دسته‌بندی آموزش‌ها

  طراحی مدل کسب و کار

  امتیاز 3.0 ازمجموع 15 نفر
  بابک وطن دوست

  استارتاپ ها

  همراه با گواهینامه آموزشی کارآفرین ها باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند و سرمایه گذاران را قانع کنند و ایده های خود را از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی بدل کنند. در صورتی که نوآوریهای فناورانه، پروژههای ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏ وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.

  هزینه دوره:78000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 78000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  8ساعت
  325فراگیر

  مقدمات

  مشاهده محتوابستنA
  • چیستی ارزش

  • جزوه اول

  • جزوه دوم

  • چیستی مدل کسب و کار

  • جزوه سوم

  • شایعه

  • جزوه چهارم

  • درک تفاوتها

  • جزوه پنجم

  چگونگی بیان یک مدل کسب و کار

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه ششم

  • جزوه هفتم

  • جزوه هشتم

  • جزوه نهم

  • جزوه دهم

  • ابزارهای بیان و ترسیم اول

  • کانال ها

  • جریان درآمدی

  • ابزارهای بیان و ترسیم دوم

  • مصاحبه قسمت اول

  • مصاحبه قسمت دوم

  • مصاحبه قسمت سوم

  • هفت اشتباه مهلک

  طراحی مدل کسب و کار

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه یازدهم

  • جزوه دوازدهم

  • جزوه سیزدهم

  • جزوه سیزدهم بخش دوم

  • جزوه سیزدهم بخش سوم

  • جزوه سیزدهم بخش چهارم

  • جزوه سیزدهم بخش پنجم

  • جزوه سیزدهم بخش ششم

  • جزوه چهاردهم

  • جزوه پانزدهم

  • جزوه شانزدهم

  • جزوه هفدهم

  • الگوهای مشهور مدل کسب و کار

  • تحلیل مدل کسب و کار بانک ها

  • بخش بندی مشتریان

  • بینش مشتری

  • تشخیص سطح کنونی ارزش آفرینی مشتری

  • شکل دهی به ارزش با نگاه به استاندارد ها

  • بسته بندی ارزش های پیشنهادی

  • منابع

  • شرکاء

  • طراحی مدل کسب درآمد

  • طراحی کانال ها با مشتریان

  • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 1

  • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 2

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه هجدهم

  • جزوه بیستم

  • آزمون پایانی

  • سخن آخر

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی کارآفرین ها باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند و سرمایه گذاران را قانع کنند و ایده های خود را از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی بدل کنند. در صورتی که نوآوریهای فناورانه، پروژههای ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏ وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید. در این دوره آموزشی بابک وطن دوست (نویسنده و مشاور حوزه کسب و کار) ابزاری را در دست شما میگذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار به خلقی نوآورانه دست بزنید.

  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمات

  مشاهده محتوابستنA
  • چیستی ارزش

  • جزوه اول

  • جزوه دوم

  • چیستی مدل کسب و کار

  • جزوه سوم

  • شایعه

  • جزوه چهارم

  • درک تفاوتها

  • جزوه پنجم

  چگونگی بیان یک مدل کسب و کار

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه ششم

  • جزوه هفتم

  • جزوه هشتم

  • جزوه نهم

  • جزوه دهم

  • ابزارهای بیان و ترسیم اول

  • کانال ها

  • جریان درآمدی

  • ابزارهای بیان و ترسیم دوم

  • مصاحبه قسمت اول

  • مصاحبه قسمت دوم

  • مصاحبه قسمت سوم

  • هفت اشتباه مهلک

  طراحی مدل کسب و کار

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه یازدهم

  • جزوه دوازدهم

  • جزوه سیزدهم

  • جزوه سیزدهم بخش دوم

  • جزوه سیزدهم بخش سوم

  • جزوه سیزدهم بخش چهارم

  • جزوه سیزدهم بخش پنجم

  • جزوه سیزدهم بخش ششم

  • جزوه چهاردهم

  • جزوه پانزدهم

  • جزوه شانزدهم

  • جزوه هفدهم

  • الگوهای مشهور مدل کسب و کار

  • تحلیل مدل کسب و کار بانک ها

  • بخش بندی مشتریان

  • بینش مشتری

  • تشخیص سطح کنونی ارزش آفرینی مشتری

  • شکل دهی به ارزش با نگاه به استاندارد ها

  • بسته بندی ارزش های پیشنهادی

  • منابع

  • شرکاء

  • طراحی مدل کسب درآمد

  • طراحی کانال ها با مشتریان

  • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 1

  • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 2

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه هجدهم

  • جزوه بیستم

  • آزمون پایانی

  • سخن آخر

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی کارآفرین ها باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند و سرمایه گذاران را قانع کنند و ایده های خود را از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی بدل کنند. در صورتی که نوآوریهای فناورانه، پروژههای ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏ وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید. در این دوره آموزشی بابک وطن دوست (نویسنده و مشاور حوزه کسب و کار) ابزاری را در دست شما میگذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار به خلقی نوآورانه دست بزنید.

  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  آموزش کسب و کار
  آموزش استارتاپ