نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

اجرای استراتژی، سفری به دنیای عمل

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
دکتر حمیدرضا نورعلیزاده

مدیریت استراتژیک

پس از تدوین (فرموله‌کردن) استراتژی‌ها، نوبت به اجرای استراتژی میرسد. مطالعات مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال 2010 حاکی از آن است که اجرای استراتژی دو شرکت از سه شرکت امریکایی ضعیف بوده است و یا مطالعه دیگری از جان کاتر در سال 2012 نشان میدهد که 70 درصد ابتکارات راهبردی به دلیل اجرای ضعیف به نتیجه نرسیده‌اند.

249,000تومان
خرید دوره
249,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
20ساعت
11فراگیر

جلسه اول؛ آمادگی ذهنی برای اجرا

مشاهده محتوابستنA
 • بیان ضرورت و مروری بر مفاهیم دوره

  رایگان
  نمایش
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مقصر و تصور مظلوم‌نما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مسئول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه دوم؛ ساختار، فرایند و اختیارات

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RACI

  رایگان
  نمایش
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RAPID

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه سوم؛ مدیریت عملکرد و همسویی

مشاهده محتوابستنC
 • همسویی؛ تبیین مفاهیم

  رایگان
  نمایش
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ معرفی مدل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ تبیین چهاروجه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ مضامین استراتژیک به عنوان ابزار همسویی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه مالی و مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مطالعه موردی؛ بکارگیری BSC در یک شرکت بیمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه چهارم؛ مدیریت ریسک استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • تبیین مفهوم ریسک؛ احتمال و پیامد

  رایگان
  نمایش
 • معرفی فرایند مدیریت ریسک مطابق ISO31000

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند مدیریت ریسک؛ شناسایی ریسک با ابزار بوتای BOWTIE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند مدیریت ریسک؛ تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک با ابزار هیت مپ HEAT MAP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند مدیریت ریسک؛ پاسخ به ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک عدم همسویی ارکان جهت ساز با استراتژیها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک مرتبط با انتخاب استراتژی‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک اجرای استراتژی‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه پنجم؛ همراه کردن کارکنان

مشاهده محتوابستنE
 • مراوده؛ معرفی مدل SUCCES

  رایگان
  نمایش
 • مدل SUCCE؛ ساده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل SUCCES؛ غیرمنتظره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل SUCCES؛ معتبر و ملموس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل SUCCES؛ احساسی و داستانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت؛ مولفه‌های ساختاری و شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شبکه‌های غیررسمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه ششم؛ مطالب تکمیلی و پیشنهادی برای یادگیری آتی

مشاهده محتوابستنF
 • مدل کسب و کار و مدل عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
پس از تدوین (فرموله‌کردن) استراتژی‌ها، نوبت به اجرای استراتژی میرسد. مطالعات مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال 2010 حاکی از آن است که اجرای استراتژی دو شرکت از سه شرکت امریکایی ضعیف بوده است و یا مطالعه دیگری از جان کاتر در سال 2012 نشان میدهد که 70 درصد ابتکارات راهبردی به دلیل اجرای ضعیف به نتیجه نرسیده‌اند. کوتاه آنکه، تدوین استراتژی‌های خوب به تنهایی منجر به موفقیت شرکت‌ها نشده‌ و این پیاده سازی صحیح است که تحقق اهداف را به دنبال داشته‌است. هدف از دوره‌‌ی آموزشی اجرای استراتژی، آشنایی با مفاهیم، اصول و برخی از مهمترین ابزاهای اجرای استراتژی به همراه بیان تجربیات جهانی و شخصی است. امید است با ترویج مطالب ارائه شده، گامی در در جهت تعالی شرکت های ایرانی برداشته شود. 
حاصل دوره:
• آشنایی با مفهوم رفتار کلی کارکنان و برخی مدلهای ذهنی آنها که مانع نقش آفرینی مسئولانه‌شان در سازمان میشود. 
• چگونگی تبدیل راهبردهای کسب و کار به اقدامات عملیاتی واحدها. 
• چگونگی تدوین شاخص برای اطمینان از حرکت کارا در مسیر صحیح. 
• آشنایی با روش تعیین و تفکیک نقشهای مختلف برای اجرای کارآمد اقدامات 
• آشنایی با مفاهیم و ابزارهای مدیریت ریسک استراتژیک  
• آشنایی با مفهوم مراوده و آشنایی با ابزاری مناسب برای اشاعه مضامین استراتژیک در سازمان 
• درک مفهوم قدرت و نحوه تعامل با مراجع قدرت به هدف اجرای کارآمد
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک

بسته مدیریت استراتژیک

جلسه اول؛ آمادگی ذهنی برای اجرا

مشاهده محتوابستنA
 • بیان ضرورت و مروری بر مفاهیم دوره

  رایگان
  نمایش
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مقصر و تصور مظلوم‌نما

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل ذهنی اجرا؛ تصور مسئول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه دوم؛ ساختار، فرایند و اختیارات

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RACI

  رایگان
  نمایش
 • ساختار، فرایند و اختیارات؛ ابزار RAPID

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه سوم؛ مدیریت عملکرد و همسویی

مشاهده محتوابستنC
 • همسویی؛ تبیین مفاهیم

  رایگان
  نمایش
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ معرفی مدل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ تبیین چهاروجه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارت امتیازی متوازن BSC؛ مضامین استراتژیک به عنوان ابزار همسویی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه مالی و مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تصویر مضامین استراتژیک در وجوه فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مطالعه موردی؛ بکارگیری BSC در یک شرکت بیمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه چهارم؛ مدیریت ریسک استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • تبیین مفهوم ریسک؛ احتمال و پیامد

  رایگان
  نمایش
 • معرفی فرایند مدیریت ریسک مطابق ISO31000

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند مدیریت ریسک؛ شناسایی ریسک با ابزار بوتای BOWTIE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند مدیریت ریسک؛ تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک با ابزار هیت مپ HEAT MAP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند مدیریت ریسک؛ پاسخ به ریسک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک عدم همسویی ارکان جهت ساز با استراتژیها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک مرتبط با انتخاب استراتژی‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت ریسک استراتژیک مطابق مدل کوزو COSO؛ ریسک اجرای استراتژی‌ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه پنجم؛ همراه کردن کارکنان

مشاهده محتوابستنE
 • مراوده؛ معرفی مدل SUCCES

  رایگان
  نمایش
 • مدل SUCCE؛ ساده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل SUCCES؛ غیرمنتظره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل SUCCES؛ معتبر و ملموس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل SUCCES؛ احساسی و داستانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت؛ مولفه‌های ساختاری و شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شبکه‌های غیررسمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه ششم؛ مطالب تکمیلی و پیشنهادی برای یادگیری آتی

مشاهده محتوابستنF
 • مدل کسب و کار و مدل عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

پس از تدوین (فرموله‌کردن) استراتژی‌ها، نوبت به اجرای استراتژی میرسد. مطالعات مجله هاروارد بیزینس ریویو در سال 2010 حاکی از آن است که اجرای استراتژی دو شرکت از سه شرکت امریکایی ضعیف بوده است و یا مطالعه دیگری از جان کاتر در سال 2012 نشان میدهد که 70 درصد ابتکارات راهبردی به دلیل اجرای ضعیف به نتیجه نرسیده‌اند. کوتاه آنکه، تدوین استراتژی‌های خوب به تنهایی منجر به موفقیت شرکت‌ها نشده‌ و این پیاده سازی صحیح است که تحقق اهداف را به دنبال داشته‌است. هدف از دوره‌‌ی آموزشی اجرای استراتژی، آشنایی با مفاهیم، اصول و برخی از مهمترین ابزاهای اجرای استراتژی به همراه بیان تجربیات جهانی و شخصی است. امید است با ترویج مطالب ارائه شده، گامی در در جهت تعالی شرکت های ایرانی برداشته شود. 
حاصل دوره:
• آشنایی با مفهوم رفتار کلی کارکنان و برخی مدلهای ذهنی آنها که مانع نقش آفرینی مسئولانه‌شان در سازمان میشود. 
• چگونگی تبدیل راهبردهای کسب و کار به اقدامات عملیاتی واحدها. 
• چگونگی تدوین شاخص برای اطمینان از حرکت کارا در مسیر صحیح. 
• آشنایی با روش تعیین و تفکیک نقشهای مختلف برای اجرای کارآمد اقدامات 
• آشنایی با مفاهیم و ابزارهای مدیریت ریسک استراتژیک  
• آشنایی با مفهوم مراوده و آشنایی با ابزاری مناسب برای اشاعه مضامین استراتژیک در سازمان 
• درک مفهوم قدرت و نحوه تعامل با مراجع قدرت به هدف اجرای کارآمد
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
اجرای استراتژی