مدیریت استراتژیک پیشرفته

دکتر عطاءاله هرندی

دکتری مدیریت

امتیاز 4.2 ازمجموع 13 نفر
895,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

معرفی مدرس و منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کنکور دکتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فلسفه و مکاتب مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنB
 • استراتژی چبست؟

  رایگان
  نمایش
 • واکاوی مفهوم استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشریح و تحلیل تعاریف استراتژیک از نگاه مينتربرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مکاتب مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1- مکاتب و مبانی فلسفی مدیریت استراژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبانی مقدماتی مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنC
 • تعاریف-مراحل-سطوح-واژگان مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 2- ماهیت مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بیانیه ماموریت

مشاهده محتوابستنD
 • چشم انداز - ماموریت

  رایگان
  نمایش
 • ارزش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3- بیانیه ماموریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل محیط خارجی

مشاهده محتوابستنE
 • دسته بندی محیط خارجی و تحلیل PESTEL

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط صنعت و پنج نیرو رقابتی پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحليل ساختار صنعت، فرصت هاي محيطي، عوامل كليدي موفقيت و ساير ابزارهاي تحليل محيط خارج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4- تجریه و تحلیل محیط خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحليل محيط داخلي

مشاهده محتوابستنF
 • رويكرد مبتني برمنبع

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب VRIO (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب VRIO (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی کارکردی محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5- تجریه و تحلیل محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی و انتخاب استراتژی

مشاهده محتوابستنG
 • هدف گذاری و ارائه چارچوب کلی ابزارهای بررسی استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • ماتریس SWOT- SPACE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس جترال الکتریک و گروه مشاوران بوستن BCG-GE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس عوامل داخلی و خارجی IE- GSM- QSPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6- بررسی و انتخاب استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های بازرگانی

مشاهده محتوابستنH
 • دسته بندی کلی استراتژی های بازرگانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های متمرکز- استراتژی های تنوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های ثبات- حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های کاهش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های تدافعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه میان ساختار صنعت و استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابر رقابت- خوشه های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاکتیک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7- استراتژی های وظیفه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8- استراتژی های بازرگانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

مشاهده محتوابستنI
 • کلیات مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

  رایگان
  نمایش
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های سرپرستی (مادری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8- هلدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های سطح وظیفه ای

مشاهده محتوابستنJ
 • استراتژی های وظیفه ای-شایستگی های محوری-شایستگی های متمایز

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های وظیفه ای برون سپاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های نامناسب دام های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 9- انتخاب استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرا و کنترل مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی کتاب تست مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اجرای استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت امتیاز متوازن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 11- اجرا استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12- کنترل استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
895,000تومان
خرید دوره
11جلسه
13ساعت و 57 دقیقه
169فراگیر

معرفی مدرس و منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کنکور دکتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فلسفه و مکاتب مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنB
 • استراتژی چبست؟

  رایگان
  نمایش
 • واکاوی مفهوم استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشریح و تحلیل تعاریف استراتژیک از نگاه مينتربرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مکاتب مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 1- مکاتب و مبانی فلسفی مدیریت استراژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مبانی مقدماتی مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنC
 • تعاریف-مراحل-سطوح-واژگان مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 2- ماهیت مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بیانیه ماموریت

مشاهده محتوابستنD
 • چشم انداز - ماموریت

  رایگان
  نمایش
 • ارزش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 3- بیانیه ماموریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل محیط خارجی

مشاهده محتوابستنE
 • دسته بندی محیط خارجی و تحلیل PESTEL

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط صنعت و پنج نیرو رقابتی پورتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحليل ساختار صنعت، فرصت هاي محيطي، عوامل كليدي موفقيت و ساير ابزارهاي تحليل محيط خارج

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 4- تجریه و تحلیل محیط خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحليل محيط داخلي

مشاهده محتوابستنF
 • رويكرد مبتني برمنبع

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب VRIO (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چارچوب VRIO (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی کارکردی محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5- تجریه و تحلیل محیط داخلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بررسی و انتخاب استراتژی

مشاهده محتوابستنG
 • هدف گذاری و ارائه چارچوب کلی ابزارهای بررسی استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • ماتریس SWOT- SPACE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس جترال الکتریک و گروه مشاوران بوستن BCG-GE

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس عوامل داخلی و خارجی IE- GSM- QSPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 6- بررسی و انتخاب استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های بازرگانی

مشاهده محتوابستنH
 • دسته بندی کلی استراتژی های بازرگانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های یکپارچگی3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های متمرکز- استراتژی های تنوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های ثبات- حاکمیت شرکتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های کاهش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های تدافعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه میان ساختار صنعت و استراتژی های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابر رقابت- خوشه های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاکتیک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 7- استراتژی های وظیفه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8- استراتژی های بازرگانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

مشاهده محتوابستنI
 • کلیات مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

  رایگان
  نمایش
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های سرپرستی (مادری)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 8- هلدینگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

استراتژی های سطح وظیفه ای

مشاهده محتوابستنJ
 • استراتژی های وظیفه ای-شایستگی های محوری-شایستگی های متمایز

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های وظیفه ای برون سپاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های نامناسب دام های استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 9- انتخاب استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرا و کنترل مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی کتاب تست مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت اجرای استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارت امتیاز متوازن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 11- اجرا استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12- کنترل استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

معرفی درس

درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 


 • بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. 
 • بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.

مخاطبان دوره

مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس تخصصی 

 1. مدیریت بازرگانی، آینده پژوهی و راهبردی و 
 2. مدیریت رسانه و اطلاعات 
 3. مدیریت صنعتی
 4. مدیریت کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی
 5. مدیریت گردشگری
 6. مدیریت دولتی
 7. مدیریت فناوری اطلاعات

می باشد. از این رو داوطلبان این رشته و گرایشات مخاطبان اصلی این درس می باشند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره

محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

این دوره شامل

معرفی منابع اصلی آزمون

انواع استراتژی

 1. استراتژی تحمیلی
 2. استراتژی تفاهمی
 3. استراتژی منفصل
 4. استراتژی فرایندی
 5. استراتژی چتری
 6. استراتژی ایدولوژی
 7. استراتژی کارافرینانه
 8. استراتژی برنامه ریزی شده

مکاتب ده گانه مینتزبرگ

 1. مکاتب تجویزی
 2. مکاتب توصیفی
 3. مکاتب ترکیبی

مراحل اصلی فرایند استراتژیک

 1. تدوین استراتژیک
 2. اجرای استراتژیک
 3. ارزیابی استراتژیک

سطوح استراتژی

تفاوت بین تفکر استراتژیک با برنامه استراتژیک

وظایف یک مدیر استراتژیست

تیپ های استراتژیک

معرفی عوامل کلیدی موفقیت KSF

 معرفی چارچوب vrio یا ارزش-کبود-قابلیت تقلید-سازمان

معرفی انواع ماتریس های استراتژیک

 1. ماتریس ارزیابی موقعیت SPACE
 2. ماتریس گروه مشاوره بوستون BCG
 3. ماتریس عوامل داخلی و خارجی IE
 4. ماتریس اصلی GSM
 5. ماتریس بررسی رقابت CPM
 6. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

توضیحات

معرفی درس

درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 


 • بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. 
 • بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.

مخاطبان دوره

مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس تخصصی 

 1. مدیریت بازرگانی، آینده پژوهی و راهبردی و 
 2. مدیریت رسانه و اطلاعات 
 3. مدیریت صنعتی
 4. مدیریت کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی
 5. مدیریت گردشگری
 6. مدیریت دولتی
 7. مدیریت فناوری اطلاعات

می باشد. از این رو داوطلبان این رشته و گرایشات مخاطبان اصلی این درس می باشند.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره

محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

این دوره شامل

معرفی منابع اصلی آزمون

انواع استراتژی

 1. استراتژی تحمیلی
 2. استراتژی تفاهمی
 3. استراتژی منفصل
 4. استراتژی فرایندی
 5. استراتژی چتری
 6. استراتژی ایدولوژی
 7. استراتژی کارافرینانه
 8. استراتژی برنامه ریزی شده

مکاتب ده گانه مینتزبرگ

 1. مکاتب تجویزی
 2. مکاتب توصیفی
 3. مکاتب ترکیبی

مراحل اصلی فرایند استراتژیک

 1. تدوین استراتژیک
 2. اجرای استراتژیک
 3. ارزیابی استراتژیک

سطوح استراتژی

تفاوت بین تفکر استراتژیک با برنامه استراتژیک

وظایف یک مدیر استراتژیست

تیپ های استراتژیک

معرفی عوامل کلیدی موفقیت KSF

 معرفی چارچوب vrio یا ارزش-کبود-قابلیت تقلید-سازمان

معرفی انواع ماتریس های استراتژیک

 1. ماتریس ارزیابی موقعیت SPACE
 2. ماتریس گروه مشاوره بوستون BCG
 3. ماتریس عوامل داخلی و خارجی IE
 4. ماتریس اصلی GSM
 5. ماتریس بررسی رقابت CPM
 6. ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM