مدیریت قیمت گذاری

امتیاز 4.0 ازمجموع 6 نفر

دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری همراه با گواهینامه آموزشی استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.

78,000تومان
خرید دوره
78,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
156فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مراحل قیمت گذاری 1

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مراحل قیمت گذاری 2

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تخمین قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قیمت مطلوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزاء قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های قیمت گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قیمت گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخفیف قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهنمای تخفیفات 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری همراه با گواهینامه آموزشی استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مراحل قیمت گذاری 1

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مراحل قیمت گذاری 2

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تخمین قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قیمت مطلوب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزاء قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های قیمت گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قیمت گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاربرد قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تخفیف قیمت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهنمای تخفیفات 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری همراه با گواهینامه آموزشی استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش
قیمت گذاری