50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

اجرای استراتژی، سفری به دنیای عمل

دکتر حمیدرضا نورعلیزاده

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.3 ازمجموع 29 نفر
985,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه اول؛ آمادگی ذهنی برای اجرا

مشاهده محتوابستنA
 • بیان ضرورت و مروری بر مفاهیم دوره

  رایگان
  نمایش
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مقصر و تصور مظلوم‌نما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مسئول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دوم؛ ساختار، فرایند و اختیارات

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RACI

  رایگان
  نمایش
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RAPID

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه سوم؛ مدیریت عملکرد و همسویی

مشاهده محتوابستنC
 • همسویی؛ تبیین مفاهیم

  رایگان
  نمایش
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ معرفی مدل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ تبیین چهاروجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ مضامین استراتژیک به عنوان ابزار همسویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه مالی و مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعه موردی؛ بکارگیری BSC در یک شرکت بیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه چهارم؛ مدیریت ریسک استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • تبیین مفهوم ریسک؛ احتمال و پیامد

  رایگان
  نمایش
 • معرفی فرایند مدیریت ریسک مطابق ISO31000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت ریسک؛ شناسایی ریسک با ابزار بوتای BOWTIE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت ریسک؛ تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک با ابزار هیت مپ HEAT MAP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت ریسک؛ پاسخ به ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک عدم همسویی ارکان جهت ساز با استراتژیها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک مرتبط با انتخاب استراتژی‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک اجرای استراتژی‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه پنجم؛ همراه کردن کارکنان

مشاهده محتوابستنE
 • مراوده؛ معرفی مدل SUCCES

  رایگان
  نمایش
 • مدل SUCCE؛ ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل SUCCES؛ غیرمنتظره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل SUCCES؛ معتبر و ملموس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل SUCCES؛ احساسی و داستانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدرت؛ مولفه‌های ساختاری و شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شبکه‌های غیررسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه ششم؛ مطالب تکمیلی و پیشنهادی برای یادگیری آتی

مشاهده محتوابستنF
 • مدل کسب و کار و مدل عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
985,000تومان
خرید دوره
6جلسه
5ساعت و 48 دقیقه
450فراگیر

جلسه اول؛ آمادگی ذهنی برای اجرا

مشاهده محتوابستنA
 • بیان ضرورت و مروری بر مفاهیم دوره

  رایگان
  نمایش
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مقصر و تصور مظلوم‌نما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مسئول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دوم؛ ساختار، فرایند و اختیارات

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RACI

  رایگان
  نمایش
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RAPID

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه سوم؛ مدیریت عملکرد و همسویی

مشاهده محتوابستنC
 • همسویی؛ تبیین مفاهیم

  رایگان
  نمایش
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ معرفی مدل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ تبیین چهاروجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ مضامین استراتژیک به عنوان ابزار همسویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه مالی و مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعه موردی؛ بکارگیری BSC در یک شرکت بیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه چهارم؛ مدیریت ریسک استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • تبیین مفهوم ریسک؛ احتمال و پیامد

  رایگان
  نمایش
 • معرفی فرایند مدیریت ریسک مطابق ISO31000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت ریسک؛ شناسایی ریسک با ابزار بوتای BOWTIE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت ریسک؛ تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک با ابزار هیت مپ HEAT MAP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت ریسک؛ پاسخ به ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک عدم همسویی ارکان جهت ساز با استراتژیها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک مرتبط با انتخاب استراتژی‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک اجرای استراتژی‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه پنجم؛ همراه کردن کارکنان

مشاهده محتوابستنE
 • مراوده؛ معرفی مدل SUCCES

  رایگان
  نمایش
 • مدل SUCCE؛ ساده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل SUCCES؛ غیرمنتظره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل SUCCES؛ معتبر و ملموس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل SUCCES؛ احساسی و داستانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدرت؛ مولفه‌های ساختاری و شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شبکه‌های غیررسمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه ششم؛ مطالب تکمیلی و پیشنهادی برای یادگیری آتی

مشاهده محتوابستنF
 • مدل کسب و کار و مدل عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

پس از تدوین (فرموله‌کردن) استراتژی‌ها، نوبت به اجرای استراتژی میرسد. مطالعات مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال 2010 حاکی از آن است که اجرای استراتژی دو شرکت از سه شرکت امریکایی ضعیف بوده است و یا مطالعه دیگری از جان کاتر در سال 2012 نشان میدهد که 70 درصد ابتکارات راهبردی به دلیل اجرای ضعیف به نتیجه نرسیده‌اند. کوتاه آنکه، تدوین استراتژی‌های خوب به تنهایی منجر به موفقیت شرکت‌ها نشده‌ و این پیاده سازی صحیح است که تحقق اهداف را به دنبال داشته‌است. هدف از دوره‌‌ی آموزشی اجرای استراتژی، آشنایی با مفاهیم، اصول و برخی از مهمترین ابزاهای اجرای استراتژی به همراه بیان تجربیات جهانی و شخصی است. امید است با ترویج مطالب ارائه شده، گامی در در جهت تعالی شرکت های ایرانی برداشته شود. 

حاصل دوره:

• آشنایی با مفهوم رفتار کلی کارکنان و برخی مدلهای ذهنی آنها که مانع نقش آفرینی مسئولانه‌شان در سازمان میشود. 

• چگونگی تبدیل راهبردهای کسب و کار به اقدامات عملیاتی واحدها. 

• چگونگی تدوین شاخص برای اطمینان از حرکت کارا در مسیر صحیح. 

• آشنایی با روش تعیین و تفکیک نقشهای مختلف برای اجرای کارآمد اقدامات 

• آشنایی با مفاهیم و ابزارهای مدیریت ریسک استراتژیک 

• آشنایی با مفهوم مراوده و آشنایی با ابزاری مناسب برای اشاعه مضامین استراتژیک در سازمان 

• درک مفهوم قدرت و نحوه تعامل با مراجع قدرت به هدف اجرای کارآمد

توضیحات

پس از تدوین (فرموله‌کردن) استراتژی‌ها، نوبت به اجرای استراتژی میرسد. مطالعات مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال 2010 حاکی از آن است که اجرای استراتژی دو شرکت از سه شرکت امریکایی ضعیف بوده است و یا مطالعه دیگری از جان کاتر در سال 2012 نشان میدهد که 70 درصد ابتکارات راهبردی به دلیل اجرای ضعیف به نتیجه نرسیده‌اند. کوتاه آنکه، تدوین استراتژی‌های خوب به تنهایی منجر به موفقیت شرکت‌ها نشده‌ و این پیاده سازی صحیح است که تحقق اهداف را به دنبال داشته‌است. هدف از دوره‌‌ی آموزشی اجرای استراتژی، آشنایی با مفاهیم، اصول و برخی از مهمترین ابزاهای اجرای استراتژی به همراه بیان تجربیات جهانی و شخصی است. امید است با ترویج مطالب ارائه شده، گامی در در جهت تعالی شرکت های ایرانی برداشته شود. 

حاصل دوره:

• آشنایی با مفهوم رفتار کلی کارکنان و برخی مدلهای ذهنی آنها که مانع نقش آفرینی مسئولانه‌شان در سازمان میشود. 

• چگونگی تبدیل راهبردهای کسب و کار به اقدامات عملیاتی واحدها. 

• چگونگی تدوین شاخص برای اطمینان از حرکت کارا در مسیر صحیح. 

• آشنایی با روش تعیین و تفکیک نقشهای مختلف برای اجرای کارآمد اقدامات 

• آشنایی با مفاهیم و ابزارهای مدیریت ریسک استراتژیک 

• آشنایی با مفهوم مراوده و آشنایی با ابزاری مناسب برای اشاعه مضامین استراتژیک در سازمان 

• درک مفهوم قدرت و نحوه تعامل با مراجع قدرت به هدف اجرای کارآمد