50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

طراحی برنامه بازاریابی

مهندس پیام نورصالحی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.3 ازمجموع 32 نفر
715,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ضرورت برنامه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی به چه معناست؟

  رایگان
  نمایش
 • سیستم بازاریابی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چرا باید برنامه ریزی کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تدوین برنامه بازاریابی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه و نقش واحد بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های تشکیل دهنده برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تدوین برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه فرایند برنامه نویسی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم؟

  رایگان
  نمایش
 • روند شکل گیری اهداف در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سلسله مراتب سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدف گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ممیزی بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی محیطی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی سیستم بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی سازمان بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی فعالیت های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی اثربخشی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی محیط خارجی بازاریابی

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل کاربرگ شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل کاربرگ شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه محیط بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسکن محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای آنالیز محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محیط کلان - بررسی مدل PESTEL

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محیط خرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل 5 نیروی پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه چارچوب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر نیروهای داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیرات محیطی خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد تولید محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد محصول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد فروش محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد بازاریابی محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد بازار محور و واحد بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی داخلی و ابزارهای آنالیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل MCKINSEY 7S

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل زنجیره ارزش پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل PLC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس BCG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی بازاریابی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل STP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل STP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Scope

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش بندی بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربردهای اصلی بخش بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای مختلف در قبال بخش های مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در بخش بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش بندی B2B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگارش خلاصه ای از بخش بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی جذابیت

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر مطالب جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فرآیند هدف گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای انتخاب بخش های هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدفگذاری و ارزیابی هر یک از بخش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل خارجی - بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل خارجی - رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل خارجی - عوامل اقتصادی و تکنولوژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - فضای کسب وکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - جایگاه فعلی در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - توانمندی های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - جایگاه اقتصادی و تکنولوژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب بخش های هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند جایگاه سازی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر مطالب جلسه ق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی و آمیزه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور پیام خود را به مشتری انتقال دهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیاده سازی برنامه بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه پیاده سازی برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Planning GAP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل اجرایی برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی های کمی و کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در تخمین فروش و روش پیش بینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمانبندی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل شکست برنامه های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ شماره 3 و 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل

  رایگان
  نمایش
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
715,000تومان
خرید دوره
9جلسه
7ساعت و 43 دقیقه
523فراگیر

ضرورت برنامه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی به چه معناست؟

  رایگان
  نمایش
 • سیستم بازاریابی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • چرا باید برنامه ریزی کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • هدف از تدوین برنامه بازاریابی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه و نقش واحد بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش های تشکیل دهنده برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل تدوین برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند برنامه ریزی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه فرایند برنامه نویسی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کجا هستیم و کجا می خواهیم برویم؟

  رایگان
  نمایش
 • روند شکل گیری اهداف در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سلسله مراتب سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدف گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ممیزی بازاریابی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی محیطی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی سیستم بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی سازمان بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی فعالیت های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی اثربخشی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خود آزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی محیط خارجی بازاریابی

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر ممیزی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل کاربرگ شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فایل کاربرگ شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه محیط بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسکن محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای آنالیز محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محیط کلان - بررسی مدل PESTEL

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محیط خرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل 5 نیروی پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ شماره 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ شماره 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه چارچوب بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر نیروهای داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیرات محیطی خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد تولید محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد محصول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد فروش محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد بازاریابی محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکرد بازار محور و واحد بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ممیزی داخلی و ابزارهای آنالیز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل MCKINSEY 7S

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل زنجیره ارزش پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل PLC

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس BCG

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی بازاریابی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل STP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل STP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Scope

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش بندی بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربردهای اصلی بخش بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای مختلف در قبال بخش های مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در بخش بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش بندی B2B

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های پیشنهادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگارش خلاصه ای از بخش بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی جذابیت

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه جلسه هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر مطالب جلسه قبل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف فرآیند هدف گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای انتخاب بخش های هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدفگذاری و ارزیابی هر یک از بخش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل خارجی - بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل خارجی - رقابت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل خارجی - عوامل اقتصادی و تکنولوژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - فضای کسب وکار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - جایگاه فعلی در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - توانمندی های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل داخلی - جایگاه اقتصادی و تکنولوژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب بخش های هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند جایگاه سازی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر مطالب جلسه ق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جایگاه سازی و آمیزه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رویکردهای جایگاه سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چطور پیام خود را به مشتری انتقال دهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی خلاء های موجود در بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیاده سازی برنامه بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه پیاده سازی برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز SWOT

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Planning GAP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل اجرایی برنامه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی های کمی و کیفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در تخمین فروش و روش پیش بینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمانبندی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل شکست برنامه های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرگ شماره 3 و 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل

  رایگان
  نمایش
 • خودآزمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

طراحی برنامه بازاریابی، مهندس پیام نورصالحی

طراحی برنامه بازاریابی مسئله‌ای مهم برای کسب و کارها است. در ابتدا، معمولاً برنامه بازاریابی در اولویت صاحبان کسب و کار قرار نمی‌گیرد ولی با گذشت زمان و نیاز به افزایش سود، آگاهی از اهمیت این مسئله افزایش می‌یابد. طراحی یک برنامه بازاریابی کارآمد به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ارزشی که برای مشتریان ایجاد می‌کنند را به طور دقیق مشخص کنند و راهی را برای دسترسی به آن‌ها ترسیم کنند تا باعث رونق و پیشرفت کسب و کار شود.

اما دقیقا قرا چه ارزشی برای مخاطبان خلق کنید؟ چگونه؟ از چه روشی؟ در این دوره، به شرح ابزارها و روش‌های تحلیل محیط کسب و کار، انتخاب بازار هدف و جایگاه برند، بررسی محیط و کنترل عوامل داخلی و بیرونی کسب و کار پرداخته می‌شود. از طریق مدل‌های واقعی که به شکل کاربرگ مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند، شرکت‌کنندگان قادر خواهند بود مدل‌سازی برنامه بازاریابی کسب و کار خود را انجام دهند.

در این دوره، برخی از اهداف استفاده از برنامه بازاریابی که شامل جذب مشتری، توسعه بازار، برتری رقابتی و افزایش سودآوری است را بررسی میکنیم. این دوره همچنین به معرفی ابزارهای بازاریابی مانند محصول (کالا یا خدمات)، قیمت‌گذاری، مکان‌یابی، تبلیغات و ترویج، افراد، فرآیندها و شواهد پرداخته و شرکت‌کنندگان را با این ابزارها آشنا می‌کند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط مهندس پیام نورصالحی ارائه شده است:

 • بازاریابی 
 • بازاریابی به چه معناست؟
 • سیستم بازاریابی چیست؟
 • اهمیت برنامه‌ریزی در بازاریابی
 • هدف از تدوین برنامه بازاریابی
 • فرآیند برنامه‌ریزی
 • مرور فرایند برنامه بازاریابی
 • مراحل تدوین برنامه بازاریابی
 • ممیزی در بازاریابی
 • معرفی ممیزی بازاریابی
 • فرآیند و جایگاه ممیزی در بازاریابی
 • ممیزی محیطی و استراتژی‌های بازاریابی
 • ممیزی درون سازمانی و فعالیت‌های بازاریابی
 • بررسی محیط خارجی در بازاریابی
 • ارائه چارچوب برای بررسی محیط خارجی
 • مدل‌های مورد استفاده در بررسی محیطی (PESTEL، مدل 5 نیروی پورتر و غیره)
 • چارچوب برای پیاده‌سازی استراتژی‌های بازاریابی
 • معرفی چارچوب بازاریابی
 • موثر بودن نیروهای داخلی و خارجی
 • رویکردهای مختلف در قبال بخش‌های مشتری
 • مدل‌های مختلف برای تجزیه و تحلیل داخلیچ
 • استراتژی بازاریابی
 • معرفی جزوه استراتژی بازاریابی
 • مدل STP و بخش‌بندی
 • ابزارهای استراتژی بازاریابیچ
 • ارزیابی جذابیت
 • فرآیند هدفگذاری و مزایای انتخاب بخش‌های هدف
 • عوامل موثر در هدف‌گذاری و ارزیابی
 • فرایند جایگاه‌سازی
 • معرفی جایگاه‌سازی در بازاریابی
 • رویکردها و چطوری ارسال پیام به مشتری
 • شناسایی خلاءهای موجود در بازار و رویکردهای جایگاه‌سازی
 • پیاده‌سازی برنامه بازاریابی
 • آنالیز SWOT و برنامه‌ریزی
 • عوامل اجرایی و بودجه‌ریزی
 • زمانبندی و نظارت بر اجرای برنامه


پیش نیاز دوره آموزش مجازی برنامه بازاریابی

هم نیازهای این دوره آموزشی

مدیریت برند

توضیحات

طراحی برنامه بازاریابی، مهندس پیام نورصالحی

طراحی برنامه بازاریابی مسئله‌ای مهم برای کسب و کارها است. در ابتدا، معمولاً برنامه بازاریابی در اولویت صاحبان کسب و کار قرار نمی‌گیرد ولی با گذشت زمان و نیاز به افزایش سود، آگاهی از اهمیت این مسئله افزایش می‌یابد. طراحی یک برنامه بازاریابی کارآمد به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ارزشی که برای مشتریان ایجاد می‌کنند را به طور دقیق مشخص کنند و راهی را برای دسترسی به آن‌ها ترسیم کنند تا باعث رونق و پیشرفت کسب و کار شود.

اما دقیقا قرا چه ارزشی برای مخاطبان خلق کنید؟ چگونه؟ از چه روشی؟ در این دوره، به شرح ابزارها و روش‌های تحلیل محیط کسب و کار، انتخاب بازار هدف و جایگاه برند، بررسی محیط و کنترل عوامل داخلی و بیرونی کسب و کار پرداخته می‌شود. از طریق مدل‌های واقعی که به شکل کاربرگ مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند، شرکت‌کنندگان قادر خواهند بود مدل‌سازی برنامه بازاریابی کسب و کار خود را انجام دهند.

در این دوره، برخی از اهداف استفاده از برنامه بازاریابی که شامل جذب مشتری، توسعه بازار، برتری رقابتی و افزایش سودآوری است را بررسی میکنیم. این دوره همچنین به معرفی ابزارهای بازاریابی مانند محصول (کالا یا خدمات)، قیمت‌گذاری، مکان‌یابی، تبلیغات و ترویج، افراد، فرآیندها و شواهد پرداخته و شرکت‌کنندگان را با این ابزارها آشنا می‌کند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط مهندس پیام نورصالحی ارائه شده است:

 • بازاریابی 
 • بازاریابی به چه معناست؟
 • سیستم بازاریابی چیست؟
 • اهمیت برنامه‌ریزی در بازاریابی
 • هدف از تدوین برنامه بازاریابی
 • فرآیند برنامه‌ریزی
 • مرور فرایند برنامه بازاریابی
 • مراحل تدوین برنامه بازاریابی
 • ممیزی در بازاریابی
 • معرفی ممیزی بازاریابی
 • فرآیند و جایگاه ممیزی در بازاریابی
 • ممیزی محیطی و استراتژی‌های بازاریابی
 • ممیزی درون سازمانی و فعالیت‌های بازاریابی
 • بررسی محیط خارجی در بازاریابی
 • ارائه چارچوب برای بررسی محیط خارجی
 • مدل‌های مورد استفاده در بررسی محیطی (PESTEL، مدل 5 نیروی پورتر و غیره)
 • چارچوب برای پیاده‌سازی استراتژی‌های بازاریابی
 • معرفی چارچوب بازاریابی
 • موثر بودن نیروهای داخلی و خارجی
 • رویکردهای مختلف در قبال بخش‌های مشتری
 • مدل‌های مختلف برای تجزیه و تحلیل داخلیچ
 • استراتژی بازاریابی
 • معرفی جزوه استراتژی بازاریابی
 • مدل STP و بخش‌بندی
 • ابزارهای استراتژی بازاریابیچ
 • ارزیابی جذابیت
 • فرآیند هدفگذاری و مزایای انتخاب بخش‌های هدف
 • عوامل موثر در هدف‌گذاری و ارزیابی
 • فرایند جایگاه‌سازی
 • معرفی جایگاه‌سازی در بازاریابی
 • رویکردها و چطوری ارسال پیام به مشتری
 • شناسایی خلاءهای موجود در بازار و رویکردهای جایگاه‌سازی
 • پیاده‌سازی برنامه بازاریابی
 • آنالیز SWOT و برنامه‌ریزی
 • عوامل اجرایی و بودجه‌ریزی
 • زمانبندی و نظارت بر اجرای برنامه


پیش نیاز دوره آموزش مجازی برنامه بازاریابی

هم نیازهای این دوره آموزشی

مدیریت برند