مدیریت استراتژیک پیشرفته

امتیاز 4.8 ازمجموع 4 نفر
دکتر عطاءاله هرندی

دکتری مدیریت

معرفی درس: درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.

229,000تومان
خرید دوره
229,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
30ساعت
44فراگیر

معرفی مدرس و منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کنکور دکتری

  رایگان
  دانلود

مبانی فلسفی و مکاتب مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنB
 • واکاوی مفهوم استراتژی 1

  رایگان
  نمایش
 • واکاوی مفهوم استراتژی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشریح و تحلیل تعاریف استراتژیک از نگاه مينتربرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکاتب مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکاتب و مبانی فلسفی مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مبانی مفدماتی مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنC
 • تعاریف-مراحل -سطوح وازگان کلیدی مفاهیم مبانی مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بیانیه ماموریت

مشاهده محتوابستنD
 • چشم انداز - ماموریت

  رایگان
  نمایش
 • ارزش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیانیه ماموریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحلیل محیط خارجی

مشاهده محتوابستنE
 • دسته بندی محیط خارجی و تحلیل PESTEL

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط صنعت و پنج نیرو رقابتی پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحليل ساختار صنعت، فرصت هاي محيطي، عوامل كليدي موفقيت و ساير ابزارهاي تحليل محيط خارج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحليل محيط داخلي

مشاهده محتوابستنF
 • رويكرد مبتني برمنبع

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب VRIO (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چارچوب VRIO (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کارکردی محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی و انتخاب استراتژی

مشاهده محتوابستنG
 • بررسی و انتخاب استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هدف گذاری و ارائه چارچوب کلی ابزارهای بررسی استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • SWOT- SPACE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • BCG-GE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • IE- GSM- QSPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های بازرگانی

مشاهده محتوابستنH
 • دسته بندی کلی استراتژی های بازرگانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های متمرکز- استراتژی های تنوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هلدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های ثبات- حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های کاهش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های تدافعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه میان ساختار صنعت و استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابر رقابت- خوشه های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاکتیک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های وظیفه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

مشاهده محتوابستنI
 • بیان کلیات مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

  رایگان
  نمایش
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های سرپرستی (مادری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هلدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های سطح وظیفه ای

مشاهده محتوابستنJ
 • کلیات استراتژی های وظیفه ای- شایستگی های محوری- شایستگی های متمایز

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های وظیفه ای2- برون سپاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های نامناسب- دام های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجرای استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 13

مشاهده محتوابستنA
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفی درس:
درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.
مخاطبان دوره:
مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس تخصصی مدیریت بازرگانی، آینده پژوهی و راهبردی و مدیریت رسانه و مدیریت کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی می باشد. از این رو داوطلبان این رشته و گرایشات مخاطبان اصلی این درس می باشند.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت

نکته (در حال آماده سازی):
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته اضافه خواهد شد.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی مدرس و منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کنکور دکتری

  رایگان
  دانلود

مبانی فلسفی و مکاتب مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنB
 • واکاوی مفهوم استراتژی 1

  رایگان
  نمایش
 • واکاوی مفهوم استراتژی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشریح و تحلیل تعاریف استراتژیک از نگاه مينتربرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکاتب مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکاتب و مبانی فلسفی مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مبانی مفدماتی مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنC
 • تعاریف-مراحل -سطوح وازگان کلیدی مفاهیم مبانی مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بیانیه ماموریت

مشاهده محتوابستنD
 • چشم انداز - ماموریت

  رایگان
  نمایش
 • ارزش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیانیه ماموریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحلیل محیط خارجی

مشاهده محتوابستنE
 • دسته بندی محیط خارجی و تحلیل PESTEL

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط صنعت و پنج نیرو رقابتی پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحليل ساختار صنعت، فرصت هاي محيطي، عوامل كليدي موفقيت و ساير ابزارهاي تحليل محيط خارج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحليل محيط داخلي

مشاهده محتوابستنF
 • رويكرد مبتني برمنبع

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب VRIO (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چارچوب VRIO (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کارکردی محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بررسی و انتخاب استراتژی

مشاهده محتوابستنG
 • بررسی و انتخاب استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هدف گذاری و ارائه چارچوب کلی ابزارهای بررسی استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • SWOT- SPACE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • BCG-GE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • IE- GSM- QSPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های بازرگانی

مشاهده محتوابستنH
 • دسته بندی کلی استراتژی های بازرگانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های متمرکز- استراتژی های تنوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هلدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های ثبات- حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های کاهش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های تدافعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه میان ساختار صنعت و استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابر رقابت- خوشه های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاکتیک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های وظیفه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

مشاهده محتوابستنI
 • بیان کلیات مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

  رایگان
  نمایش
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های سرپرستی (مادری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هلدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

استراتژی های سطح وظیفه ای

مشاهده محتوابستنJ
 • کلیات استراتژی های وظیفه ای- شایستگی های محوری- شایستگی های متمایز

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های وظیفه ای2- برون سپاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژی های نامناسب- دام های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجرای استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 13

مشاهده محتوابستنA
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفی درس:
درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.
مخاطبان دوره:
مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس تخصصی مدیریت بازرگانی، آینده پژوهی و راهبردی و مدیریت رسانه و مدیریت کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی می باشد. از این رو داوطلبان این رشته و گرایشات مخاطبان اصلی این درس می باشند.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت

نکته (در حال آماده سازی):
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته اضافه خواهد شد.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت