نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت استراتژیک پیشرفته

امتیاز 4.8 ازمجموع 4 نفر
دکتر عطاءاله هرندی

دکتری مدیریت

معرفی درس: درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.

196,000تومان
خرید دوره
196,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
30ساعت
40فراگیر

معرفی مدرس و منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کنکور دکتری

  رایگان
  دانلود

مبانی فلسفی و مکاتب مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنB
 • واکاوی مفهوم استراتژی 1

  رایگان
  نمایش
 • واکاوی مفهوم استراتژی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشریح و تحلیل تعاریف استراتژیک از نگاه مينتربرگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکاتب مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکاتب و مبانی فلسفی مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبانی مفدماتی مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنC
 • تعاریف-مراحل -سطوح وازگان کلیدی مفاهیم مبانی مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بیانیه ماموریت

مشاهده محتوابستنD
 • چشم انداز - ماموریت

  رایگان
  نمایش
 • ارزش ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیانیه ماموریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل محیط خارجی

مشاهده محتوابستنE
 • دسته بندی محیط خارجی و تحلیل PESTEL

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط صنعت و پنج نیرو رقابتی پورتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحليل ساختار صنعت، فرصت هاي محيطي، عوامل كليدي موفقيت و ساير ابزارهاي تحليل محيط خارج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحليل محيط داخلي

مشاهده محتوابستنF
 • رويكرد مبتني برمنبع

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب VRIO (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چارچوب VRIO (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی کارکردی محیط داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی و انتخاب استراتژی

مشاهده محتوابستنG
 • بررسی و انتخاب استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هدف گذاری و ارائه چارچوب کلی ابزارهای بررسی استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • SWOT- SPACE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BCG-GE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IE- GSM- QSPM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استراتژی های بازرگانی

مشاهده محتوابستنH
 • دسته بندی کلی استراتژی های بازرگانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های یکپارچگی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های یکپارچگی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های یکپارچگی3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های متمرکز- استراتژی های تنوع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هلدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های ثبات- حاکمیت شرکتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های کاهش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های تدافعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه میان ساختار صنعت و استراتژی های رقابتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابر رقابت- خوشه های استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاکتیک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های وظیفه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

مشاهده محتوابستنI
 • بیان کلیات مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

  رایگان
  نمایش
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های سرپرستی (مادری)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هلدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استراتژی های سطح وظیفه ای

مشاهده محتوابستنJ
 • کلیات استراتژی های وظیفه ای- شایستگی های محوری- شایستگی های متمایز

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های وظیفه ای2- برون سپاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های نامناسب- دام های استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 13

مشاهده محتوابستنA
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفی درس:
درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.
مخاطبان دوره:
مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس تخصصی مدیریت بازرگانی، آینده پژوهی و راهبردی و مدیریت رسانه و مدیریت کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی می باشد. از این رو داوطلبان این رشته و گرایشات مخاطبان اصلی این درس می باشند.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت

نکته (در حال آماده سازی):
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته اضافه خواهد شد.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی مدرس و منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس

  رایگان
  نمایش
 • معرفی منابع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کنکور دکتری

  رایگان
  دانلود

مبانی فلسفی و مکاتب مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنB
 • واکاوی مفهوم استراتژی 1

  رایگان
  نمایش
 • واکاوی مفهوم استراتژی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشریح و تحلیل تعاریف استراتژیک از نگاه مينتربرگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکاتب مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکاتب و مبانی فلسفی مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مبانی مفدماتی مدیریت استراتژیک

مشاهده محتوابستنC
 • تعاریف-مراحل -سطوح وازگان کلیدی مفاهیم مبانی مدیریت استراتژیک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بیانیه ماموریت

مشاهده محتوابستنD
 • چشم انداز - ماموریت

  رایگان
  نمایش
 • ارزش ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیانیه ماموریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل محیط خارجی

مشاهده محتوابستنE
 • دسته بندی محیط خارجی و تحلیل PESTEL

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط صنعت و پنج نیرو رقابتی پورتر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحليل ساختار صنعت، فرصت هاي محيطي، عوامل كليدي موفقيت و ساير ابزارهاي تحليل محيط خارج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل محیط خارجی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحليل محيط داخلي

مشاهده محتوابستنF
 • رويكرد مبتني برمنبع

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب VRIO (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چارچوب VRIO (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی کارکردی محیط داخلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی و انتخاب استراتژی

مشاهده محتوابستنG
 • بررسی و انتخاب استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هدف گذاری و ارائه چارچوب کلی ابزارهای بررسی استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • SWOT- SPACE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • BCG-GE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • IE- GSM- QSPM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استراتژی های بازرگانی

مشاهده محتوابستنH
 • دسته بندی کلی استراتژی های بازرگانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های یکپارچگی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های یکپارچگی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های یکپارچگی3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های متمرکز- استراتژی های تنوع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هلدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های ثبات- حاکمیت شرکتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های کاهش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های تدافعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های عمومی (ژنریک)-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رابطه میان ساختار صنعت و استراتژی های رقابتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابر رقابت- خوشه های استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاکتیک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های وظیفه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

مشاهده محتوابستنI
 • بیان کلیات مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها

  رایگان
  نمایش
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منطق های سه گانه بهینه سازی سبد کسب و کار در هلدینگ ها 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های سرپرستی (مادری)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هلدینگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استراتژی های سطح وظیفه ای

مشاهده محتوابستنJ
 • کلیات استراتژی های وظیفه ای- شایستگی های محوری- شایستگی های متمایز

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های وظیفه ای2- برون سپاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های نامناسب- دام های استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 13

مشاهده محتوابستنA
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفی درس:
درس «مدیریت استراتژیک پیشرفته» به بررسی فرآیند تدوین، اجرا و کنترل استراتژی می پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت استراتژیک است که سعی شده است در این بخش محتوای جامع و کاملی از چندین کتاب مطرح و منبع کنکور دکتری مدیریت ارائه شود. در این بخش کلیه مباحث هم به صورت عمیق آموزش داده شده و هم به نکات تستی و جزئیات آن توجه شده است. سعی شده است که محتوای ارائه شده سبب یکپاچگی جامع و مانع مطالب شده و نظم ذهنی در مخاطبان کنکور دکتری مدیریت ایجاد کند. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی مکاتب استراتژی و مبانی فلسفی حوزه مدیریت استراتژیک است که در این بخش نیز سعی شده است چندین کتاب مطرح و مورد توجه در این حوزه بررسی و مطالب در عین حفظ عمق و محتوای صحیح به صورت ساده و شماتیک ارائه و نکات مرتبط با هر بخش به صورت عمیق بررسی شود.
مخاطبان دوره:
مدیریت استراتژیک پیشرفته جزو دروس تخصصی مدیریت بازرگانی، آینده پژوهی و راهبردی و مدیریت رسانه و مدیریت کارآفرینی، نوآوری و تکنولوژی می باشد. از این رو داوطلبان این رشته و گرایشات مخاطبان اصلی این درس می باشند.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت

نکته (در حال آماده سازی):
کاربر محترم ،با خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته اضافه خواهد شد.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت