50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

تحقیقات بازاریابی

مهندس پیام نورصالحی

بازاریابی و فروش

امتیاز 3.8 ازمجموع 34 نفر
750,000تومان
375,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تحقیقات بازاریابی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پردازش اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی در تعیین اهداف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند انتخاب و همکاری با مشاور

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه یک تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فرآیند تحقیق بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری اطلاعات ثانويه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه بر گردآوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  رایگان
  نمایش
 • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری داده های اوليه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه بر جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دست يابی به يک تصوير کلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های تحقيق

  رایگان
  نمایش
 • روش های مشاهده ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايا و معايب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارها - قوم نگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مبتنی بر پرسش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری حضوری (شخصی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های پرسشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کيفی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات گروهی جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند همفکری

  رایگان
  نمایش
 • دستور جلسه (Discussion Guides)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های اصلی يک برگزار کننده جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های فرافکنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کمی

مشاهده محتوابستنG
 • روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مطالعه ای (Survey)

  رایگان
  نمایش
 • ساير روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند طراحی پرسشنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب روش جمع آوری داده های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقايسه روش های کيفی و کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بانك داده مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • كاربردهاي بانك داده و CRM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده های مربوط به مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فرآیند نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب نمونه گیری

  رایگان
  نمایش
 • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه نمونه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای نمونه گيری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای پاسخگويی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحليل داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحليل داده های جمع آوری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه نتايج تحقيق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روند ذهنی مخاطبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های يک گزارش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه تحلیل داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
750,000تومان
375,000تومان
50%
خرید دوره
10جلسه
7ساعت و 57 دقیقه
547فراگیر

تحقیقات بازاریابی چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم گیری در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاعات مربوط به رقبا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری در سازمان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار نقش اساسی اطلاعات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش داده در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پردازش اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تحقیقات بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رایج ترین اهداف در تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان شکل گیری اهداف و سئوالات تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی در تعیین اهداف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تعریف تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند تحقیقات بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضرورت تدوین چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های مختلف یک چکیده تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب مشاور تحقیقات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند انتخاب و همکاری با مشاور

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای سنجش و ارزیابی مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشنهاد انجام تحقیق (پروپوزال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه یک تحقیق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه فرآیند تحقیق بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری اطلاعات ثانويه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه بر گردآوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده در تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايای استفاده از داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داده های ثانويه منابع خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل جمع آوری داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دو مولفه کليدی در سنجش کيفيت داده ها

  رایگان
  نمایش
 • معيارهای ارزيابی داده های ثانويه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع آوری داده های اوليه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه بر جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دست يابی به يک تصوير کلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدوديت های تحقيق

  رایگان
  نمایش
 • روش های مشاهده ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزايا و معايب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارها - قوم نگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مبتنی بر پرسش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری حضوری (شخصی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری تلفنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های پرسشگر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسشگری از طريق خود اظهاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه جمع آوری داده های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کيفی

مشاهده محتوابستنF
 • معرفی روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای روش های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات گروهی جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربردهای مختلف جلسات کانونی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند همفکری

  رایگان
  نمایش
 • دستور جلسه (Discussion Guides)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های اصلی يک برگزار کننده جلسه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات کانونی و مصاحبه عميق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های فرافکنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روش های کمی

مشاهده محتوابستنG
 • روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ويژگی های روش های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های مطالعه ای (Survey)

  رایگان
  نمایش
 • ساير روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند طراحی پرسشنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب روش جمع آوری داده های كمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقايسه روش های کيفی و کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بانك داده مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • كاربردهاي بانك داده و CRM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع داده های مربوط به مشتريان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه روش های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه گیری

مشاهده محتوابستنH
 • نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل فرآیند نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب نمونه گیری

  رایگان
  نمایش
 • نمونه گيری تصادفی و غير تصادفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه نمونه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای نمونه گيری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطای پاسخگويی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه نمونه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحليل داده ها

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه جلسه نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآيند تحقيقات بازاريابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحليل داده های جمع آوری شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزيه و تحليل داده های کيفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تجزيه و تحليل داده های کمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه نتايج تحقيق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روند ذهنی مخاطبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های يک گزارش

  رایگان
  نمایش
 • جزوه تحلیل داده ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

تحقیقات بازاریابی، مهندس پیام نور صالحی

تحقیقات بازاریابی همان فرایند سیستماتیکی است که به وسیله آن اطلاعات مرتبط با بازار، مشتریان، و عوامل محیطی جمع‌آوری، تحلیل، و تفسیر می‌شوند. این فرایند شامل استفاده از روش‌های متنوعی نظیر مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، و تجزیه‌وتحلیل آماری است که با هدف اصلی تحقیقات بازاریابی در درک بهتر نیازها و ترجیحات مشتریان، تجزیه‌وتحلیل رقبا و بازار، و بهبود فعالیت‌های بازاریابی انجام می‌شود.

اما یک کسب‌وکار چرا باید متحمل این مقدار هزینه برای تحقیقات بازاریابی شود و تأثیر تحقیقات بازاریابی بر کسب و کارها چیست؟

تحقیقات بازاریابی برای کسب‌وکارها اهمیت زیادی دارد. این تحقیقات به کسب‌وکارها امکان می‌دهند بازار را بهتر درک کرده و به وسیله اطلاعات جدید و کارآمد، استراتژی‌های بازاریابی خود را بهبود بخشند. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا محصولات و خدمات خود را با دقت به نیازهای مشتریان تنظیم کنند، با رقبا رقابت کنند، و در نتیجه، بازدهی و سهم بازار خود را افزایش دهند. همچنین، این تحقیقات به کسب‌وکارها امکان می‌دهند تا با رویکردهای نوآورانه و تطابق با تغییرات بازار، به رشد و توسعه مستدام دست یابند.

در دوره تحقیقات بازاریابی، شرکت‌کنندگان با روش‌های مختلف تحقیقات بازار و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بازار و مشتریان آشنا می‌شوند. این آموزش به آنها این امکان را می‌دهد که با درک بهتر و صحیح‌تر از بازار، قادر به تحلیل و فعالیت‌های موثر در آن شوند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با رایج‌ترین اهداف تحقیقات بازار آشنا می‌شوند. این اهداف شامل اندازه‌گیری سهم بازار، شناسایی ادراک مشتریان از محصول، نرخ حفظ مشتریان، قیمت‌گذاری، سودآوری بخش‌های مختلف بازار، ارزش چرخه عمر، ارزش برند و نرخ بازگشت سرمایه می‌باشند.

فرایند تحقیقات بازار از گام‌های مختلفی تشکیل شده است که از معرفی انواع داده‌ها در تحقیقات بازاریابی شروع می‌شود. این شامل محدودیت‌های هر نوع داده، ارزیابی کیفیت داده، روایی و پایایی در بازاریابی، و انواع روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه می‌باشد.

این دوره به شرکت‌کنندگان انواع روش‌های نمونه‌گیری و تجزیه‌تحلیل داده‌ها را آموزش می‌دهد. از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره، اندازه بهینه نمونه، خطاهای نمونه‌گیری، انواع روش‌های تجزیه‌تحلیل داده، و گزارش‌دهی در تحقیقات بازاریابی می‌باشند. شرکت‌کنندگان در نهایت با مهارت‌های لازم برای انجام تحقیقات بازاریابی و تجزیه‌تحلیل داده‌ها به طور اثربخش آشنا می‌شوند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط مهندس پیام نور صالحی ارائه شده است:

 • تحقیقات بازاریابی چیست؟

معرفی دوره تحقیقات بازاریابی و تعریف بازاریابی و تحقیقات بازاریابی.

 • فرایند تحقیقات بازاریابی 

تعیین اهداف تحقیق و انتخاب مشاور بازاریابی.

 • فرایند تحقیقات بازاریابی

ضرورت تدوین چکیده تحقیق و مراحل تدوین آن.

 • جمع‌آوری اطلاعات ثانویه

معرفی انواع داده‌های ثانویه و منابع آنها.

 • جمع‌آوری داده‌های اولیه 

محدودیت‌ها و روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه.

 • روش‌های کیفی 

معرفی و کاربردهای روش‌های کیفی در تحقیقات بازاریابی.

 • روش‌های کمی

 معرفی روش‌های کمی و انتخاب روش جمع‌آوری داده‌های کمی.

 • نمونه‌گیری

معرفی نمونه‌گیری و مراحل فرآیند آن.

.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،


توضیحات

تحقیقات بازاریابی، مهندس پیام نور صالحی

تحقیقات بازاریابی همان فرایند سیستماتیکی است که به وسیله آن اطلاعات مرتبط با بازار، مشتریان، و عوامل محیطی جمع‌آوری، تحلیل، و تفسیر می‌شوند. این فرایند شامل استفاده از روش‌های متنوعی نظیر مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، و تجزیه‌وتحلیل آماری است که با هدف اصلی تحقیقات بازاریابی در درک بهتر نیازها و ترجیحات مشتریان، تجزیه‌وتحلیل رقبا و بازار، و بهبود فعالیت‌های بازاریابی انجام می‌شود.

اما یک کسب‌وکار چرا باید متحمل این مقدار هزینه برای تحقیقات بازاریابی شود و تأثیر تحقیقات بازاریابی بر کسب و کارها چیست؟

تحقیقات بازاریابی برای کسب‌وکارها اهمیت زیادی دارد. این تحقیقات به کسب‌وکارها امکان می‌دهند بازار را بهتر درک کرده و به وسیله اطلاعات جدید و کارآمد، استراتژی‌های بازاریابی خود را بهبود بخشند. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا محصولات و خدمات خود را با دقت به نیازهای مشتریان تنظیم کنند، با رقبا رقابت کنند، و در نتیجه، بازدهی و سهم بازار خود را افزایش دهند. همچنین، این تحقیقات به کسب‌وکارها امکان می‌دهند تا با رویکردهای نوآورانه و تطابق با تغییرات بازار، به رشد و توسعه مستدام دست یابند.

در دوره تحقیقات بازاریابی، شرکت‌کنندگان با روش‌های مختلف تحقیقات بازار و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بازار و مشتریان آشنا می‌شوند. این آموزش به آنها این امکان را می‌دهد که با درک بهتر و صحیح‌تر از بازار، قادر به تحلیل و فعالیت‌های موثر در آن شوند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با رایج‌ترین اهداف تحقیقات بازار آشنا می‌شوند. این اهداف شامل اندازه‌گیری سهم بازار، شناسایی ادراک مشتریان از محصول، نرخ حفظ مشتریان، قیمت‌گذاری، سودآوری بخش‌های مختلف بازار، ارزش چرخه عمر، ارزش برند و نرخ بازگشت سرمایه می‌باشند.

فرایند تحقیقات بازار از گام‌های مختلفی تشکیل شده است که از معرفی انواع داده‌ها در تحقیقات بازاریابی شروع می‌شود. این شامل محدودیت‌های هر نوع داده، ارزیابی کیفیت داده، روایی و پایایی در بازاریابی، و انواع روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه می‌باشد.

این دوره به شرکت‌کنندگان انواع روش‌های نمونه‌گیری و تجزیه‌تحلیل داده‌ها را آموزش می‌دهد. از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره، اندازه بهینه نمونه، خطاهای نمونه‌گیری، انواع روش‌های تجزیه‌تحلیل داده، و گزارش‌دهی در تحقیقات بازاریابی می‌باشند. شرکت‌کنندگان در نهایت با مهارت‌های لازم برای انجام تحقیقات بازاریابی و تجزیه‌تحلیل داده‌ها به طور اثربخش آشنا می‌شوند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط مهندس پیام نور صالحی ارائه شده است:

 • تحقیقات بازاریابی چیست؟

معرفی دوره تحقیقات بازاریابی و تعریف بازاریابی و تحقیقات بازاریابی.

 • فرایند تحقیقات بازاریابی 

تعیین اهداف تحقیق و انتخاب مشاور بازاریابی.

 • فرایند تحقیقات بازاریابی

ضرورت تدوین چکیده تحقیق و مراحل تدوین آن.

 • جمع‌آوری اطلاعات ثانویه

معرفی انواع داده‌های ثانویه و منابع آنها.

 • جمع‌آوری داده‌های اولیه 

محدودیت‌ها و روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه.

 • روش‌های کیفی 

معرفی و کاربردهای روش‌های کیفی در تحقیقات بازاریابی.

 • روش‌های کمی

 معرفی روش‌های کمی و انتخاب روش جمع‌آوری داده‌های کمی.

 • نمونه‌گیری

معرفی نمونه‌گیری و مراحل فرآیند آن.

.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،