هر آنچه باید در مورد جذب مشتری بدانید

دکتر شهاب اناری

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.4 ازمجموع 26 نفر
1,850,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعریف برند : مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • 1- جزوه کل بخش تعریف برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی شرکت کنندگان در دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : تعریف بازار هدف

مشاهده محتوابستنB
 • 3

  رایگان
  نمایش
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چرا مشتریان از شما خرید می کنند؟

مشاهده محتوابستنC
 • 8

  رایگان
  نمایش
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چطور درباره کارمان حرف بزنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • 10

  رایگان
  نمایش
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : برند شخصی چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • 12

  رایگان
  نمایش
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی

مشاهده محتوابستنF
 • 14

  رایگان
  نمایش
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : ارزشها

مشاهده محتوابستنG
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : علایق

مشاهده محتوابستنH
 • 18

  رایگان
  نمایش

تعریف برند : چشم انداز، رسالت و داستان زندگی

مشاهده محتوابستنI
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : اهداف برند

مشاهده محتوابستنJ
 • 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : جدول پروفایل برند شخصی و هویت بصری

مشاهده محتوابستنA
 • 21

  رایگان
  نمایش
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : مقدمات

مشاهده محتوابستنB
 • 2-جزوه کل بخش بازاریابی موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : شبکه سازی

مشاهده محتوابستنC
 • 7

  رایگان
  نمایش
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : ارتباط گیری مستقیم

مشاهده محتوابستنD
 • 15

  رایگان
  نمایش
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : درخواست معرفی

مشاهده محتوابستنE
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : اینترنت

مشاهده محتوابستنF
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : سخنرانی

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  رایگان
  نمایش
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 27

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 28

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 29

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : نوشتن

مشاهده محتوابستنH
 • 30

  رایگان
  نمایش
 • 31

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 32

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : تبلیغ و ترویج

مشاهده محتوابستنI
 • 33

  رایگان
  نمایش
 • 34

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : برنامه عملیاتی ماهانه

مشاهده محتوابستنJ
 • 35

  رایگان
  نمایش
 • 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • 3-جزوه کل بخش فروش موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : ایجاد آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : گرفتن قرار ملاقات

مشاهده محتوابستنC
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : پیگیری و فالو آپ

مشاهده محتوابستنD
 • 11

  رایگان
  نمایش
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مکالمه (مذاکره) فروش

مشاهده محتوابستنE
 • 13

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نهایی کردن فروش

مشاهده محتوابستنF
 • 23

  رایگان
  نمایش
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نردبان ترقی مشتری

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی و چند توصیه مهم

مشاهده محتوابستنH
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,850,000تومان
خرید دوره
28جلسه
12ساعت و 17 دقیقه
315فراگیر

تعریف برند : مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • 1- جزوه کل بخش تعریف برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی شرکت کنندگان در دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : تعریف بازار هدف

مشاهده محتوابستنB
 • 3

  رایگان
  نمایش
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چرا مشتریان از شما خرید می کنند؟

مشاهده محتوابستنC
 • 8

  رایگان
  نمایش
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : چطور درباره کارمان حرف بزنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • 10

  رایگان
  نمایش
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : برند شخصی چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • 12

  رایگان
  نمایش
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی

مشاهده محتوابستنF
 • 14

  رایگان
  نمایش
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : ارزشها

مشاهده محتوابستنG
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : علایق

مشاهده محتوابستنH
 • 18

  رایگان
  نمایش

تعریف برند : چشم انداز، رسالت و داستان زندگی

مشاهده محتوابستنI
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : اهداف برند

مشاهده محتوابستنJ
 • 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف برند : جدول پروفایل برند شخصی و هویت بصری

مشاهده محتوابستنA
 • 21

  رایگان
  نمایش
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : مقدمات

مشاهده محتوابستنB
 • 2-جزوه کل بخش بازاریابی موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : شبکه سازی

مشاهده محتوابستنC
 • 7

  رایگان
  نمایش
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : ارتباط گیری مستقیم

مشاهده محتوابستنD
 • 15

  رایگان
  نمایش
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : درخواست معرفی

مشاهده محتوابستنE
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : اینترنت

مشاهده محتوابستنF
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : سخنرانی

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  رایگان
  نمایش
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 27

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 28

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 29

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : نوشتن

مشاهده محتوابستنH
 • 30

  رایگان
  نمایش
 • 31

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 32

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : تبلیغ و ترویج

مشاهده محتوابستنI
 • 33

  رایگان
  نمایش
 • 34

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی موثر : برنامه عملیاتی ماهانه

مشاهده محتوابستنJ
 • 35

  رایگان
  نمایش
 • 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • 3-جزوه کل بخش فروش موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : ایجاد آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : گرفتن قرار ملاقات

مشاهده محتوابستنC
 • 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : پیگیری و فالو آپ

مشاهده محتوابستنD
 • 11

  رایگان
  نمایش
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : مکالمه (مذاکره) فروش

مشاهده محتوابستنE
 • 13

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نهایی کردن فروش

مشاهده محتوابستنF
 • 23

  رایگان
  نمایش
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش موفق : نردبان ترقی مشتری

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جمع بندی و چند توصیه مهم

مشاهده محتوابستنH
 • 26

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آیا کسب و کاری نوپا دارید و به دنبال روشی قدم به قدم برای جذب مشتری هستید؟ یا شاید هم مدتی است خویش فرما شده اید و دارید در جا می زنید و یک فرمول ثابت شده برای گرفتن مشتری بیشتر لازم دارید؟ آیا دوست دارید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید اما حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ آیا رویای تبدیل شدن به یک برند موفق در زمینه کاری خود را دارید ولی مسیر درست را نمی شناسید؟ آیا کلی وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه نمی گیرید؟ آیا همیشه نگران مشتری بعدی تان هستید که قرار است از کجا بیاید؟ آیا استرس جذب مشتری کلافه تان کرده و شبها خواب را از چشمتان ربوده است؟ به طوری که حتی گاهی فکر می کنید شاید از اول نباید سراغ این کار می آمدید؟ آیا دوست دارید یک فرمول مرحله به مرحله برای ساختن یک بیزنس موفق و پرسود داشته باشید؟ در پایان این دوره یاد می گیرید: - چگونه درباره محصول و خدماتتان صحبت کنید تا مشتریانتان عاشقش شوند - بازار هدفتان را به درستی تعریف کنید - بازاری که عاشق محصول و خدمات شما باشند - چطور در بازار معروف شوید - تمایزتان را از رقبا در بازار پیدا کنید - هویت بصری برندتان را تعریف کنید (رنگ، شعار و ...) - برنامه عملیاتی ماهانه جذب مشتری داشته باشید - 7 استراتژی خلاقانه جلب مشتری را به کار بگیرید - چطور از اینترنت پول در آورید - 5 ستون فروش موفق کدام است - چطور فالو آپ کنیم - در مذاکره فروش چه باید گفت و چه نباید گفت - چطور فروش را نهایی (قطعی) کنیم - با مخالفتهای مشتری چگونه برخورد کنیم - نردبان ترقی مشتری یعنی چه و... مخاطبان دوره: - افراد متخصص خویش فرما (از جمله مشاوران، مدرسان، نویسندگان - اساتید مباحث آنلاین، روانشناسان، کوچها، معلمان کنکور - مربیان ورزشی، گرافیستها، طراحان، عکاسان، فروشندگان و ...) - صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم -تمرکز بر مشتری؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه

توضیحات

آیا کسب و کاری نوپا دارید و به دنبال روشی قدم به قدم برای جذب مشتری هستید؟ یا شاید هم مدتی است خویش فرما شده اید و دارید در جا می زنید و یک فرمول ثابت شده برای گرفتن مشتری بیشتر لازم دارید؟ آیا دوست دارید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید اما حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ آیا رویای تبدیل شدن به یک برند موفق در زمینه کاری خود را دارید ولی مسیر درست را نمی شناسید؟ آیا کلی وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه نمی گیرید؟ آیا همیشه نگران مشتری بعدی تان هستید که قرار است از کجا بیاید؟ آیا استرس جذب مشتری کلافه تان کرده و شبها خواب را از چشمتان ربوده است؟ به طوری که حتی گاهی فکر می کنید شاید از اول نباید سراغ این کار می آمدید؟ آیا دوست دارید یک فرمول مرحله به مرحله برای ساختن یک بیزنس موفق و پرسود داشته باشید؟ در پایان این دوره یاد می گیرید: - چگونه درباره محصول و خدماتتان صحبت کنید تا مشتریانتان عاشقش شوند - بازار هدفتان را به درستی تعریف کنید - بازاری که عاشق محصول و خدمات شما باشند - چطور در بازار معروف شوید - تمایزتان را از رقبا در بازار پیدا کنید - هویت بصری برندتان را تعریف کنید (رنگ، شعار و ...) - برنامه عملیاتی ماهانه جذب مشتری داشته باشید - 7 استراتژی خلاقانه جلب مشتری را به کار بگیرید - چطور از اینترنت پول در آورید - 5 ستون فروش موفق کدام است - چطور فالو آپ کنیم - در مذاکره فروش چه باید گفت و چه نباید گفت - چطور فروش را نهایی (قطعی) کنیم - با مخالفتهای مشتری چگونه برخورد کنیم - نردبان ترقی مشتری یعنی چه و... مخاطبان دوره: - افراد متخصص خویش فرما (از جمله مشاوران، مدرسان، نویسندگان - اساتید مباحث آنلاین، روانشناسان، کوچها، معلمان کنکور - مربیان ورزشی، گرافیستها، طراحان، عکاسان، فروشندگان و ...) - صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم -تمرکز بر مشتری؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه