هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید

دکتر شهاب اناری

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.4 ازمجموع 26 نفر
2,890,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعریف برند : مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • 1- جزوه کل بخش تعریف برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی شرکت کنندگان در دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : تعریف بازار هدف

مشاهده محتوابستنB
 • 3

  رایگان
  نمایش
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چرا مشتریان از شما خرید می کنند؟

مشاهده محتوابستنC
 • 8

  رایگان
  نمایش
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چطور درباره کارمان حرف بزنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • 10

  رایگان
  نمایش
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : برند شخصی چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • 12

  رایگان
  نمایش
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی

مشاهده محتوابستنF
 • 14

  رایگان
  نمایش
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : ارزشها

مشاهده محتوابستنG
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : علایق

مشاهده محتوابستنH
 • 18

  رایگان
  نمایش

تعریف برند : چشم انداز، رسالت و داستان زندگی

مشاهده محتوابستنI
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : اهداف برند

مشاهده محتوابستنJ
 • 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : جدول پروفایل برند شخصی و هویت بصری

مشاهده محتوابستنA
 • 21

  رایگان
  نمایش
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : مقدمات

مشاهده محتوابستنB
 • 2-جزوه کل بخش بازاریابی موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : شبکه سازی

مشاهده محتوابستنC
 • 7

  رایگان
  نمایش
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : ارتباط گیری مستقیم

مشاهده محتوابستنD
 • 15

  رایگان
  نمایش
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : درخواست معرفی

مشاهده محتوابستنE
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : اینترنت

مشاهده محتوابستنF
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : سخنرانی

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  رایگان
  نمایش
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 27

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 28

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 29

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : نوشتن

مشاهده محتوابستنH
 • 30

  رایگان
  نمایش
 • 31

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 32

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : تبلیغ و ترویج

مشاهده محتوابستنI
 • 33

  رایگان
  نمایش
 • 34

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : برنامه عملیاتی ماهانه

مشاهده محتوابستنJ
 • 35

  رایگان
  نمایش
 • 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • 3-جزوه کل بخش فروش موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : ایجاد آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : گرفتن قرار ملاقات

مشاهده محتوابستنC
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : پیگیری و فالو آپ

مشاهده محتوابستنD
 • 11

  رایگان
  نمایش
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مکالمه (مذاکره) فروش

مشاهده محتوابستنE
 • 13

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نهایی کردن فروش

مشاهده محتوابستنF
 • 23

  رایگان
  نمایش
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نردبان ترقی مشتری

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی و چند توصیه مهم

مشاهده محتوابستنH
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
2,890,000تومان
خرید دوره
28جلسه
12ساعت و 17 دقیقه
323فراگیر

تعریف برند : مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • 1- جزوه کل بخش تعریف برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی شرکت کنندگان در دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : تعریف بازار هدف

مشاهده محتوابستنB
 • 3

  رایگان
  نمایش
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چرا مشتریان از شما خرید می کنند؟

مشاهده محتوابستنC
 • 8

  رایگان
  نمایش
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چطور درباره کارمان حرف بزنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • 10

  رایگان
  نمایش
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : برند شخصی چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • 12

  رایگان
  نمایش
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی

مشاهده محتوابستنF
 • 14

  رایگان
  نمایش
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : ارزشها

مشاهده محتوابستنG
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : علایق

مشاهده محتوابستنH
 • 18

  رایگان
  نمایش

تعریف برند : چشم انداز، رسالت و داستان زندگی

مشاهده محتوابستنI
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : اهداف برند

مشاهده محتوابستنJ
 • 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : جدول پروفایل برند شخصی و هویت بصری

مشاهده محتوابستنA
 • 21

  رایگان
  نمایش
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : مقدمات

مشاهده محتوابستنB
 • 2-جزوه کل بخش بازاریابی موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : شبکه سازی

مشاهده محتوابستنC
 • 7

  رایگان
  نمایش
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : ارتباط گیری مستقیم

مشاهده محتوابستنD
 • 15

  رایگان
  نمایش
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : درخواست معرفی

مشاهده محتوابستنE
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : اینترنت

مشاهده محتوابستنF
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : سخنرانی

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  رایگان
  نمایش
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 27

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 28

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 29

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : نوشتن

مشاهده محتوابستنH
 • 30

  رایگان
  نمایش
 • 31

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 32

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : تبلیغ و ترویج

مشاهده محتوابستنI
 • 33

  رایگان
  نمایش
 • 34

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : برنامه عملیاتی ماهانه

مشاهده محتوابستنJ
 • 35

  رایگان
  نمایش
 • 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • 3-جزوه کل بخش فروش موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : ایجاد آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : گرفتن قرار ملاقات

مشاهده محتوابستنC
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : پیگیری و فالو آپ

مشاهده محتوابستنD
 • 11

  رایگان
  نمایش
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مکالمه (مذاکره) فروش

مشاهده محتوابستنE
 • 13

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نهایی کردن فروش

مشاهده محتوابستنF
 • 23

  رایگان
  نمایش
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نردبان ترقی مشتری

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی و چند توصیه مهم

مشاهده محتوابستنH
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

کسب و کارهای نوپا همواره برای جذب مشتری و تبدیل مشتری بالقوه خود به مشتریان بالفعل با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما روش درست برای جذب قدم به قدم مشتریان چیست؟ کدام روش پایداری کسب و کار را تضمین می‌کند؟ در این دوره، اصول و مفاهیم اساسی در جذب مشتری را بررسی خواهیم کرد. جذب مشتریان اساسی‌ترین گام برای رشد و موفقیت هر کسب و کار است. برنامه‌ریزی دقیق، ارتباطات مؤثر، و توانایی هدایت مشتریان به درک و دوست‌داشتن محصولات یا خدمات ما از اهداف اصلی این دوره خواهد بود.

اگر بیشتر و عمیق‌تر فکر کنیم شاید هم مدتی است که به این فکر می‌کنید که با چه روشی میتوانید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید و همزمان حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ در حال دست و پنجه نرم کردن برای آزمودن راه‌های مختلف هستید در این میان وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه‌ای که هم که میخواهید حاصل نمی‌شود؟ این دوره به طور گسترده‌ای به راهکارها و استراتژی‌های جذب و نگه‌داری مشتریان، ایجاد بازاری مطلوب و تمایز از رقبا در بازار، هویت بصری برند، استفاده از اینترنت به عنوان ابزار موثر در بازاریابی، و مهارت‌های فروش تمرکز دارد. همچنین، مواردی چون مذاکره‌ی فروش و مدیریت مخاطبان دوره نیز مطرح و بررسی می‌شود.در دوره آموزش جذب مشتری هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر شهاب اناری ارائه شده است:


 • مقدمه و اهمیت جذب مشتری: در این سرفصل، به بررسی اهمیت جذب مشتریان برای رشد کسب و کار، ارتباط آن با سودآوری و استراتژی‌های موفق کسب و کار خواهیم پرداخت.
 • تعریف بازار هدف و شناخت مشتریان: این سرفصل به تعیین و تحلیل بازار هدف و شناخت مشتریان، نیازها و تمایلات آن‌ها اختصاص دارد.
 • هویت بصری و برندینگ: مباحثی درباره ایجاد هویت بصری، تعریف برند، و راهکارهای تقویت آن به‌منظور جلب توجه مشتریان و تفکر درباره برند در بازار.
 • استراتژی‌های جذب مشتری: این بخش به معرفی و بررسی استراتژی‌های مختلف جذب مشتری می‌پردازد، از جمله استفاده از روش‌های آنلاین، تبلیغات، و ارتباطات موثر.
 • تمایز و رقابت: بحث در مورد روش‌های متفاوت‌سازی برای تمایز از رقبا و ایجاد مزیت رقابتی برای جلب مشتریان پرداخته می‌شود.
 • فروش موثر و فرآیند مذاکره: مباحثی درباره مهارت‌های فروش، فرآیند مذاکره، و تکنیک‌هایی برای بالا بردن نرخ تبدیل مشتری به خریدار بررسی می‌شود.
 • مدیریت ارتباط با مشتری: در این سرفصل، به روش‌ها و ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری، نگه‌داری و حفظ آن‌ها و ارائه خدمات بعد از فروش پرداخته خواهد شد.
 • استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی: درباره استفاده از دنیای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای جذب مشتری و ارتباط موثر با آن‌ها بحث می‌شود.
 • مدیریت نقدها و انتقادات مشتریان: نگاهی به راهکارهای مدیریت و پاسخ به نقدها و انتقادات مشتریان به‌منظور بهبود خدمات و محصولات.
 • اندازه‌گیری و بهبود عملکرد جذب مشتری: در این بخش، به اندازه‌گیری عملکرد استراتژی‌های جذب مشتری و روش‌های بهبود پایدار آن پرداخته می‌شود.


مخاطبان اصلی دوره هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید در یک نگاه


در دوره آموزش جذب مشتری برای گروه متنوعی از افراد مناسب است که متخصص خودفرما از صنوف مختلف از جمله مشاوران، اساتید آنلاین، مربیان ورزشی، گرافیست‌ها، طراحان، فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی می‌شوند.

در نهایت، این دوره برای افراد متخصص خویش فرما از هر زمینه ای و صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی مناسب است. کتب مرتبط با این دوره توسط انتشارات آریانا قلم منتشر شده و تمرکز بر مشتری‌مداری و راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه می‌باشند. این دوره یک فرصت عالی برای ارتقاء مهارت‌های جذب و نگه‌داشت مشتریان به‌صورت یک روند مرحله‌ای و عملیاتی برای بهبود کسب و کار شماست.پیشنهاد مطالعه و بررسی >>>>> فروشندگی حرفه ای و موثربعد از دیدن این دوره هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید چه چیزی یاد می گیرید: 

این دوره به شما کمک خواهد کرد تا به روش‌های نوین جذب مشتریان پی ببرید. این شامل تعیین بازار هدف، ارتقاء هویت بصری برند، و تشخیص نقاط قوت و تمایز از رقبا می‌شود. با بررسی روش‌های خلاقانه جلب توجه مشتریان، از جمله استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار قدرتمند در جذب مشتری، به شما کمک خواهیم کرد تا استراتژی‌های موثر در فروش را به کار بگیرید.


در دوره آموزش جذب مشتری ، تکنیک‌های مذاکره و فروش نهایی نیز به‌صورت جامع بررسی می‌شوند و  این امکان را برای شما میسر می‌کند تا با موفقیت مذاکره کرده و در فرایند نهایی فروش، به بهترین نتیجه برسید. همچنین، روش‌های موثر برای مدیریت واکنش به نقدها و انتقادات مشتریان نیز در این دوره به ارمغان می‌آید.


درباره مدرس هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید


دکتر شهاب اناری، با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان، از طریق دوره‌های آموزشی و سمینارها، به بیش از 3 میلیون نفر در 21 کشور جهان خدمات ارائه کرده است. دکتر اناری دارای دستاوردهای چشمگیری از کسب رتبه 1 در کنکور سراسری ایران تا شکست رکورد جهانی گینس در صنعت انتشارات و انتخاب به عنوان یکی از 25 مهاجر برتر کانادا است. همچنین، او با سخنرانان بزرگی مانند تونی رابینز و دیپاک چوپرا همکاری داشته و در هیئت مدیره ICF و انجمن سخنرانان حرفه‌ای کانادا سابقه‌ دارد.


توضیحات

کسب و کارهای نوپا همواره برای جذب مشتری و تبدیل مشتری بالقوه خود به مشتریان بالفعل با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما روش درست برای جذب قدم به قدم مشتریان چیست؟ کدام روش پایداری کسب و کار را تضمین می‌کند؟ در این دوره، اصول و مفاهیم اساسی در جذب مشتری را بررسی خواهیم کرد. جذب مشتریان اساسی‌ترین گام برای رشد و موفقیت هر کسب و کار است. برنامه‌ریزی دقیق، ارتباطات مؤثر، و توانایی هدایت مشتریان به درک و دوست‌داشتن محصولات یا خدمات ما از اهداف اصلی این دوره خواهد بود.

اگر بیشتر و عمیق‌تر فکر کنیم شاید هم مدتی است که به این فکر می‌کنید که با چه روشی میتوانید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید و همزمان حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ در حال دست و پنجه نرم کردن برای آزمودن راه‌های مختلف هستید در این میان وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه‌ای که هم که میخواهید حاصل نمی‌شود؟ این دوره به طور گسترده‌ای به راهکارها و استراتژی‌های جذب و نگه‌داری مشتریان، ایجاد بازاری مطلوب و تمایز از رقبا در بازار، هویت بصری برند، استفاده از اینترنت به عنوان ابزار موثر در بازاریابی، و مهارت‌های فروش تمرکز دارد. همچنین، مواردی چون مذاکره‌ی فروش و مدیریت مخاطبان دوره نیز مطرح و بررسی می‌شود.در دوره آموزش جذب مشتری هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر شهاب اناری ارائه شده است:


 • مقدمه و اهمیت جذب مشتری: در این سرفصل، به بررسی اهمیت جذب مشتریان برای رشد کسب و کار، ارتباط آن با سودآوری و استراتژی‌های موفق کسب و کار خواهیم پرداخت.
 • تعریف بازار هدف و شناخت مشتریان: این سرفصل به تعیین و تحلیل بازار هدف و شناخت مشتریان، نیازها و تمایلات آن‌ها اختصاص دارد.
 • هویت بصری و برندینگ: مباحثی درباره ایجاد هویت بصری، تعریف برند، و راهکارهای تقویت آن به‌منظور جلب توجه مشتریان و تفکر درباره برند در بازار.
 • استراتژی‌های جذب مشتری: این بخش به معرفی و بررسی استراتژی‌های مختلف جذب مشتری می‌پردازد، از جمله استفاده از روش‌های آنلاین، تبلیغات، و ارتباطات موثر.
 • تمایز و رقابت: بحث در مورد روش‌های متفاوت‌سازی برای تمایز از رقبا و ایجاد مزیت رقابتی برای جلب مشتریان پرداخته می‌شود.
 • فروش موثر و فرآیند مذاکره: مباحثی درباره مهارت‌های فروش، فرآیند مذاکره، و تکنیک‌هایی برای بالا بردن نرخ تبدیل مشتری به خریدار بررسی می‌شود.
 • مدیریت ارتباط با مشتری: در این سرفصل، به روش‌ها و ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری، نگه‌داری و حفظ آن‌ها و ارائه خدمات بعد از فروش پرداخته خواهد شد.
 • استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی: درباره استفاده از دنیای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای جذب مشتری و ارتباط موثر با آن‌ها بحث می‌شود.
 • مدیریت نقدها و انتقادات مشتریان: نگاهی به راهکارهای مدیریت و پاسخ به نقدها و انتقادات مشتریان به‌منظور بهبود خدمات و محصولات.
 • اندازه‌گیری و بهبود عملکرد جذب مشتری: در این بخش، به اندازه‌گیری عملکرد استراتژی‌های جذب مشتری و روش‌های بهبود پایدار آن پرداخته می‌شود.


مخاطبان اصلی دوره هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید در یک نگاه


در دوره آموزش جذب مشتری برای گروه متنوعی از افراد مناسب است که متخصص خودفرما از صنوف مختلف از جمله مشاوران، اساتید آنلاین، مربیان ورزشی، گرافیست‌ها، طراحان، فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی می‌شوند.

در نهایت، این دوره برای افراد متخصص خویش فرما از هر زمینه ای و صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی مناسب است. کتب مرتبط با این دوره توسط انتشارات آریانا قلم منتشر شده و تمرکز بر مشتری‌مداری و راه‌حل‌های حرفه‌ای برای چالش‌های روزانه می‌باشند. این دوره یک فرصت عالی برای ارتقاء مهارت‌های جذب و نگه‌داشت مشتریان به‌صورت یک روند مرحله‌ای و عملیاتی برای بهبود کسب و کار شماست.پیشنهاد مطالعه و بررسی >>>>> فروشندگی حرفه ای و موثربعد از دیدن این دوره هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید چه چیزی یاد می گیرید: 

این دوره به شما کمک خواهد کرد تا به روش‌های نوین جذب مشتریان پی ببرید. این شامل تعیین بازار هدف، ارتقاء هویت بصری برند، و تشخیص نقاط قوت و تمایز از رقبا می‌شود. با بررسی روش‌های خلاقانه جلب توجه مشتریان، از جمله استفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار قدرتمند در جذب مشتری، به شما کمک خواهیم کرد تا استراتژی‌های موثر در فروش را به کار بگیرید.


در دوره آموزش جذب مشتری ، تکنیک‌های مذاکره و فروش نهایی نیز به‌صورت جامع بررسی می‌شوند و  این امکان را برای شما میسر می‌کند تا با موفقیت مذاکره کرده و در فرایند نهایی فروش، به بهترین نتیجه برسید. همچنین، روش‌های موثر برای مدیریت واکنش به نقدها و انتقادات مشتریان نیز در این دوره به ارمغان می‌آید.


درباره مدرس هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید


دکتر شهاب اناری، با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان، از طریق دوره‌های آموزشی و سمینارها، به بیش از 3 میلیون نفر در 21 کشور جهان خدمات ارائه کرده است. دکتر اناری دارای دستاوردهای چشمگیری از کسب رتبه 1 در کنکور سراسری ایران تا شکست رکورد جهانی گینس در صنعت انتشارات و انتخاب به عنوان یکی از 25 مهاجر برتر کانادا است. همچنین، او با سخنرانان بزرگی مانند تونی رابینز و دیپاک چوپرا همکاری داشته و در هیئت مدیره ICF و انجمن سخنرانان حرفه‌ای کانادا سابقه‌ دارد.