشگری الکترونیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه ایران در حوزه گردشگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منافع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و اینترنت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه مجازی سایت در حوزه گردشگری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توریسم الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی جهانگردی مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد جهانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فعالیت های شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چالش های شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مثال درک شهر الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار مرحله اجرایی کردن الگوی شهر یا شهرداری الکترونیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شهر الکترونیک در ایران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دورکاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزایای دور کاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی نهایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دولت الکترونیک در این دوره با تاریخچه، پایه و اساس شکل گیری دولت الکترونیکی در جهان و ایران، مزایا، چالش ها و نحوه اجرایی کردن این مهم آشنا خواهید شد. هدف دوره: - فراهم آوردن الزامات نظام اداری الکترونیک - ارتقاء کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت در راستای رضایتمندی مردم سرفصل‏های دوره: - آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی - بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی - آشنایی با مدل های دولت الکترونیکی - آمادگی الکترونیکی - محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی - آشنایی با قوانین بالادستی درحوزه دولت الکترونیک - آشنایی با کاربردها و نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها