بازاریابی عصبی

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
مهندس مجید مجیدی

بازاریابی و فروش

یکی از مشکلات اصلی فروشندگی امروز این است که مشتریان امروز هوشمندانه¬تر تصمیم می¬گیرند و به سختی خرید میکنند. به همین دلیل نیاز است تا یاد بگیریم با قسمت اصلی تصمیم گیرنده در ذهن مشتریان ارتباط برقرار کنیم اما سختی کار اینجاست که ناخودآگاه ذهنما مسئول 93% تصمیمات خرید است و برای ایجاد ارتباط با ناخودآگاه لازم است تا با علم بازاریابی عصبی آشنا شوی ومسیر فروش خود رار بر اساس آن ایجاد کنیم.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
3ساعت
20فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • اصول منسوخ بازاریابی و فروش سنتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مغز قدیم؛ تصمیم گیرنده اصلی خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مغز میانی و مغز جدید؛ جنگ احساس و منطق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام اول: شناخت مساله)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام دوم: تمایز ادعا)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام سوم: 4 ابزار اثبات منفعت)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار اول: آغازکننده‌های انفجاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار دوم: قدرت داستان‌گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار سوم: مدیریت اعتراضات مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار چهارم: نهایی‌سازی فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
یکی از مشکلات اصلی فروشندگی امروز این است که مشتریان امروز هوشمندانه¬تر تصمیم می¬گیرند و به سختی خرید میکنند. به همین دلیل نیاز است تا یاد بگیریم با قسمت اصلی تصمیم گیرنده در ذهن مشتریان ارتباط برقرار کنیم اما سختی کار اینجاست که ناخودآگاه ذهن ما مسئول 93% تصمیمات خرید است و برای ایجاد ارتباط با ناخودآگاه لازم است تا با علم بازاریابی عصبی آشنا شوی ومسیر فروش خود رار بر اساس آن ایجاد کنیم. 
حاصل دوره: 
• آشنایی بانقش ناخودآگاه در تصمیم گیری خرید 
• شناخت ساختار سه گانه مغز مشتریان 
• یادگیری 6 اصلی درگیر کرد ناخودآگاه مشتریان در فرایند خرید 
پیش نیاز: 
• شناخت مدل 4d یا مدل فروش به ناخودآگاه 
• یادگیری 4 مسیر اصلی پرسشگری از مشتریان 
• معرفی 4 ابزار برای اثبات منافع پیشنهاد 
• بررسی جعبه ابزار فروش نوین 
• معرفی 6 ابزار آغاز انفجاری در فروش 
• قدرت داستان گویی در فروش و مسیر 5 مرحله ای ایجادداستان فروش 
• شیوه مدیریت اعتراضات مشتریان 
• 10 تکنیک نهایی سازی فروش مخاطبان دوره: مدیران، بازاریابان، فروشندگان
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • اصول منسوخ بازاریابی و فروش سنتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مغز قدیم؛ تصمیم گیرنده اصلی خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مغز میانی و مغز جدید؛ جنگ احساس و منطق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام اول: شناخت مساله)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام دوم: تمایز ادعا)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام سوم: 4 ابزار اثبات منفعت)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار اول: آغازکننده‌های انفجاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار دوم: قدرت داستان‌گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار سوم: مدیریت اعتراضات مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار چهارم: نهایی‌سازی فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

یکی از مشکلات اصلی فروشندگی امروز این است که مشتریان امروز هوشمندانه¬تر تصمیم می¬گیرند و به سختی خرید میکنند. به همین دلیل نیاز است تا یاد بگیریم با قسمت اصلی تصمیم گیرنده در ذهن مشتریان ارتباط برقرار کنیم اما سختی کار اینجاست که ناخودآگاه ذهن ما مسئول 93% تصمیمات خرید است و برای ایجاد ارتباط با ناخودآگاه لازم است تا با علم بازاریابی عصبی آشنا شوی ومسیر فروش خود رار بر اساس آن ایجاد کنیم. 
حاصل دوره: 
• آشنایی بانقش ناخودآگاه در تصمیم گیری خرید 
• شناخت ساختار سه گانه مغز مشتریان 
• یادگیری 6 اصلی درگیر کرد ناخودآگاه مشتریان در فرایند خرید 
پیش نیاز: 
• شناخت مدل 4d یا مدل فروش به ناخودآگاه 
• یادگیری 4 مسیر اصلی پرسشگری از مشتریان 
• معرفی 4 ابزار برای اثبات منافع پیشنهاد 
• بررسی جعبه ابزار فروش نوین 
• معرفی 6 ابزار آغاز انفجاری در فروش 
• قدرت داستان گویی در فروش و مسیر 5 مرحله ای ایجادداستان فروش 
• شیوه مدیریت اعتراضات مشتریان 
• 10 تکنیک نهایی سازی فروش مخاطبان دوره: مدیران، بازاریابان، فروشندگان
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی و فروش
نورومارکتینگ
بازاریابی عصبی