چگونه اخراج کنیم؟

امتیاز 4.7 ازمجموع 6 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

دوره ی آموزشی چگونه اخراج کنیم؟ معرفی و اهمیت دوره اخراج کردن یک امر اجتناب ناپذیر در مدیریت است. به دلیل عملکرد ضعیف باشد یا تعدیل نیرو، اخراج کرن یک موضوع سخت و چالش بر انگیز برای مدیران است. با توجه به استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه که این روزها و در زمان رکود اقتصادی یکی از رایج ترین راهکارهای پیش روی مدیران است، تعدیل نیرو اتفاقی است که به دفعات در سازمان ها رخ می دهد. از طرفی اخراج های پیش آمده به دلیل عملکرد ضعیف و یا تخلف کارکنان، ذهن مدیران و منابع سازمان را درگیر کرده و به یکی از دغدغه های حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. اخراج به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در سازمان ها و مدیریت منابع انسانی پذیرفته شده است اما با مدیریت آن می توان اقدامات لازم را طوری برنامه ریزی و اجرا نمود که به شکلی اثربخش در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد.

29,000تومان
خرید دوره
29,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
2ساعت
66فراگیر

خروج کارکنان از سازمان و دلایل آن

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره ی چگونه اخراج کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با خروج کارکنان از سازمان

  رایگان
  نمایش
 • اخراج، تلخ اما اجتناب ناپذیر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اخراج و دلایل آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی عملکرد و سیستم ارزیابی

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی عملکرد به عنوان یکی از دلایل اخراج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با سیستم ارزیابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سیستم های انگیزشی و آموزشی

مشاهده محتوابستنC
 • بازنگری سیستم انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازنگری سیستم آموزش و توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عملکرد و بهبود آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تخلفات سیستم انظباتی و استعاره بخاری داغ

مشاهده محتوابستنD
 • تخلفات و سیستم انضباطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استعاره بخاری داغ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اخراج های نابه جا

مشاهده محتوابستنE
 • اخراج های نابه جا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

مشاهده محتوابستنF
 • راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توصیه هایی برای اخراج

مشاهده محتوابستنG
 • توصیه هایی برای اخراج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی دوره ی چگونه اخراج کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دوره ی آموزشی چگونه اخراج کنیم؟ معرفی و اهمیت دوره اخراج کردن یک امر اجتناب ناپذیر در مدیریت است. به دلیل عملکرد ضعیف باشد یا تعدیل نیرو، اخراج کرن یک موضوع سخت و چالش بر انگیز برای مدیران است. با توجه به استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه که این روزها و در زمان رکود اقتصادی یکی از رایج ترین راهکارهای پیش روی مدیران است، تعدیل نیرو اتفاقی است که به دفعات در سازمان ها رخ می دهد. از طرفی اخراج های پیش آمده به دلیل عملکرد ضعیف و یا تخلف کارکنان، ذهن مدیران و منابع سازمان را درگیر کرده و به یکی از دغدغه های حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. اخراج به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در سازمان ها و مدیریت منابع انسانی پذیرفته شده است اما با مدیریت آن می توان اقدامات لازم را طوری برنامه ریزی و اجرا نمود که به شکلی اثربخش در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد. این دوره با ارائه راهکارهایی عملی و اجرایی و مبتنی بر تئوری های علمی به شما کمک می کند، به عنوان یک سرپرست یا مدیر بتوانید علاوه بر آشنایی با مفاهیم و پیش زمینه های لازم، این فرآیند تلخ اما ناگزیر را به سلامت سپری کنید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت منابع انسانی

خروج کارکنان از سازمان و دلایل آن

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره ی چگونه اخراج کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با خروج کارکنان از سازمان

  رایگان
  نمایش
 • اخراج، تلخ اما اجتناب ناپذیر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اخراج و دلایل آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی عملکرد و سیستم ارزیابی

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی عملکرد به عنوان یکی از دلایل اخراج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با سیستم ارزیابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سیستم های انگیزشی و آموزشی

مشاهده محتوابستنC
 • بازنگری سیستم انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازنگری سیستم آموزش و توسعه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عملکرد و بهبود آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تخلفات سیستم انظباتی و استعاره بخاری داغ

مشاهده محتوابستنD
 • تخلفات و سیستم انضباطی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استعاره بخاری داغ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اخراج های نابه جا

مشاهده محتوابستنE
 • اخراج های نابه جا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

مشاهده محتوابستنF
 • راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توصیه هایی برای اخراج

مشاهده محتوابستنG
 • توصیه هایی برای اخراج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی دوره ی چگونه اخراج کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دوره ی آموزشی چگونه اخراج کنیم؟ معرفی و اهمیت دوره اخراج کردن یک امر اجتناب ناپذیر در مدیریت است. به دلیل عملکرد ضعیف باشد یا تعدیل نیرو، اخراج کرن یک موضوع سخت و چالش بر انگیز برای مدیران است. با توجه به استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه که این روزها و در زمان رکود اقتصادی یکی از رایج ترین راهکارهای پیش روی مدیران است، تعدیل نیرو اتفاقی است که به دفعات در سازمان ها رخ می دهد. از طرفی اخراج های پیش آمده به دلیل عملکرد ضعیف و یا تخلف کارکنان، ذهن مدیران و منابع سازمان را درگیر کرده و به یکی از دغدغه های حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. اخراج به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در سازمان ها و مدیریت منابع انسانی پذیرفته شده است اما با مدیریت آن می توان اقدامات لازم را طوری برنامه ریزی و اجرا نمود که به شکلی اثربخش در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد. این دوره با ارائه راهکارهایی عملی و اجرایی و مبتنی بر تئوری های علمی به شما کمک می کند، به عنوان یک سرپرست یا مدیر بتوانید علاوه بر آشنایی با مفاهیم و پیش زمینه های لازم، این فرآیند تلخ اما ناگزیر را به سلامت سپری کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی
چگونه اخراج کنیم؟