چگونه اخراج کنیم؟

امتیاز 4.6 ازمجموع 7 نفر
مهندس زهره الوند

مدیریت منابع انسانی

دوره ی آموزشی چگونه اخراج کنیم؟ معرفی و اهمیت دوره اخراج کردن یک امر اجتناب ناپذیر در مدیریت است. به دلیل عملکرد ضعیف باشد یا تعدیل نیرو، اخراج کرن یک موضوع سخت و چالش بر انگیز برای مدیران است. با توجه به استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه که این روزها و در زمان رکود اقتصادی یکی از رایج ترین راهکارهای پیش روی مدیران است، تعدیل نیرو اتفاقی است که به دفعات در سازمان ها رخ می دهد. از طرفی اخراج های پیش آمده به دلیل عملکرد ضعیف و یا تخلف کارکنان، ذهن مدیران و منابع سازمان را درگیر کرده و به یکی از دغدغه های حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. اخراج به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در سازمان ها و مدیریت منابع انسانی پذیرفته شده است اما با مدیریت آن می توان اقدامات لازم را طوری برنامه ریزی و اجرا نمود که به شکلی اثربخش در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
2ساعت
77فراگیر

خروج کارکنان از سازمان و دلایل آن

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره ی چگونه اخراج کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با خروج کارکنان از سازمان

  رایگان
  نمایش
 • اخراج، تلخ اما اجتناب ناپذیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اخراج و دلایل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی عملکرد و سیستم ارزیابی

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی عملکرد به عنوان یکی از دلایل اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سیستم های انگیزشی و آموزشی

مشاهده محتوابستنC
 • بازنگری سیستم انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازنگری سیستم آموزش و توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عملکرد و بهبود آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تخلفات سیستم انظباتی و استعاره بخاری داغ

مشاهده محتوابستنD
 • تخلفات و سیستم انضباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استعاره بخاری داغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اخراج های نابه جا

مشاهده محتوابستنE
 • اخراج های نابه جا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

مشاهده محتوابستنF
 • راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توصیه هایی برای اخراج

مشاهده محتوابستنG
 • توصیه هایی برای اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی دوره ی چگونه اخراج کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دوره ی آموزشی چگونه اخراج کنیم؟ معرفی و اهمیت دوره اخراج کردن یک امر اجتناب ناپذیر در مدیریت است. به دلیل عملکرد ضعیف باشد یا تعدیل نیرو، اخراج کردن یک موضوع سخت و چالش بر انگیز برای مدیران است. با توجه به استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه که این روزها و در زمان رکود اقتصادی یکی از رایج ترین راهکارهای پیش روی مدیران است، تعدیل نیرو اتفاقی است که به دفعات در سازمان ها رخ می دهد. از طرفی اخراج های پیش آمده به دلیل عملکرد ضعیف و یا تخلف کارکنان، ذهن مدیران و منابع سازمان را درگیر کرده و به یکی از دغدغه های حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. اخراج به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در سازمان ها و مدیریت منابع انسانی پذیرفته شده است اما با مدیریت آن می توان اقدامات لازم را طوری برنامه ریزی و اجرا نمود که به شکلی اثربخش در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد. این دوره با ارائه راهکارهایی عملی و اجرایی و مبتنی بر تئوری های علمی به شما کمک می کند، به عنوان یک سرپرست یا مدیر بتوانید علاوه بر آشنایی با مفاهیم و پیش زمینه های لازم، این فرآیند تلخ اما ناگزیر را به سلامت سپری کنید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

خروج کارکنان از سازمان و دلایل آن

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره ی چگونه اخراج کنیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با خروج کارکنان از سازمان

  رایگان
  نمایش
 • اخراج، تلخ اما اجتناب ناپذیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اخراج و دلایل آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی عملکرد و سیستم ارزیابی

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی عملکرد به عنوان یکی از دلایل اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با سیستم ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سیستم های انگیزشی و آموزشی

مشاهده محتوابستنC
 • بازنگری سیستم انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازنگری سیستم آموزش و توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عملکرد و بهبود آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تخلفات سیستم انظباتی و استعاره بخاری داغ

مشاهده محتوابستنD
 • تخلفات و سیستم انضباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استعاره بخاری داغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اخراج های نابه جا

مشاهده محتوابستنE
 • اخراج های نابه جا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

مشاهده محتوابستنF
 • راهکارهایی برای پیشگیری از شکایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توصیه هایی برای اخراج

مشاهده محتوابستنG
 • توصیه هایی برای اخراج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

مشاهده محتوابستنH
 • اثرات مثبت و منفی اخراج بر سایر کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی دوره ی چگونه اخراج کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دوره ی آموزشی چگونه اخراج کنیم؟ معرفی و اهمیت دوره اخراج کردن یک امر اجتناب ناپذیر در مدیریت است. به دلیل عملکرد ضعیف باشد یا تعدیل نیرو، اخراج کردن یک موضوع سخت و چالش بر انگیز برای مدیران است. با توجه به استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه که این روزها و در زمان رکود اقتصادی یکی از رایج ترین راهکارهای پیش روی مدیران است، تعدیل نیرو اتفاقی است که به دفعات در سازمان ها رخ می دهد. از طرفی اخراج های پیش آمده به دلیل عملکرد ضعیف و یا تخلف کارکنان، ذهن مدیران و منابع سازمان را درگیر کرده و به یکی از دغدغه های حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. اخراج به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر در سازمان ها و مدیریت منابع انسانی پذیرفته شده است اما با مدیریت آن می توان اقدامات لازم را طوری برنامه ریزی و اجرا نمود که به شکلی اثربخش در راستای منافع سازمان و با حداقل هزینه و آسیب صورت پذیرد. این دوره با ارائه راهکارهایی عملی و اجرایی و مبتنی بر تئوری های علمی به شما کمک می کند، به عنوان یک سرپرست یا مدیر بتوانید علاوه بر آشنایی با مفاهیم و پیش زمینه های لازم، این فرآیند تلخ اما ناگزیر را به سلامت سپری کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی
اخراج کردن
روش های اخراج