مجتبی شیخ علی
مدیر و موسس وب سایت آموزشی ایران آکادمی
6

دوره

6

کارآموز

درباره مدرس
مدرس ارتباطات و اصول مشتری مداریمشاور بیش از 60 سازمان در حوزه مدیریت و کسب و کاربیش از 700 نفر ساعت آموزش در زمینه های مدیریت و ارتباطات و اصول مشتری مداریمدیر و موسس وب سایت آموزشی ایران آکادمی