توانمندسازی هیئت مدیره

دکتر ابراهیم شیخ

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 3.9 ازمجموع 17 نفر
660,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

حاکمیت شرکتی

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف نقش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در زمان حال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنB
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته

  رایگان
  نمایش
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیر تحول نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های سنتی در مقابل نقش های مدرن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقش های داخلی هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنC
 • نقش رئیس هیئت مدیره

  رایگان
  نمایش
 • کارگاه شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش مدیر عامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش اعضا هیئت مدیره ، کارگاه شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نقش های داخلی هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنD
 • نظریه نقشی در هیات مدیره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان خلبان شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت های هیات مدیره

مشاهده محتوابستنE
 • مسئولیت های داخلی هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • مسئولیت های خارجی هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مسئولیت های هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

وظایف هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنF
 • وظایف سنتی و مدرن

  رایگان
  نمایش
 • وظایف اعضای هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون وظایف هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترکیب هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنG
 • ترکیب هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل شايستگي‌هاي عمومی اعضای هیات مديره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های CEO در جنرال الکتریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون ترکیب هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

مشاهده محتوابستنH
 • شکاف منطقی و شکاف واقعی

  رایگان
  نمایش
 • راه های پر کردن شکاف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادبیات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرکت از دوران سنتی به جنبش نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنچه آموختیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
660,000تومان
خرید دوره
9جلسه
4ساعت و 2 دقیقه
193فراگیر

حاکمیت شرکتی

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف نقش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در زمان حال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنB
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته

  رایگان
  نمایش
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیر تحول نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های سنتی در مقابل نقش های مدرن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقش های داخلی هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنC
 • نقش رئیس هیئت مدیره

  رایگان
  نمایش
 • کارگاه شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش مدیر عامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش اعضا هیئت مدیره ، کارگاه شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نقش های داخلی هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنD
 • نظریه نقشی در هیات مدیره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان خلبان شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت های هیات مدیره

مشاهده محتوابستنE
 • مسئولیت های داخلی هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • مسئولیت های خارجی هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مسئولیت های هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

وظایف هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنF
 • وظایف سنتی و مدرن

  رایگان
  نمایش
 • وظایف اعضای هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون وظایف هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترکیب هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنG
 • ترکیب هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل شايستگي‌هاي عمومی اعضای هیات مديره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های CEO در جنرال الکتریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون ترکیب هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

مشاهده محتوابستنH
 • شکاف منطقی و شکاف واقعی

  رایگان
  نمایش
 • راه های پر کردن شکاف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادبیات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرکت از دوران سنتی به جنبش نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنچه آموختیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشی


هیات مدیره ها نقش اساسی و کلیدی در بالا رفتن و بهبود عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد، اما در کشور ما معمولا تعریف درستی برای نقش ها، وظایف و مسئولیت ها چه به‌صورت خرد ( هر کدام از اعضاء به شکل جداگانه) و چه به‌صورت کلان (عملکرد کلی هیات مدیره به عنوان یک واحد) وجود ندارد.


در این دوره با استناد به سال ها تحقیق و بررسی و استفاده از منابع و تجربیات سازمان های بین المللی موفق، برای افرادی که در جایگاه هیات مدیره ایفای نقش میکنند یا در آینده شغلی خود بدنبال حضور در این حوزه می باشند و ... اطلاعات کامل و مفیدی گردآوری شده است.


امید است با توانمند شدن هیات مدیره ها گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجامع، شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میگردد، برداشته شود.


دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره:

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشی


هیات مدیره ها نقش اساسی و کلیدی در بالا رفتن و بهبود عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد، اما در کشور ما معمولا تعریف درستی برای نقش ها، وظایف و مسئولیت ها چه به‌صورت خرد ( هر کدام از اعضاء به شکل جداگانه) و چه به‌صورت کلان (عملکرد کلی هیات مدیره به عنوان یک واحد) وجود ندارد.


در این دوره با استناد به سال ها تحقیق و بررسی و استفاده از منابع و تجربیات سازمان های بین المللی موفق، برای افرادی که در جایگاه هیات مدیره ایفای نقش میکنند یا در آینده شغلی خود بدنبال حضور در این حوزه می باشند و ... اطلاعات کامل و مفیدی گردآوری شده است.


امید است با توانمند شدن هیات مدیره ها گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجامع، شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میگردد، برداشته شود.


دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره:

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان