50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

اصول مدیریت بازاریابی

دکتر احمد روستا

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.4 ازمجموع 50 نفر
815,000تومان
407,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمات و اصول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمات و تعاریف

  رایگان
  نمایش

شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مدیریت تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارشناسی

  رایگان
  نمایش
 • شناخت و تحلیل مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت و ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آمیزه بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آمیخته بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • آمیزه بازاریابی قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی مکان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحقیقات بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحقیقات بازار کلیات

  رایگان
  نمایش
 • تحقیقات بازار گام ها و مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی استراتژیک

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه بازاریابی استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی استراتژیک مدل SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک مدل محصول بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی تمرکز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت طراحی محصول

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه مدیریت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت محصول

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه مدیریت قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت توزیع

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه مدیریت توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت توزیع کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع بخش عوامل و معیارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ترویج و تبلیغات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه مدیریت ارتباط با بازار و ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ده فرمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات انواع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخن آخر + آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه حرفه ای باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرفه ای باشید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
815,000تومان
407,500تومان
50%
خرید دوره
10جلسه
7ساعت و 49 دقیقه
640فراگیر

مقدمات و اصول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمات و تعاریف

  رایگان
  نمایش

شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مدیریت تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارشناسی

  رایگان
  نمایش
 • شناخت و تحلیل مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت و ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آمیزه بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آمیخته بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • آمیزه بازاریابی قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی مکان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحقیقات بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحقیقات بازار کلیات

  رایگان
  نمایش
 • تحقیقات بازار گام ها و مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی استراتژیک

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه بازاریابی استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی استراتژیک مدل SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک مدل محصول بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی تمرکز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت طراحی محصول

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه مدیریت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت محصول

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه مدیریت قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت توزیع

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه مدیریت توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت توزیع کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع بخش عوامل و معیارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ترویج و تبلیغات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه مدیریت ارتباط با بازار و ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ده فرمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات انواع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخن آخر + آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه حرفه ای باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرفه ای باشید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

اصول مدیریت بازاریابی، دکتر احمد روستا

شاید شما هم قبل شروع دوره از خود بپرسید مدیریت بازاریابی دقیقا چیست و چه تاثیری روی عملکرد شرکت‌ها می‌گذارد؟ مدیریت بازاریابی یک علم و در عین حال هنر است که در آن تلاش می‌شود بهترین راهکارها را برای جذب مشتریان و فروش محصولات یا خدمات پیدا کند. در واقع، هدف اصلی مدیریت بازاریابی، بهبود عملکرد تجاری و افزایش فروش است. این شاخه از مدیریت به برنامه‌ریزی، اجرا، و نظارت بر انواع فعالیت‌های بازاریابی اختصاص می‌یابد.

در این راستا، مدیران بازاریابی باید به دقت بازار را تجزیه و تحلیل کرده و نیازها و ترجیحات مشتریان را درک نمایند. در این مسیر از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی همچون تحقیقات بازار، تبلیغات، و استراتژی‌های فروش استفاده می‌کنند تا بهترین راهکارها را برای تعامل با مشتریان و تبلیغ محصولات ارائه دهند. به طور خلاصه، مدیریت بازاریابی بر پایه درک عمیق از مشتریان، بازار، و محصولات سازمان، به سمت بهبود عملکرد تجاری و ایجاد ارتباط مثبت با مشتریان حرکت می‌کند.

در دنیای پویا و رقابتی امروز، داشتن مفاهیم و اصول مدیریت بازاریابی امری اساسی و ضروری است. اصول مدیریت بازاریابی به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم اصلی مدیریت بازاریابی و فروش آشنا شوید. این دوره به طور جامع به مباحثی چون قیمت‌گذاری، رفتار مصرف‌کننده، مدیریت برند، و تحقیقات بازاریابی پرداخته و شما را با اصول استراتژیک بازاریابی آشنا می‌کند.

اگر بخواهیم یک نمونه بازاریابی (ماکتینگ) ملموس را با هم بررسی کنیم قطعا بررسی بازاریابی شرکت اپل رهگشا خواهد بود. 

یکی از مثال‌های ساده و ملموس از مارکتینگ شرکت اپل می‌تواند معرفی و تبلیغ محصولات آیفون باشد. اپل با استفاده از استراتژی‌های بازاریابی هوشمندانه، موفق به ایجاد تصویر قوی و منحصر به فردی از محصولات خود، به خصوص آیفون، در ذهن مصرف‌کنندگان شده است.

برای مثال، اپل از تبلیغات تلویزیونی جذاب بهره می‌برد که در آن به ویژگی‌ها و طراحی زیبای آیفون اشاره می‌شود. از جلدی زیبا و مواد با کیفیت بالا گوشی تا امکانات نوآورانه مانند دوربین هوشمند را معرفی می‌کند و این تبلیغات ارتباط مستقیم با ارزش‌ها و نیازهای مشتریان دارد.

علاوه بر این، اپل از استراتژی تجربه کاربری (UX) بسیار موفق استفاده می‌کند. طراحی ساده و کاربرپسند محصولات، سیستم عامل iOS با بروزرسانی‌های مداوم، و ارائه خدمات پس از فروش مطمئن، باعث ایجاد تجربه مثبت برای کاربران می‌شود و افراد را به خرید و استفاده از محصولات اپل ترغیب می‌کند.

به این ترتیب، اپل با استفاده از استراتژی‌های مارکتینگی هوشمندانه، موفق به ایجاد یک برند قوی در ذهن مصرف‌کنندگان شده و توانسته است بازاریابی موثری بر روی محصولات خود اعمال کند.

این دوره با مفاهیم اصلی مدیریت بازاریابی آشنا می‌کند. از جمله مباحث این دوره می‌توان به مفهوم بازاریابی استراتژیک، ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان، جذب خریداران بالقوه و بررسی رقبا اشاره کرد. شرکت کنندگان این دوره با آموخته‌های ارزشمندی در زمینه قیمت‌گذاری، روابط عمومی، و تکنیک‌های ترغیب و ترویج فروش به دست خواهند آورد.

شرکت در این دوره به شما این امکان را می‌دهد که محیط بازار و عناصری همچون رقبا و مصرف‌کنندگان را بهتر درک کنید. این دانش به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با چالش‌های بازار روبرو شده و به عنوان یک فعال اصلی و پویا در این حوزه به زیست خود ادامه دهید.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر احمد روستا ارائه شده است:

 • مقدمات و اصول
 • شناخت و تحلیل بازار
 • بازارشناسی
 • مشتری‌مداری
 • ارزیابی رقبا
 • آمیزه بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان، تبلیغ، ترویج)
 • تحقیقات بازار
 • بازاریابی استراتژیک
 • SWOT
 • استراتژی‌های رقابتی
 • مدیریت محصول
 • مدیریت قیمت‌گذاری
 • مدیریت توزیع
 • مدیریت توزیع
 • کانال‌های توزیع
 • مدیریت ترویج و تبلیغات
 • تبلیغات
 • فروش
 • مراحل فروش
 • فرایند فروش

بعد از دیدن این دوره چه چیزی یاد می گیرید: 

پس از پایان این دوره، شما دیدگاه مدرن و نوینی نسبت به بازاریابی را خواهید داشت و با تسلط بر استراتژی‌های مختلف قیمت‌گذاری، ترویج فروش و مدیریت برند، شما قادر به ورود به بازار با رویکردی نوآورانه و تاثیرگذار خواهید بود.

درباره مدرس

اسطوره در حوزه مدیریت تبدیل کرده است. ایشان مدرک دکترای مدیریت را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال 1979 اخذ کرد و سپس به ایران بازگشت تا با تجربیات و دانش خود به توسعه علم مدیریت در این کشور کمک کند.

دکتر روستا بیش از 34 سال سابقه تدریس، تحقیق و مشاوره در زمینه‌های مختلف مدیریت، بازاریابی، صادرات، تبلیغات، و مدیریت استراتژیک دارد. ایشان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده مدیریت و حسابداری فعالیت می‌کردند. دکتر روستا با تألیف مقالات و کتب معتبر، نقش بسزایی در گسترش دانش بازاریابی در ایران ایفا کرده است.

از دکتر روستا را به عنوان پدر علم بازاریابی نوین در ایران میشناسند.


پس نیاز این دوره

 1. دوره آموزشی قیمت گذاری
 2. دوره آموزشی رفتار مصرف کننده
 3. دوره آموزشی مدیریت برند
 4. دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی

توضیحات

اصول مدیریت بازاریابی، دکتر احمد روستا

شاید شما هم قبل شروع دوره از خود بپرسید مدیریت بازاریابی دقیقا چیست و چه تاثیری روی عملکرد شرکت‌ها می‌گذارد؟ مدیریت بازاریابی یک علم و در عین حال هنر است که در آن تلاش می‌شود بهترین راهکارها را برای جذب مشتریان و فروش محصولات یا خدمات پیدا کند. در واقع، هدف اصلی مدیریت بازاریابی، بهبود عملکرد تجاری و افزایش فروش است. این شاخه از مدیریت به برنامه‌ریزی، اجرا، و نظارت بر انواع فعالیت‌های بازاریابی اختصاص می‌یابد.

در این راستا، مدیران بازاریابی باید به دقت بازار را تجزیه و تحلیل کرده و نیازها و ترجیحات مشتریان را درک نمایند. در این مسیر از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی همچون تحقیقات بازار، تبلیغات، و استراتژی‌های فروش استفاده می‌کنند تا بهترین راهکارها را برای تعامل با مشتریان و تبلیغ محصولات ارائه دهند. به طور خلاصه، مدیریت بازاریابی بر پایه درک عمیق از مشتریان، بازار، و محصولات سازمان، به سمت بهبود عملکرد تجاری و ایجاد ارتباط مثبت با مشتریان حرکت می‌کند.

در دنیای پویا و رقابتی امروز، داشتن مفاهیم و اصول مدیریت بازاریابی امری اساسی و ضروری است. اصول مدیریت بازاریابی به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم اصلی مدیریت بازاریابی و فروش آشنا شوید. این دوره به طور جامع به مباحثی چون قیمت‌گذاری، رفتار مصرف‌کننده، مدیریت برند، و تحقیقات بازاریابی پرداخته و شما را با اصول استراتژیک بازاریابی آشنا می‌کند.

اگر بخواهیم یک نمونه بازاریابی (ماکتینگ) ملموس را با هم بررسی کنیم قطعا بررسی بازاریابی شرکت اپل رهگشا خواهد بود. 

یکی از مثال‌های ساده و ملموس از مارکتینگ شرکت اپل می‌تواند معرفی و تبلیغ محصولات آیفون باشد. اپل با استفاده از استراتژی‌های بازاریابی هوشمندانه، موفق به ایجاد تصویر قوی و منحصر به فردی از محصولات خود، به خصوص آیفون، در ذهن مصرف‌کنندگان شده است.

برای مثال، اپل از تبلیغات تلویزیونی جذاب بهره می‌برد که در آن به ویژگی‌ها و طراحی زیبای آیفون اشاره می‌شود. از جلدی زیبا و مواد با کیفیت بالا گوشی تا امکانات نوآورانه مانند دوربین هوشمند را معرفی می‌کند و این تبلیغات ارتباط مستقیم با ارزش‌ها و نیازهای مشتریان دارد.

علاوه بر این، اپل از استراتژی تجربه کاربری (UX) بسیار موفق استفاده می‌کند. طراحی ساده و کاربرپسند محصولات، سیستم عامل iOS با بروزرسانی‌های مداوم، و ارائه خدمات پس از فروش مطمئن، باعث ایجاد تجربه مثبت برای کاربران می‌شود و افراد را به خرید و استفاده از محصولات اپل ترغیب می‌کند.

به این ترتیب، اپل با استفاده از استراتژی‌های مارکتینگی هوشمندانه، موفق به ایجاد یک برند قوی در ذهن مصرف‌کنندگان شده و توانسته است بازاریابی موثری بر روی محصولات خود اعمال کند.

این دوره با مفاهیم اصلی مدیریت بازاریابی آشنا می‌کند. از جمله مباحث این دوره می‌توان به مفهوم بازاریابی استراتژیک، ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان، جذب خریداران بالقوه و بررسی رقبا اشاره کرد. شرکت کنندگان این دوره با آموخته‌های ارزشمندی در زمینه قیمت‌گذاری، روابط عمومی، و تکنیک‌های ترغیب و ترویج فروش به دست خواهند آورد.

شرکت در این دوره به شما این امکان را می‌دهد که محیط بازار و عناصری همچون رقبا و مصرف‌کنندگان را بهتر درک کنید. این دانش به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با چالش‌های بازار روبرو شده و به عنوان یک فعال اصلی و پویا در این حوزه به زیست خود ادامه دهید.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر احمد روستا ارائه شده است:

 • مقدمات و اصول
 • شناخت و تحلیل بازار
 • بازارشناسی
 • مشتری‌مداری
 • ارزیابی رقبا
 • آمیزه بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان، تبلیغ، ترویج)
 • تحقیقات بازار
 • بازاریابی استراتژیک
 • SWOT
 • استراتژی‌های رقابتی
 • مدیریت محصول
 • مدیریت قیمت‌گذاری
 • مدیریت توزیع
 • مدیریت توزیع
 • کانال‌های توزیع
 • مدیریت ترویج و تبلیغات
 • تبلیغات
 • فروش
 • مراحل فروش
 • فرایند فروش

بعد از دیدن این دوره چه چیزی یاد می گیرید: 

پس از پایان این دوره، شما دیدگاه مدرن و نوینی نسبت به بازاریابی را خواهید داشت و با تسلط بر استراتژی‌های مختلف قیمت‌گذاری، ترویج فروش و مدیریت برند، شما قادر به ورود به بازار با رویکردی نوآورانه و تاثیرگذار خواهید بود.

درباره مدرس

اسطوره در حوزه مدیریت تبدیل کرده است. ایشان مدرک دکترای مدیریت را از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال 1979 اخذ کرد و سپس به ایران بازگشت تا با تجربیات و دانش خود به توسعه علم مدیریت در این کشور کمک کند.

دکتر روستا بیش از 34 سال سابقه تدریس، تحقیق و مشاوره در زمینه‌های مختلف مدیریت، بازاریابی، صادرات، تبلیغات، و مدیریت استراتژیک دارد. ایشان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در دانشکده مدیریت و حسابداری فعالیت می‌کردند. دکتر روستا با تألیف مقالات و کتب معتبر، نقش بسزایی در گسترش دانش بازاریابی در ایران ایفا کرده است.

از دکتر روستا را به عنوان پدر علم بازاریابی نوین در ایران میشناسند.


پس نیاز این دوره

 1. دوره آموزشی قیمت گذاری
 2. دوره آموزشی رفتار مصرف کننده
 3. دوره آموزشی مدیریت برند
 4. دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی