طراحی مدل کسب و کار

امتیاز 3.4 ازمجموع 16 نفر
بابک وطن دوست

استارتاپ ها

همراه با گواهینامه آموزشی کارآفرین ها باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند و سرمایه گذاران را قانع کنند و ایده های خود را از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی بدل کنند. در صورتی که نوآوریهای فناورانه، پروژههای ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏ وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
8ساعت
353فراگیر

مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • چیستی ارزش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چیستی مدل کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شایعه

  رایگان
  نمایش
 • جزوه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک تفاوتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چگونگی بیان یک مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بیان و ترسیم اول

  رایگان
  نمایش
 • کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جریان درآمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بیان و ترسیم دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هفت اشتباه مهلک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طراحی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه چهاردهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه پانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه شانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه هفدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الگوهای مشهور مدل کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل مدل کسب و کار بانک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بینش مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص سطح کنونی ارزش آفرینی مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شکل دهی به ارزش با نگاه به استاندارد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بسته بندی ارزش های پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرکاء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی مدل کسب درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی کانال ها با مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه هجدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه بیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  رایگان
  نمایش
 • سخن آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی کارآفرین ها باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند و سرمایه گذاران را قانع کنند و ایده های خود را از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی بدل کنند. در صورتی که نوآوریهای فناورانه، پروژههای ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏ وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید. در این دوره آموزشی بابک وطن دوست (نویسنده و مشاور حوزه کسب و کار) ابزاری را در دست شما میگذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار به خلقی نوآورانه دست بزنید.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • چیستی ارزش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چیستی مدل کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شایعه

  رایگان
  نمایش
 • جزوه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک تفاوتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چگونگی بیان یک مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بیان و ترسیم اول

  رایگان
  نمایش
 • کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جریان درآمدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بیان و ترسیم دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هفت اشتباه مهلک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طراحی مدل کسب و کار

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیزدهم بخش ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه چهاردهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه پانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه شانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه هفدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الگوهای مشهور مدل کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل مدل کسب و کار بانک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بخش بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بینش مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص سطح کنونی ارزش آفرینی مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شکل دهی به ارزش با نگاه به استاندارد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بسته بندی ارزش های پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرکاء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی مدل کسب درآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طراحی کانال ها با مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازآفرینی مدل کسب و کار صنعت تابلو نقاشی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه هجدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه بیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  رایگان
  نمایش
 • سخن آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی کارآفرین ها باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند و سرمایه گذاران را قانع کنند و ایده های خود را از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی بدل کنند. در صورتی که نوآوریهای فناورانه، پروژههای ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‏ وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید. در این دوره آموزشی بابک وطن دوست (نویسنده و مشاور حوزه کسب و کار) ابزاری را در دست شما میگذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب ‏وکار به خلقی نوآورانه دست بزنید.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
مدل کسب و کار