اصول مدیریت بازاریابی

دکتر احمد روستا

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.4 ازمجموع 48 نفر
625,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمات و اصول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمات و تعاریف

  رایگان
  نمایش

شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مدیریت تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارشناسی

  رایگان
  نمایش
 • شناخت و تحلیل مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت و ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آمیزه بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آمیخته بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • آمیزه بازاریابی قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی مکان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحقیقات بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحقیقات بازار کلیات

  رایگان
  نمایش
 • تحقیقات بازار گام ها و مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی استراتژیک

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه بازاریابی استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی استراتژیک مدل SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک مدل محصول بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی تمرکز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت طراحی محصول

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه مدیریت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت محصول

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه مدیریت قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت توزیع

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه مدیریت توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت توزیع کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع بخش عوامل و معیارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ترویج و تبلیغات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه مدیریت ارتباط با بازار و ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ده فرمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات انواع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخن آخر + آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه حرفه ای باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرفه ای باشید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
625,000تومان
خرید دوره
10جلسه
7ساعت و 49 دقیقه
599فراگیر

مقدمات و اصول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمات و تعاریف

  رایگان
  نمایش

شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه مدیریت تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارشناسی

  رایگان
  نمایش
 • شناخت و تحلیل مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناخت و ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارسازی دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازارداری دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آمیزه بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه آمیخته بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • آمیزه بازاریابی قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی مکان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحقیقات بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحقیقات بازار کلیات

  رایگان
  نمایش
 • تحقیقات بازار گام ها و مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی استراتژیک

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه بازاریابی استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی استراتژیک مدل SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک مدل محصول بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های رقابتی تمرکز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت طراحی محصول

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه مدیریت محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت محصول

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه مدیریت قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت استراتژی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت توزیع

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه مدیریت توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت توزیع کانال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع بخش عوامل و معیارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ترویج و تبلیغات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه مدیریت ارتباط با بازار و ترویج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه ده فرمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار مراحل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات انواع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخن آخر + آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه حرفه ای باشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرفه ای باشید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

دوره اصول مدیریت بازاریابی و فروش را از زبان دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب‌وکاری هستید، به آن رونق دهید. همه ما در هر کسب‌وکاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که ارائه می‌دهیم، ترغیب کنیم. آنچه در انتهای دوره می آموزید:

پس نیاز این دوره

 1. دوره آموزشی قیمت گذاری
 2. دوره آموزشی رفتار مصرف کننده
 3. دوره آموزشی مدیریت برند
 4. دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی
 5.  آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت 
 6. بازاریابی و بازاریابی استراتژیک - 
 7. ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان فعلی و ترغیب آنها برای خرید بیشتر
 8. مشتری مداری و حفظ مشتری
 9. جذب خریداران بالقوه و مشتریان رقیب 
 10. ایجاد دیدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شرکت و محصولاتش 
 11. تجزیه و تحلیل سازمان و محیط بازار
 12. آشنایی با آمیزه بازاریابی و روش های بهبود آن
 13. آشنایی با تکنیک های ترغیب و ترویج فروش از جمله تبلیغات تخفیف روابط عمومی
 14. قیمت گذاری و انواع روش ها

پس از گذاراندن این دوره شما می توانید نگرش مدرن و جدیدی نسبت با بازاریابی پیدا کنید و یا انواع استرتژی های قیمت گذاری استراتژی ترویج استراتژی فروش و ... تسلط پیدا می کنید.

و نیز رفتار محیط از جمله رقبا و مشتری را بهتر درک می کنید و قادر خواهید بود بهتر وارد بازار شده و در آن حضور مستمر پیدا کنید.


توضیحات

دوره اصول مدیریت بازاریابی و فروش را از زبان دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب‌وکاری هستید، به آن رونق دهید. همه ما در هر کسب‌وکاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که ارائه می‌دهیم، ترغیب کنیم. آنچه در انتهای دوره می آموزید:

پس نیاز این دوره

 1. دوره آموزشی قیمت گذاری
 2. دوره آموزشی رفتار مصرف کننده
 3. دوره آموزشی مدیریت برند
 4. دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی
 5.  آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت 
 6. بازاریابی و بازاریابی استراتژیک - 
 7. ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان فعلی و ترغیب آنها برای خرید بیشتر
 8. مشتری مداری و حفظ مشتری
 9. جذب خریداران بالقوه و مشتریان رقیب 
 10. ایجاد دیدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شرکت و محصولاتش 
 11. تجزیه و تحلیل سازمان و محیط بازار
 12. آشنایی با آمیزه بازاریابی و روش های بهبود آن
 13. آشنایی با تکنیک های ترغیب و ترویج فروش از جمله تبلیغات تخفیف روابط عمومی
 14. قیمت گذاری و انواع روش ها

پس از گذاراندن این دوره شما می توانید نگرش مدرن و جدیدی نسبت با بازاریابی پیدا کنید و یا انواع استرتژی های قیمت گذاری استراتژی ترویج استراتژی فروش و ... تسلط پیدا می کنید.

و نیز رفتار محیط از جمله رقبا و مشتری را بهتر درک می کنید و قادر خواهید بود بهتر وارد بازار شده و در آن حضور مستمر پیدا کنید.