بازاریابی به زبان ساده

امتیاز 4.3 ازمجموع 3 نفر

آموزه های مدیریتی در حوزه بازاریابی و فروش

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
2ساعت
47فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تکنیک لامپ سوخته

  رایگان
  نمایش
 • روانشناسی ارتباط با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • جامعیت نگری در مدیریت توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ابزارهای چهارگانه

  رایگان
  نمایش
 • آموزش فرانسوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دگرگونی واژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اجرا

  رایگان
  نمایش
 • سینرژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • کفایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • چالش حمایت از بخش خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • حریم خصوصی

  رایگان
  نمایش
 • نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مشتریان VIP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • وظایف مدیران فروش

  رایگان
  نمایش
 • فروش موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مهندس فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • مدیران توسعه بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • مدرک

  رایگان
  نمایش
 • رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
آموزه های مدیریتی در حوزه بازاریابی و فروش
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • تکنیک لامپ سوخته

  رایگان
  نمایش
 • روانشناسی ارتباط با مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • جامعیت نگری در مدیریت توزیع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ابزارهای چهارگانه

  رایگان
  نمایش
 • آموزش فرانسوی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دگرگونی واژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اجرا

  رایگان
  نمایش
 • سینرژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • کفایت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • چالش حمایت از بخش خصوصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • حریم خصوصی

  رایگان
  نمایش
 • نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مشتریان VIP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • وظایف مدیران فروش

  رایگان
  نمایش
 • فروش موثر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مهندس فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 7

مشاهده محتوابستنG
 • تعریف بازاریابی

  رایگان
  نمایش
 • مدیران توسعه بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 8

مشاهده محتوابستنH
 • مدرک

  رایگان
  نمایش
 • رزومه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

آموزه های مدیریتی در حوزه بازاریابی و فروش
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش بازاریابی
یادگیری بازاریابی و فروش
بازاریابی و فروش به زبان ساده