اکسل 2013- بررسی حرفه ای توابع مالی

بلد شو

کامپیوتر و علوم داده

امتیاز 4.5 ازمجموع 4 نفر
360,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامدگویی

  رایگان
  نمایش
 • آنچه باید پیش از شروع این دوره بدانید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از فایلهای تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل وام ها، پرداختی ها، و بهره ها

مشاهده محتوابستنB
 • محاسبه ی پرداخت وام ها

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی اصل و بهره ی هر وام پرداختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی اصل و بهره ی افزوده پرداختی بین دوره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بهره ی پرداختی در طول یک دوره ی خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیدا کردن نرخ بهره های اسمی و موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بهره تایید شده برای سرمایه گذاری ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف نرخ بهره ی حقوق و سالیانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تعداد دوره های لازم برای رسیدن به یک قیمت مشخص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تعداد دوره ها در سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی استهلاک

مشاهده محتوابستنC
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از متود خط مستقیم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از متود تعادل نزولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه س استهلاک با استفاده از روش کاهش نزولی دوبرابر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از روش مجموع سال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک تعادل نزولی برای بخشی از یک دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از ضریب استهلاک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک برای هر دوره ی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین قیمت ها و نرخ برگشتی ها

مشاهده محتوابستنD
 • محاسبه ی ارزش آینده ی یک سرمایه گذاری

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی ارزش آینده ی یک سرمایه گذاری با برگشتی های متغیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش فعلی یک سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش خالص فعلی در یک سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش خالص فعلی با مقادیر نامنظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ درونی برگشتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ درونی برگشتی برای نقدینگی های نامنظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ درونی برگشتی برای نقدینگی های ترکیبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ بهره برای رشد یک سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی تاریخ های کوپن اوراق قرضه و مدت زمان وثیقه

مشاهده محتوابستنE
 • محاسبه ی روزهای کل بین آغاز کوپن و پرداخت

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی روزها در تاریخ پرداخت دوره ی کوپن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی روزها از تاریخ پرداخت تا تاریخ کوپن بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تاریخ کوپن بعدی بعد از تاریخ پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تعداد کوپن ها بین پرداخت و سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تاریخ موعد کوپن بلافاصله قبل از پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی مدت زمان سالانه ی یک وثیقه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی مدت زمان وثیقه با استفاده از روش مکولی یا ادغام دوگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی قیمت های وثیقه و بازده محصولات

مشاهده محتوابستنF
 • تبدیل بین قیمت های کسری و اعشاری

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی نرخ بهره در سررسید یک وثیقه ی سرمایه گذاری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش سررسید یک وثیقه ی سرمایه گذاری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با بهره های دوره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت یک وثیقه ی تنزیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با بهره ی پرداختی در سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی معادل نرخ بازده اوراق قرضه برای سند خزانه کوتاه مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت سند خزانه کوتاه مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده سند خزانه کوتاه مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده ی وثیقه ای با بهره ی دوره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده ی سالانه برای وثیقه ی تنزیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده سالانه برای وثیقه با پرداخت بهره در سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی قیمت ها و بازده ی وثیقه در دوره های فرد

مشاهده محتوابستنG
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با دوره ی اولیه ی فرد

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی قیمت بازده ی وثیقه با دوره ی اولیه ی فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با دوره ی پایانی فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده ی وثیقه با دوره پایانی فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • گام های بعدی

  رایگان
  نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
360,000تومان
خرید دوره
8جلسه
2ساعت و 51 دقیقه
109فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامدگویی

  رایگان
  نمایش
 • آنچه باید پیش از شروع این دوره بدانید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از فایلهای تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل وام ها، پرداختی ها، و بهره ها

مشاهده محتوابستنB
 • محاسبه ی پرداخت وام ها

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی اصل و بهره ی هر وام پرداختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی اصل و بهره ی افزوده پرداختی بین دوره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بهره ی پرداختی در طول یک دوره ی خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیدا کردن نرخ بهره های اسمی و موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بهره تایید شده برای سرمایه گذاری ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف نرخ بهره ی حقوق و سالیانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تعداد دوره های لازم برای رسیدن به یک قیمت مشخص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تعداد دوره ها در سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی استهلاک

مشاهده محتوابستنC
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از متود خط مستقیم

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از متود تعادل نزولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه س استهلاک با استفاده از روش کاهش نزولی دوبرابر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از روش مجموع سال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک تعادل نزولی برای بخشی از یک دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک با استفاده از ضریب استهلاک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی استهلاک برای هر دوره ی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعیین قیمت ها و نرخ برگشتی ها

مشاهده محتوابستنD
 • محاسبه ی ارزش آینده ی یک سرمایه گذاری

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی ارزش آینده ی یک سرمایه گذاری با برگشتی های متغیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش فعلی یک سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش خالص فعلی در یک سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش خالص فعلی با مقادیر نامنظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ درونی برگشتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ درونی برگشتی برای نقدینگی های نامنظم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ درونی برگشتی برای نقدینگی های ترکیبی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی نرخ بهره برای رشد یک سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی تاریخ های کوپن اوراق قرضه و مدت زمان وثیقه

مشاهده محتوابستنE
 • محاسبه ی روزهای کل بین آغاز کوپن و پرداخت

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی روزها در تاریخ پرداخت دوره ی کوپن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی روزها از تاریخ پرداخت تا تاریخ کوپن بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تاریخ کوپن بعدی بعد از تاریخ پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تعداد کوپن ها بین پرداخت و سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی تاریخ موعد کوپن بلافاصله قبل از پرداخت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی مدت زمان سالانه ی یک وثیقه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی مدت زمان وثیقه با استفاده از روش مکولی یا ادغام دوگانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی قیمت های وثیقه و بازده محصولات

مشاهده محتوابستنF
 • تبدیل بین قیمت های کسری و اعشاری

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی نرخ بهره در سررسید یک وثیقه ی سرمایه گذاری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی ارزش سررسید یک وثیقه ی سرمایه گذاری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با بهره های دوره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت یک وثیقه ی تنزیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با بهره ی پرداختی در سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی معادل نرخ بازده اوراق قرضه برای سند خزانه کوتاه مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت سند خزانه کوتاه مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده سند خزانه کوتاه مدت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده ی وثیقه ای با بهره ی دوره ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده ی سالانه برای وثیقه ی تنزیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده سالانه برای وثیقه با پرداخت بهره در سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محاسبه ی قیمت ها و بازده ی وثیقه در دوره های فرد

مشاهده محتوابستنG
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با دوره ی اولیه ی فرد

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ی قیمت بازده ی وثیقه با دوره ی اولیه ی فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی قیمت وثیقه با دوره ی پایانی فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ی بازده ی وثیقه با دوره پایانی فرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • گام های بعدی

  رایگان
  نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

تحلیل داده های مالی میتونه یه کار خیلی پیچیده و ترسناک بنظر بیاد. اما اکسل با داشتن طیف گسترده ای از توابع میتونه این محاسبات رو به سرعت و به سادگی اجرا کنه. این دوره به کاربرها نشون میده که چطور و در چه زمانی هر کدوم از توابع مالی موجود در اکسل 2013 رو استفاده کنن. مدرس این دوره اقای کورت فرای به ارزیابی پرداخت وام ها، محاسبه ی استهلاک ها، تعیین نرخ برگشتی ها، تاریخ کوپن اوراق قرضه، مدت زمان وثیقه، محاسبه ی قیمت ها و بازده محصولات و ... می پردازه. 


دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این دوره:
 1. دوره آموزشی ماکرونویسی و VBA یا برنامه نویسی با اکسل excel
 2. دوره آموزشی ساخت داشبورد یا اکسل excel
 3. دوره آموزشی اکسل 2016 excel

موضوعات شامل:

تحلیل وام ها، پرداختی ها، و بهره محاسبه ی استهلاک تعیین قیمت ها نرخ برگشتی ها محاسبه ی تاریخ کوپ های اوراق قرضه و مدت زمان وثیقه محاسبه ی قیمت وثیقه و بازده محصولات محاسبه ی قیمت وثیقه و بازده محصولات در دوره های فرد

توضیحات

تحلیل داده های مالی میتونه یه کار خیلی پیچیده و ترسناک بنظر بیاد. اما اکسل با داشتن طیف گسترده ای از توابع میتونه این محاسبات رو به سرعت و به سادگی اجرا کنه. این دوره به کاربرها نشون میده که چطور و در چه زمانی هر کدوم از توابع مالی موجود در اکسل 2013 رو استفاده کنن. مدرس این دوره اقای کورت فرای به ارزیابی پرداخت وام ها، محاسبه ی استهلاک ها، تعیین نرخ برگشتی ها، تاریخ کوپن اوراق قرضه، مدت زمان وثیقه، محاسبه ی قیمت ها و بازده محصولات و ... می پردازه. 


دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این دوره:
 1. دوره آموزشی ماکرونویسی و VBA یا برنامه نویسی با اکسل excel
 2. دوره آموزشی ساخت داشبورد یا اکسل excel
 3. دوره آموزشی اکسل 2016 excel

موضوعات شامل:

تحلیل وام ها، پرداختی ها، و بهره محاسبه ی استهلاک تعیین قیمت ها نرخ برگشتی ها محاسبه ی تاریخ کوپ های اوراق قرضه و مدت زمان وثیقه محاسبه ی قیمت وثیقه و بازده محصولات محاسبه ی قیمت وثیقه و بازده محصولات در دوره های فرد

بسته های آموزشی مرتبط