ابر روند های کارآفرینی

امتیاز 3.6 ازمجموع 14 نفر
دکتر امیر زرکش

استارتاپ ها

سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - فرهنگ سازی شرکت های نوپا - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند - خطرات شرکت های دانش بنیان - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب - توجه نکردن به رقبا - اجرای محصول با نقص های اولیه - روش سرمایه گذاری درست - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
275فراگیر

ابر روندهای کارآفرینی در صنایع پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازی شرکت های نوپا

  رایگان
  نمایش
 • فناوری و موفقیت ها پیچیده اند

  رایگان
  نمایش
 • خطرات شرکت های دانش بنیان

  رایگان
  نمایش
 • تیم

  رایگان
  نمایش
 • بازار

  رایگان
  نمایش
 • رقبا

  رایگان
  نمایش
 • اجرا

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه

  رایگان
  نمایش
 • فناوری

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - فرهنگ سازی شرکت های نوپا - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند - خطرات شرکت های دانش بنیان - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب - توجه نکردن به رقبا - اجرای محصول با نقص های اولیه - روش سرمایه گذاری درست - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.
مشاهده همه توضیحات

ابر روندهای کارآفرینی در صنایع پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازی شرکت های نوپا

  رایگان
  نمایش
 • فناوری و موفقیت ها پیچیده اند

  رایگان
  نمایش
 • خطرات شرکت های دانش بنیان

  رایگان
  نمایش
 • تیم

  رایگان
  نمایش
 • بازار

  رایگان
  نمایش
 • رقبا

  رایگان
  نمایش
 • اجرا

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه

  رایگان
  نمایش
 • فناوری

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

سخنرانی دکتر امیر زرکش، موسس و مدیر شرکت Bluechip در ارتباط با ابر روندهای تجربی کارآفرینی در صنایع پیشرفته دکتر امیر زرکش در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است: - فرهنگ سازی شرکت های نوپا - فناوری و موفقیت ها پیچیده اند - خطرات شرکت های دانش بنیان - دلایل مشکل اصلی و نداشتن تیم خوب - دلایل مشکل بازار و نداشتن بازار خوب - توجه نکردن به رقبا - اجرای محصول با نقص های اولیه - روش سرمایه گذاری درست - فناوری آخرین مشکل یک کسب و کار و توضیحات تکمیلی از تجارب خود در کسب و کار های نو پا.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
استارتاپ
روند های کارآفرینی