مديريت فرايندهاي كسب وكار

بهرام ناجدی

مدیریت فرایند

امتیاز 5.0 ازمجموع 5 نفر
336,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعاريف و مفاهيم

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف و مفاهیم فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندها - ادامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای مدیریت فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضرورت مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاریخچه مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه ERP و BPMS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت فرآیندمحور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس raci

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازمان فرآیندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چرخه عمر مديريت فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنB
 • حوزه های عملکردی مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل سه لایه ای تعالی مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرم افزارهای مورد استفاده در چرخه عمر مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه‌بندي فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنC
 • طبقه بندی فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل زنجیره ارزش پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدلهای مرجع زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراد درگیر در امور مدیریت فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

معماري فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • معماری سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گامهاي اجرايي مدیریت فرآیندها

مشاهده محتوابستنE
 • قدمهای اجرایی شناخت و مدلسازی فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسنامه فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزيابي عملكرد فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنF
 • ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مديريت بهبود فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنG
 • تجزیه وتحلیل فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت بهبود فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازمهندسی-بازطراحی فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مكانيزاسيون فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنH
 • سیستمهای مدیریت فرآیندها-مکانیزاسیون فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مکانیزه دستور پرداخت هواپیمایی هما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مکانیزه ارزیابی اموال منقئول و غیرمنقول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
336,000تومان
خرید دوره
8جلسه
32 ویدیو آموزشی
87فراگیر

تعاريف و مفاهيم

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف و مفاهیم فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فرآیندها - ادامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای مدیریت فرایندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضرورت مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاریخچه مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه ERP و BPMS

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت فرآیندمحور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس raci

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازمان فرآیندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چرخه عمر مديريت فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنB
 • حوزه های عملکردی مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل سه لایه ای تعالی مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نرم افزارهای مورد استفاده در چرخه عمر مدیریت فرآیندها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه‌بندي فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنC
 • طبقه بندی فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل زنجیره ارزش پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدلهای مرجع زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • افراد درگیر در امور مدیریت فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

معماري فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • معماری سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گامهاي اجرايي مدیریت فرآیندها

مشاهده محتوابستنE
 • قدمهای اجرایی شناخت و مدلسازی فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسنامه فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزيابي عملكرد فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنF
 • ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مديريت بهبود فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنG
 • تجزیه وتحلیل فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت بهبود فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازمهندسی-بازطراحی فرآیندهای سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مكانيزاسيون فرآيندهاي سازمان

مشاهده محتوابستنH
 • سیستمهای مدیریت فرآیندها-مکانیزاسیون فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مکانیزه دستور پرداخت هواپیمایی هما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مکانیزه ارزیابی اموال منقئول و غیرمنقول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
در دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان ، اقدامات لازم برای تشریح مفاهیم و تئوری مدیریت فرآیندها انجام میگیرد. دراین خصوص در ابتدا تعاریف و مفاهیم مربوط به عناوین فرآیند، مدیریت، مدیریت فرآیند، مدیریت فرآیندمحور ارائه شده است. در ادامه راهکار یا متدولوژی مدیریت فرآیندهای سازمان بر اساس چرخه عمر مدیریت فرآیندهای شرکت SAP، تحت عنوان AVE(ARIS Value Engineering ) ارائه شده است. در متدولوژی مورد نظر کلیه مفاهیم و فازهای حوزه¬های استراتژی، طراحی، پیاده¬سازی و کنترل تشریح گردیده¬اند. همچنین در راستای تشریح متدولوژی AVE، مفاهیم زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان تشریح، و نحوه طبقه¬بندی فرآیندهای سازمان توضیح داده شده است. دراین راستا، مدلهای مرجع مرتبط با طبقه¬بندی فرآیندهای سازمان نیز ارائه و جهت مدل مرجع SAP، نرم افزار کاتالوگ Solution Composer تشریح گردیده است. سایر گامهای اصلی پس از شناخت و مدلسازی فرآیندهای سازمان، شامل عملیات اصلی مکانیزاسیون فرآیندها، بهبود فرآیندهای سازمان، و مدیریت عملکرد فرآیندها یا تهیه داشبوردهای فرآیندی میباشند، که در ادامه تشریح گردیده است.

توضیحات

در دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان ، اقدامات لازم برای تشریح مفاهیم و تئوری مدیریت فرآیندها انجام میگیرد. دراین خصوص در ابتدا تعاریف و مفاهیم مربوط به عناوین فرآیند، مدیریت، مدیریت فرآیند، مدیریت فرآیندمحور ارائه شده است. در ادامه راهکار یا متدولوژی مدیریت فرآیندهای سازمان بر اساس چرخه عمر مدیریت فرآیندهای شرکت SAP، تحت عنوان AVE(ARIS Value Engineering ) ارائه شده است. در متدولوژی مورد نظر کلیه مفاهیم و فازهای حوزه¬های استراتژی، طراحی، پیاده¬سازی و کنترل تشریح گردیده¬اند. همچنین در راستای تشریح متدولوژی AVE، مفاهیم زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان تشریح، و نحوه طبقه¬بندی فرآیندهای سازمان توضیح داده شده است. دراین راستا، مدلهای مرجع مرتبط با طبقه¬بندی فرآیندهای سازمان نیز ارائه و جهت مدل مرجع SAP، نرم افزار کاتالوگ Solution Composer تشریح گردیده است. سایر گامهای اصلی پس از شناخت و مدلسازی فرآیندهای سازمان، شامل عملیات اصلی مکانیزاسیون فرآیندها، بهبود فرآیندهای سازمان، و مدیریت عملکرد فرآیندها یا تهیه داشبوردهای فرآیندی میباشند، که در ادامه تشریح گردیده است.

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط