نرم افزار مدلسازي فرايند-Visual Paradigm

بهرام ناجدی

مدیریت فرایند

امتیاز 4.5 ازمجموع 2 نفر
403,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

نصب و راه‌اندازي

مشاهده محتوابستنA
 • مقددمه مدلسازی ععملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نصب نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تشريح منوي نرم‌افزار

مشاهده محتوابستنB
 • تشریح منوی نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشریح تب های سمت چپ نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدلسازي فرآيند

مشاهده محتوابستنC
 • پروژه جدید-ساخت Pool-Lane

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدلسازی اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه مدلسازی اولیه-رخدادمیانی زمان-پیغام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف زیرفرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف Boundary Intemediate Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تجزيه و تحليل فرآيند

مشاهده محتوابستنD
 • متحرك‌سازي- Animation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبدیل As-is به To-be ، تفاوت Visuall Diff

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارشات- خروجی Excel

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس دیاگرام - Matrix Diagram

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس RACI Chart

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس CRUD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قابلیت Team Working

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زنجيره ارزش

مشاهده محتوابستنE
 • زنجیره ارزش Value Chain

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زنجیره ارزش Logical View

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شبيه‌سازي

مشاهده محتوابستنF
 • شبیه سازی فرآیندها-Simulation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
403,000تومان
خرید دوره
6جلسه
20 ویدیو آموزشی
51فراگیر

نصب و راه‌اندازي

مشاهده محتوابستنA
 • مقددمه مدلسازی ععملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نصب نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تشريح منوي نرم‌افزار

مشاهده محتوابستنB
 • تشریح منوی نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشریح تب های سمت چپ نرم افزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدلسازي فرآيند

مشاهده محتوابستنC
 • پروژه جدید-ساخت Pool-Lane

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدلسازی اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه مدلسازی اولیه-رخدادمیانی زمان-پیغام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف زیرفرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف Boundary Intemediate Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فرم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تجزيه و تحليل فرآيند

مشاهده محتوابستنD
 • متحرك‌سازي- Animation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبدیل As-is به To-be ، تفاوت Visuall Diff

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گزارشات- خروجی Excel

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس دیاگرام - Matrix Diagram

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس RACI Chart

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس CRUD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قابلیت Team Working

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زنجيره ارزش

مشاهده محتوابستنE
 • زنجیره ارزش Value Chain

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زنجیره ارزش Logical View

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شبيه‌سازي

مشاهده محتوابستنF
 • شبیه سازی فرآیندها-Simulation

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
یکی از پرکاربردترین نرم¬افزارهای مدلسازی فرآیند، که به صورت هوشمند قادر میباشد برخی از مهمترین قوانین مدلسازی BPMN2، را مدیریت نماید، نرم¬افزار Visual_Paradigm میباشد. دراین نرم¬افزار قابلیتهای لازم برای طراحی سیستمهای اطلاعاتی متدولوژی Object_Oriented، طراحی فرآیندهای سازمان، طراحی بانکهای اطلاعاتی، و معماری سازمان دیده شده است. دراین دوره آموزشی اقدامات لازم برای تشریح اجزاء نرم¬افزار، انواع Tabهای پرکاربرد ، نحوه تعریف پروژه مدلسازی فرآیندهای سازمان به صورت عملیاتی و یکپارچه، نحوه تعریف وضعیت As_Is، و وضعیت To_Be، نحوه ساخت مدل فرآیندی، نحوه تهیه زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان و مرتبط نمودن فرآیندها به هر حوزه، نحوه ایجاد ارتباط مابین فرآیندهای عملیاتی در پائین¬ترین سطح سازمان، نحوه ایجاد انواع گزارشات، پابلیش کردن فرآیندهای مدلسازی شده در محیط اینترانت سازمان، تهیه گزارشات RACI,CRUD، انجام امور Animation، Simulation، تهیه ماتریسهای تحلیلی ازارتباطات المانها مانند ماتریس رابطه¬ای فعالیت/رل، و سایر نیازمندیها دیده شده است. دوره آموزشی مورد نظر یکی از کاملترین دوره¬های آموزشی عملیاتی جهت پیشبرد و شناخت فرآیندهای سازمان است.

توضیحات

یکی از پرکاربردترین نرم¬افزارهای مدلسازی فرآیند، که به صورت هوشمند قادر میباشد برخی از مهمترین قوانین مدلسازی BPMN2، را مدیریت نماید، نرم¬افزار Visual_Paradigm میباشد. دراین نرم¬افزار قابلیتهای لازم برای طراحی سیستمهای اطلاعاتی متدولوژی Object_Oriented، طراحی فرآیندهای سازمان، طراحی بانکهای اطلاعاتی، و معماری سازمان دیده شده است. دراین دوره آموزشی اقدامات لازم برای تشریح اجزاء نرم¬افزار، انواع Tabهای پرکاربرد ، نحوه تعریف پروژه مدلسازی فرآیندهای سازمان به صورت عملیاتی و یکپارچه، نحوه تعریف وضعیت As_Is، و وضعیت To_Be، نحوه ساخت مدل فرآیندی، نحوه تهیه زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان و مرتبط نمودن فرآیندها به هر حوزه، نحوه ایجاد ارتباط مابین فرآیندهای عملیاتی در پائین¬ترین سطح سازمان، نحوه ایجاد انواع گزارشات، پابلیش کردن فرآیندهای مدلسازی شده در محیط اینترانت سازمان، تهیه گزارشات RACI,CRUD، انجام امور Animation، Simulation، تهیه ماتریسهای تحلیلی ازارتباطات المانها مانند ماتریس رابطه¬ای فعالیت/رل، و سایر نیازمندیها دیده شده است. دوره آموزشی مورد نظر یکی از کاملترین دوره¬های آموزشی عملیاتی جهت پیشبرد و شناخت فرآیندهای سازمان است.

برچسب ها

مدلسازی

بسته های آموزشی مرتبط