فروشندگی حرفه ای و موثر

علی عیاری

بازاریابی و فروش

امتیاز 3.6 ازمجموع 49 نفر
660,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

خصوصیات فروشنده حرفه ای

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه خصوصیات فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مهارت های ارتباطی کادر فروش

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مهارت های فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های ارتباطی کادر فروش

  رایگان
  نمایش
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول ارتباطات موثر در فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت گوش دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات غیرکلامی

  رایگان
  نمایش

نحوه صحیح آغاز فرآیند فروش

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه شروع فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت نیازهای مشتریان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه مشتری شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نیازهای مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • نیازهای مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مذاکره بر سر قیمت و مهارت های فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش

  رایگان
  نمایش
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت اعتراضات مشتریان

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تجریه مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • اعتراضات مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های خاتمه فروش

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه پایان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش

  رایگان
  نمایش
 • روش های خاتمه فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نکات تکمیلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه تکمیلی فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی بخش آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
660,000تومان
خرید دوره
9جلسه
5ساعت و 33 دقیقه
856فراگیر

خصوصیات فروشنده حرفه ای

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه خصوصیات فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مهارت های ارتباطی کادر فروش

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مهارت های فروشنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت های ارتباطی کادر فروش

  رایگان
  نمایش
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول ارتباطات موثر در فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مهارت گوش دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات غیرکلامی

  رایگان
  نمایش

نحوه صحیح آغاز فرآیند فروش

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه شروع فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت نیازهای مشتریان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه مشتری شناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نیازهای مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • نیازهای مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مذاکره بر سر قیمت و مهارت های فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش

  رایگان
  نمایش
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت اعتراضات مشتریان

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تجریه مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • اعتراضات مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های خاتمه فروش

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه پایان فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش

  رایگان
  نمایش
 • روش های خاتمه فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نکات تکمیلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه تکمیلی فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی بخش آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

فروشندگی حرفه‌ای و موثر، علی عیاری

همه ما می‌دانیم فروشندگان با توانایی برقراری ارتباطات مؤثر، تأثیر فوق‌العاده‌ای در موفقیت فروش محصولات دارند. این افراد با ایجاد ارتباطات مستدام و ارتقاء اعتماد مشتریان، به تصمیم‌گیری موثر مشتریان و تجربه خرید مثبت کمک می‌کنند. مدیریت مشکلات به سرعت و به‌صورت حرفه‌ای نیز از جمله مهارت‌های فروشندگان است که مستقیماً در افزایش رضایت مشتریان و جلب وفاداری آنها تأثیرگذار است.

تحقیقات و داده‌ها نشان می‌دهند که فعالیت‌ها و تأثیرات فروشندگان بر فروش و موفقیت کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به‌عنوان مثال، بر اساس یک مطالعه انجام‌شده توسط Harvard Business Review، فروشندگان حرفه‌ای که مهارت‌های ارتباطی قوی دارند و می‌توانند به‌طور مؤثر با مشتریان ارتباط برقرار کنند و تا ۵۰٪ فروش را افزایش می‌دهند.

همچنین، ارتباطات مستمر و مثبت فروشندگان با مشتریان می‌تواند منجر به افزایش وفاداری مشتریان و تکرار شدن خرید مشتریان شود. در کل، داده‌ها و تحقیقات نشان می‌دهند که فعالیت‌ها و تأثیرات فروشندگان می‌توانند به‌طور مستقیم و مثبت بر فروش و سودآوری تأثیرگذار باشند.

به‌طور خلاصه، فروشندگان حرفه‌ای با تأثیرگذاری در تمام مراحل فروش از برقراری ارتباطات تا مدیریت مشکلات، کمک در تصمیم‌گیری مشتریان و ایجاد تجربه خرید مثبت، نقش کلیدی در افزایش فروش و توسعه‌ی کسب و کارها دارند.

در دوره فروشندگی حرفه‌ای و موثر، شرکت‌کنندگان با اصول و تکنیک‌های برجسته در زمینه فروش و ارتباط با مشتریان آشنا می‌شوند. این دوره شامل مباحثی چون روانشناسی فروش، مهارت‌های ارتباطی حرفه‌ای، مدیریت بازاریابی، و مدیریت مشکلات فروش است. شرکت‌کنندگان در این دوره یاد خواهند گرفت که چگونه ارتباطات مؤثر با مشتریان را برقرار کنند و تا چه حد می‌توانند در تصمیم‌گیری مشتریان تأثیرگذار باشند. همچنین، موضوعاتی مانند مدیریت مشکلات و راهکارهای افزایش وفاداری مشتریان نیز به‌طور جامع مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دوره به افراد کمک می‌کند تا به عنوان فروشندگان حرفه‌ای، مهارت‌ها و استراتژی‌های لازم برای افزایش فروش و بهبود تجربه مشتریان خود را بدست آورند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر علی عیاری ارائه شده است:

 • خصوصیات فروشنده حرفه‌ای
 • مهارت‌های ارتباطی کادر فروش
 • آغاز فرآیند فروش
 • شناخت نیازهای مشتریان
 • مذاکره بر سر قیمت و مهارت‌های فروش
 • مدیریت اعتراضات مشتریان
 • روش‌های خاتمه فروش


دوره های آموزش مجازی مرتبط با فروشندگی حرفه ای و موثر:


توضیحات

فروشندگی حرفه‌ای و موثر، علی عیاری

همه ما می‌دانیم فروشندگان با توانایی برقراری ارتباطات مؤثر، تأثیر فوق‌العاده‌ای در موفقیت فروش محصولات دارند. این افراد با ایجاد ارتباطات مستدام و ارتقاء اعتماد مشتریان، به تصمیم‌گیری موثر مشتریان و تجربه خرید مثبت کمک می‌کنند. مدیریت مشکلات به سرعت و به‌صورت حرفه‌ای نیز از جمله مهارت‌های فروشندگان است که مستقیماً در افزایش رضایت مشتریان و جلب وفاداری آنها تأثیرگذار است.

تحقیقات و داده‌ها نشان می‌دهند که فعالیت‌ها و تأثیرات فروشندگان بر فروش و موفقیت کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به‌عنوان مثال، بر اساس یک مطالعه انجام‌شده توسط Harvard Business Review، فروشندگان حرفه‌ای که مهارت‌های ارتباطی قوی دارند و می‌توانند به‌طور مؤثر با مشتریان ارتباط برقرار کنند و تا ۵۰٪ فروش را افزایش می‌دهند.

همچنین، ارتباطات مستمر و مثبت فروشندگان با مشتریان می‌تواند منجر به افزایش وفاداری مشتریان و تکرار شدن خرید مشتریان شود. در کل، داده‌ها و تحقیقات نشان می‌دهند که فعالیت‌ها و تأثیرات فروشندگان می‌توانند به‌طور مستقیم و مثبت بر فروش و سودآوری تأثیرگذار باشند.

به‌طور خلاصه، فروشندگان حرفه‌ای با تأثیرگذاری در تمام مراحل فروش از برقراری ارتباطات تا مدیریت مشکلات، کمک در تصمیم‌گیری مشتریان و ایجاد تجربه خرید مثبت، نقش کلیدی در افزایش فروش و توسعه‌ی کسب و کارها دارند.

در دوره فروشندگی حرفه‌ای و موثر، شرکت‌کنندگان با اصول و تکنیک‌های برجسته در زمینه فروش و ارتباط با مشتریان آشنا می‌شوند. این دوره شامل مباحثی چون روانشناسی فروش، مهارت‌های ارتباطی حرفه‌ای، مدیریت بازاریابی، و مدیریت مشکلات فروش است. شرکت‌کنندگان در این دوره یاد خواهند گرفت که چگونه ارتباطات مؤثر با مشتریان را برقرار کنند و تا چه حد می‌توانند در تصمیم‌گیری مشتریان تأثیرگذار باشند. همچنین، موضوعاتی مانند مدیریت مشکلات و راهکارهای افزایش وفاداری مشتریان نیز به‌طور جامع مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دوره به افراد کمک می‌کند تا به عنوان فروشندگان حرفه‌ای، مهارت‌ها و استراتژی‌های لازم برای افزایش فروش و بهبود تجربه مشتریان خود را بدست آورند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر علی عیاری ارائه شده است:

 • خصوصیات فروشنده حرفه‌ای
 • مهارت‌های ارتباطی کادر فروش
 • آغاز فرآیند فروش
 • شناخت نیازهای مشتریان
 • مذاکره بر سر قیمت و مهارت‌های فروش
 • مدیریت اعتراضات مشتریان
 • روش‌های خاتمه فروش


دوره های آموزش مجازی مرتبط با فروشندگی حرفه ای و موثر: