ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان

امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر

ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها و شرکت های بزرگ ایجاد انگیزه و فرهنگ تعهد در کارکنان است. به همین جهت است که نحوه رفتار با کارمندان به یکی از مهمترین بخش ها در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. در این دوره دکتر Todd Dewett تجارب و اصول ایجاد انگیزه و متعهد ساختن در کارمندان و گروه های کاری را تشریح می کند.

29,000تومان
خرید دوره
29,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
3ساعت
85فراگیر

شناسایی تیم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی تعهد کارمندان

  رایگان
  نمایش
 • سه اصل برای تیم های با انگیزه و متعهد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه چیز کارمندان را متعهد و مشتاق می کند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علایم خطر گروه شما عدم تعهد است

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ایجاد روابط

مشاهده محتوابستنB
 • درک هوش هیجانی

  رایگان
  نمایش
 • منصف باشید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعلام موفقیت های گروه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتماد سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استقلال دادن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشکار کردن نیروی مثبت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرهنگ قوی خلق کنید

مشاهده محتوابستنC
 • فرهنگ شفاف ایجاد کنید

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد انگیزه درونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصولی بی چون و چرا پیدا کنید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه مسئولیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طراحی رفتار مطلوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعهد دوباره با ایجاد گروه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از انگیزه مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از انگیزه غیر مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پیشنهاد موقعیت

مشاهده محتوابستنD
 • تعلیم و تربیت تیم

  رایگان
  نمایش
 • توسعه مسیرهای شغلی برای کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه و بررسی اهداف بزرگ و جسورانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آموزش برای تاثیر بیشتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شناسایی عیوب چالشهای متداول

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بیشتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افراد ماهرتان را دوباره آموزش دهید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با کارکنان غیر متعهد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها و شرکت های بزرگ ایجاد انگیزه و فرهنگ تعهد در کارکنان است. به همین جهت است که نحوه رفتار با کارمندان به یکی از مهمترین بخش ها در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. در این دوره دکتر Todd Dewett تجارب و اصول ایجاد انگیزه و متعهد ساختن در کارمندان و گروه های کاری را تشریح می کند. مخاطبان این دوره : - مدیران اصلی و میانی سازمان ها - مدیران منابع انسانی و مدیران پروژه - مدیران عامل و بنیان گذاران کسب و کارها - و تمام کسانی که به تیم و کار گروهی به عنوان کلید موفقیت کسب و کارشان نگاه می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت منابع انسانی

شناسایی تیم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی تعهد کارمندان

  رایگان
  نمایش
 • سه اصل برای تیم های با انگیزه و متعهد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چه چیز کارمندان را متعهد و مشتاق می کند؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علایم خطر گروه شما عدم تعهد است

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ایجاد روابط

مشاهده محتوابستنB
 • درک هوش هیجانی

  رایگان
  نمایش
 • منصف باشید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعلام موفقیت های گروه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعتماد سازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استقلال دادن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشکار کردن نیروی مثبت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرهنگ قوی خلق کنید

مشاهده محتوابستنC
 • فرهنگ شفاف ایجاد کنید

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد انگیزه درونی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصولی بی چون و چرا پیدا کنید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه مسئولیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طراحی رفتار مطلوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعهد دوباره با ایجاد گروه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از انگیزه مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از انگیزه غیر مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پیشنهاد موقعیت

مشاهده محتوابستنD
 • تعلیم و تربیت تیم

  رایگان
  نمایش
 • توسعه مسیرهای شغلی برای کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توسعه و بررسی اهداف بزرگ و جسورانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آموزش برای تاثیر بیشتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

شناسایی عیوب چالشهای متداول

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بیشتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افراد ماهرتان را دوباره آموزش دهید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با کارکنان غیر متعهد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها و شرکت های بزرگ ایجاد انگیزه و فرهنگ تعهد در کارکنان است. به همین جهت است که نحوه رفتار با کارمندان به یکی از مهمترین بخش ها در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. در این دوره دکتر Todd Dewett تجارب و اصول ایجاد انگیزه و متعهد ساختن در کارمندان و گروه های کاری را تشریح می کند. مخاطبان این دوره : - مدیران اصلی و میانی سازمان ها - مدیران منابع انسانی و مدیران پروژه - مدیران عامل و بنیان گذاران کسب و کارها - و تمام کسانی که به تیم و کار گروهی به عنوان کلید موفقیت کسب و کارشان نگاه می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی
ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان
انگیزه