اصول مدیریت بازاریابی

امتیاز 4.6 ازمجموع 22 نفر
دکتر احمد روستا

بازاریابی و فروش

دوره آموزشی اصول مدیریت بازاریابی الفبای بازاریابی را از دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب و کاری هستید به آن رونق بدهید همه ما در هر کسب و کاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی و فروش را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که می دهیم ترغیب کنیم.

179,000تومان
خرید دوره
179,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
16ساعت
248فراگیر

مقدمات و اصول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمات و تعاریف

  رایگان
  نمایش

شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارشناسی

  رایگان
  نمایش
 • شناخت و تحلیل مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناخت و ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارسازی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارداری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آمیزه بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • آمیزه بازاریابی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحقیقات بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحقیقات بازار

  رایگان
  نمایش
 • تحقیقات بازار بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بازاریابی استراتژیک

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی استراتژیک بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت طراحی محصول

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس سیزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت محصول

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت محصول بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس چهاردهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت قیمت گذاری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت توزیع

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس پانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت توزیع بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ترویج و تبلیغات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس شانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس هفدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس هجدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس نوزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس بیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس بیست و یکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبلیغات بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبلیغات بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان تبلیغات!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخن آخر + آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس بیست و دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرفه ای باشید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دوره آموزشی اصول مدیریت بازاریابی الفبای بازاریابی را از دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب و کاری هستید به آن رونق بدهید همه ما در هر کسب و کاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی و فروش را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که می دهیم ترغیب کنیم. در این دوره، دکتر احمد روستا، استاد و مشاور برجسته بازاریابی، مفاهیم بازاریابی را با زبان ساده به شما آموزش می دهد. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت بازاریابی و بازاریابی استراتژیک - ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان فعلی و ترغیب آنها برای خرید بیشتر - جذب خریداران بالقوه و مشتریان رقیب - ایجاد دیدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شرکت و محصولاتش - تجزیه و تحلیل سازمان و محیط بازار - آشنایی با آمیزه بازاریابی و روش های بهبود آن

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمات و اصول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمات و تعاریف

  رایگان
  نمایش

شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارشناسی

  رایگان
  نمایش
 • شناخت و تحلیل مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • مشتری مداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناخت و ارزیابی رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تقاضا در بازار بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارسازی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازارداری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آمیزه بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • آمیزه بازاریابی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آمیزه بازاریابی بخش پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحقیقات بازار

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحقیقات بازار

  رایگان
  نمایش
 • تحقیقات بازار بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بازاریابی استراتژیک

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی استراتژیک بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی استراتژیک بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت طراحی محصول

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس سیزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت محصول

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت محصول بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس چهاردهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت قیمت گذاری بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت توزیع

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس پانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت توزیع بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت توزیع بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ترویج و تبلیغات

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس شانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس هفدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس هجدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس نوزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس بیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه درس بیست و یکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبلیغات بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تبلیغات بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 10 فرمان تبلیغات!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخن آخر + آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس بیست و دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرفه ای باشید!

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دوره آموزشی اصول مدیریت بازاریابی الفبای بازاریابی را از دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب و کاری هستید به آن رونق بدهید همه ما در هر کسب و کاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی و فروش را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که می دهیم ترغیب کنیم. در این دوره، دکتر احمد روستا، استاد و مشاور برجسته بازاریابی، مفاهیم بازاریابی را با زبان ساده به شما آموزش می دهد. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت بازاریابی و بازاریابی استراتژیک - ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان فعلی و ترغیب آنها برای خرید بیشتر - جذب خریداران بالقوه و مشتریان رقیب - ایجاد دیدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شرکت و محصولاتش - تجزیه و تحلیل سازمان و محیط بازار - آشنایی با آمیزه بازاریابی و روش های بهبود آن

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
فروش
مدیریت فروش
بازاریابی و فروش
مدیریت بازاریابی