ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان

امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر

ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها و شرکت های بزرگ ایجاد انگیزه و فرهنگ تعهد در کارکنان است. به همین جهت است که نحوه رفتار با کارمندان به یکی از مهمترین بخش ها در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. در این دوره دکتر Todd Dewett تجارب و اصول ایجاد انگیزه و متعهد ساختن در کارمندان و گروه های کاری را تشریح می کند.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
3ساعت
100فراگیر

شناسایی تیم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی تعهد کارمندان

  رایگان
  نمایش
 • سه اصل برای تیم های با انگیزه و متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه چیز کارمندان را متعهد و مشتاق می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • علایم خطر گروه شما عدم تعهد است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ایجاد روابط

مشاهده محتوابستنB
 • درک هوش هیجانی

  رایگان
  نمایش
 • منصف باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعلام موفقیت های گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتماد سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استقلال دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشکار کردن نیروی مثبت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرهنگ قوی خلق کنید

مشاهده محتوابستنC
 • فرهنگ شفاف ایجاد کنید

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصولی بی چون و چرا پیدا کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه مسئولیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی رفتار مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعهد دوباره با ایجاد گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه غیر مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیشنهاد موقعیت

مشاهده محتوابستنD
 • تعلیم و تربیت تیم

  رایگان
  نمایش
 • توسعه مسیرهای شغلی برای کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه و بررسی اهداف بزرگ و جسورانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش برای تاثیر بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناسایی عیوب چالشهای متداول

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افراد ماهرتان را دوباره آموزش دهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با کارکنان غیر متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها و شرکت های بزرگ ایجاد انگیزه و فرهنگ تعهد در کارکنان است. به همین جهت است که نحوه رفتار با کارمندان به یکی از مهمترین بخش ها در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. در این دوره دکتر Todd Dewett تجارب و اصول ایجاد انگیزه و متعهد ساختن در کارمندان و گروه های کاری را تشریح می کند. مخاطبان این دوره : - مدیران اصلی و میانی سازمان ها - مدیران منابع انسانی و مدیران پروژه - مدیران عامل و بنیان گذاران کسب و کارها - و تمام کسانی که به تیم و کار گروهی به عنوان کلید موفقیت کسب و کارشان نگاه می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

شناسایی تیم

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی تعهد کارمندان

  رایگان
  نمایش
 • سه اصل برای تیم های با انگیزه و متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چه چیز کارمندان را متعهد و مشتاق می کند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • علایم خطر گروه شما عدم تعهد است

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ایجاد روابط

مشاهده محتوابستنB
 • درک هوش هیجانی

  رایگان
  نمایش
 • منصف باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعلام موفقیت های گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتماد سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استقلال دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشکار کردن نیروی مثبت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فرهنگ قوی خلق کنید

مشاهده محتوابستنC
 • فرهنگ شفاف ایجاد کنید

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد انگیزه درونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصولی بی چون و چرا پیدا کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه مسئولیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی رفتار مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعهد دوباره با ایجاد گروه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از انگیزه غیر مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیشنهاد موقعیت

مشاهده محتوابستنD
 • تعلیم و تربیت تیم

  رایگان
  نمایش
 • توسعه مسیرهای شغلی برای کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه و بررسی اهداف بزرگ و جسورانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش برای تاثیر بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناسایی عیوب چالشهای متداول

مشاهده محتوابستنE
 • مراحل بیشتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افراد ماهرتان را دوباره آموزش دهید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با کارکنان غیر متعهد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان بدون شک یکی از عوامل موفقیت استارتاپ ها و شرکت های بزرگ ایجاد انگیزه و فرهنگ تعهد در کارکنان است. به همین جهت است که نحوه رفتار با کارمندان به یکی از مهمترین بخش ها در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. در این دوره دکتر Todd Dewett تجارب و اصول ایجاد انگیزه و متعهد ساختن در کارمندان و گروه های کاری را تشریح می کند. مخاطبان این دوره : - مدیران اصلی و میانی سازمان ها - مدیران منابع انسانی و مدیران پروژه - مدیران عامل و بنیان گذاران کسب و کارها - و تمام کسانی که به تیم و کار گروهی به عنوان کلید موفقیت کسب و کارشان نگاه می کنند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی
ایجاد انگیزه و تعهد در کارمندان
انگیزه