فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی
پیشنهاد هفته

توانمند سازی هیئت مدیره

دکتر ابراهیم شیخ

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 3.8 ازمجموع 13 نفر
238,000تومان
142,800تومان
40%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

حاکمیت شرکتی

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف نقش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در زمان حال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنB
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته

  رایگان
  نمایش
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیر تحول نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های سنتی در مقابل نقش های مدرن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقش های داخلی هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنC
 • نقش رئیس هیئت مدیره

  رایگان
  نمایش
 • کارگاه شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش مدیر عامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش اعضا هیئت مدیره ، کارگاه شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نقش های داخلی هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنD
 • نظریه نقشی در هیات مدیره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان خلبان شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت های هیات مدیره

مشاهده محتوابستنE
 • مسئولیت های داخلی هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • مسئولیت های خارجی هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مسئولیت های هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

وظایف هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنF
 • وظایف سنتی و مدرن

  رایگان
  نمایش
 • وظایف اعضای هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون وظایف هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترکیب هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنG
 • ترکیب هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل شايستگي‌هاي عمومی اعضای هیات مديره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های CEO در جنرال الکتریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون ترکیب هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

مشاهده محتوابستنH
 • شکاف منطقی و شکاف واقعی

  رایگان
  نمایش
 • راه های پر کردن شکاف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادبیات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرکت از دوران سنتی به جنبش نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنچه آموختیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
238,000تومان
142,800تومان
40%
خرید دوره
9جلسه
معادل 6 ساعت آموزشی
136فراگیر

حاکمیت شرکتی

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف نقش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در گذشته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های مورد انتظار از هیئت مدیره در زمان حال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنB
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته

  رایگان
  نمایش
 • انواع نقش ها از منظر تحقیقات صورت گرفته(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیر تحول نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش های سنتی در مقابل نقش های مدرن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون طبقه بندی نقش های هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نقش های داخلی هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنC
 • نقش رئیس هیئت مدیره

  رایگان
  نمایش
 • کارگاه شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش مدیر عامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش اعضا هیئت مدیره ، کارگاه شماره 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون نقش های داخلی هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنD
 • نظریه نقشی در هیات مدیره ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان خلبان شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مدل نقشی اعضاء هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت های هیات مدیره

مشاهده محتوابستنE
 • مسئولیت های داخلی هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • مسئولیت های خارجی هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون مسئولیت های هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

وظایف هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنF
 • وظایف سنتی و مدرن

  رایگان
  نمایش
 • وظایف اعضای هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارگاه شماره 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون وظایف هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترکیب هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنG
 • ترکیب هیات مدیره

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل شايستگي‌هاي عمومی اعضای هیات مديره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های CEO در جنرال الکتریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون ترکیب هیئت مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

مشاهده محتوابستنH
 • شکاف منطقی و شکاف واقعی

  رایگان
  نمایش
 • راه های پر کردن شکاف ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون شکافهای نقشی مسئولیتی و وظیفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی عملکرد هیئت مدیره

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادبیات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهادات 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرکت از دوران سنتی به جنبش نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنچه آموختیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
به همراه گواهینامه آموزشی

هیات مدیره ها نقش اساسی و کلیدی در بالا رفتن و بهبود عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد، اما در کشور ما معمولا تعریف درستی برای نقش ها، وظایف و مسئولیت ها چه به‌صورت خرد ( هر کدام از اعضاء به شکل جداگانه) و چه به‌صورت کلان (عملکرد کلی هیات مدیره به عنوان یک واحد)  وجود ندارد.

در این دوره با استناد به سال ها تحقیق و بررسی و استفاده از منابع و تجربیات سازمان های بین المللی موفق، برای افرادی که در جایگاه هیات مدیره ایفای نقش میکنند یا در آینده شغلی خود بدنبال حضور در این حوزه می باشند و ... اطلاعات کامل و مفیدی گردآوری شده است.

امید است با توانمند شدن هیات مدیره ها گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجامع، شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میگردد، برداشته شود.

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره:
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی
دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc
دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی
دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟
دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

توضیحات

به همراه گواهینامه آموزشی

هیات مدیره ها نقش اساسی و کلیدی در بالا رفتن و بهبود عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد، اما در کشور ما معمولا تعریف درستی برای نقش ها، وظایف و مسئولیت ها چه به‌صورت خرد ( هر کدام از اعضاء به شکل جداگانه) و چه به‌صورت کلان (عملکرد کلی هیات مدیره به عنوان یک واحد)  وجود ندارد.

در این دوره با استناد به سال ها تحقیق و بررسی و استفاده از منابع و تجربیات سازمان های بین المللی موفق، برای افرادی که در جایگاه هیات مدیره ایفای نقش میکنند یا در آینده شغلی خود بدنبال حضور در این حوزه می باشند و ... اطلاعات کامل و مفیدی گردآوری شده است.

امید است با توانمند شدن هیات مدیره ها گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجامع، شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میگردد، برداشته شود.

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره:
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی
دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc
دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی
دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟
دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط