تئوری های نوآوری

خانم نگاه دادخواه

دکتری مدیریت

امتیاز 3.2 ازمجموع 11 نفر
660,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم و جایگاه نوآوری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره مدیریت نواوری

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابعاد نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقع بندی نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بستر و زمینه های نوآوری

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر تست های درس مبانی نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • ابجاد سازمان های نواور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند های نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های جلسه دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام های نوآوری

مشاهده محتوابستنC
 • مراحل نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • جستجو نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت نوآوری

مشاهده محتوابستنD
 • عوامل موثر بر نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت دانش در نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های فصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی نوآوری

مشاهده محتوابستنE
 • موفقیت در نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصه سازمان نوآور

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی در نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های ارزیابی نوآوری 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های ارزیابی نوآوری 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نظام نوآوری

مشاهده محتوابستنF
 • نظام ملی نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر بر نظام نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های نظام نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فصل هفتم نوآوری باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های نوآوری باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های کنکور سال های 96 و 97

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
660,000تومان
خرید دوره
6جلسه
116فراگیر

مفاهیم و جایگاه نوآوری

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره مدیریت نواوری

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابعاد نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سطوح نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طبقع بندی نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بستر و زمینه های نوآوری

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر تست های درس مبانی نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • ابجاد سازمان های نواور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند های نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های جلسه دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گام های نوآوری

مشاهده محتوابستنC
 • مراحل نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • جستجو نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت نوآوری

مشاهده محتوابستنD
 • عوامل موثر بر نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت دانش در نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی مدیریت دانش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های فصل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی نوآوری

مشاهده محتوابستنE
 • موفقیت در نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مشخصه سازمان نوآور

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی در نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های ارزیابی نوآوری 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های ارزیابی نوآوری 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نظام نوآوری

مشاهده محتوابستنF
 • نظام ملی نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • عوامل موثر بر نظام نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های نظام نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فصل هفتم نوآوری باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های نوآوری باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر تست های کنکور سال های 96 و 97

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

معرفی درس

کنکور دکتری در سال های اخیر تغییرات بسیاری داشته است. یک سال سیاست‌گذاری علم و فناوری در مجموعه مدیریت مورد سؤال قرار می گرفت و سال دیگر زیرمجموعه گروه مدیریت دولتی بود. مدیریت تکنولوژی یک سال در مجموعه مدیریت بود و سال دیگر زیرمجموعه گروه مدیریت صنعتی قرار گرفت. آینده پژوهی و کارآفرینی هم گاه در مجموعه مدیریت بودند و گاهی به صورت یک گروه جداگانه مطرح می شدند. این تغییرات سرانجام در کنکور سال 96 به پایان رسید و رشته های کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی، سیاست‌گذاری علم و فناوری و آینده پژوهی به صورت یک مجموعه جدا ارائه شدند. یکی از دروس تخصصی مورد نظر در این گروه، درس تئوری‌های نوآوری است که برای نخستین بار در کنکور سال 96 مورد سؤال قرار گرفت. از آن جایی که این درس در کنکورهای گذشته مطرح نشده بود، این نگرانی برای داوطلبان کنکور وجود داشته و دارد که کدام یک از منابع مدنظر طراحان کنکوری است. از طرف دیگر هم تعدد منابع معرفی شده از سوی مشاوران و مدرسان کنکور، نگرانی داوطلبان را تشدید کرده است. ما در مجموعه حاضر تلاش کردیم تا کلیه منابع این درس را به صورت خلاصه اما جامع و کامل و با بیانی ساده و قابل فهم ارائه کنیم که هم مورد استفاده دانشجویان رشته های مدیریتی و غیرمدیریتی قرار گیرد و هم به مدیریت زمان مطالعه‌ آن‌ها کمک کند. در مجموعه حاضر تست‌هایی ارائه می شود که بر مبنای سؤالات کنکور شبیه سازی شده و به درک بهتر مفاهیم درس منجر می شود و موجب آشنایی داوطلبان با نمونه سوالات کنکوری می گردد.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

تئوری های نوآوری برای داوطلبان کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی مطرح می شود و داوطلبان این کد رشته از دفترچه مخاطبان اصلی این دوره می باشند.

آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره

محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.این دوره شامل:

 1. مفاهیم و جایگاه نواوری
 2. بستر نواوری
 3. فرایند نواوری
 4. ارزیابی نواوری
 5. موفقیت نواوری
 6. نظام های نواوری
 7. نواوری باز

تعریف نواوری

خلاقیت چیست؟

نواوری در گذر تاریخ

انواع نواوری از جمله در کالا خدمات و فرایند

چرا نواوری عامل اصلی رشد اقتصادی است؟

چگونه نواوری باعث مزیت رقابتی می شود؟

انواع نواوری

 1. در محصول
 2. در خدمات
 3. در فرایند
 4. در بازاریابی
 5. در موقیت
 6. در پارادایم
 7. در منابع
 8. سازمانی

نسل های مختلف نواوری

 1. نسل اول یا فشار فن آوری
 2. نسل دوم با کشش بازار مثل مدل پل
 3. نسا سوم یا مدل دوگانه یا جفت مثل مدل تخم مرغ توئبسی
 4. نسل چهار یا کدل یکپارچه
 5. نسل پنج یا مدل شبکه

انواع مدل های نواوری


 1. مدل های ایستا با تدریجی
 2. مدل های پویا یا جهشی
 3. مدل زنجیریه ارزش نواوری
 4. مدل تیس
 5. مدل ماتریس مشابهت
 6. مدل انتخاب راهبرد
 7. مدل آتربک و آبرناتی
 8.  مدل تاشمن و روزنکوف
 9. مدل قیف فن اوری
 10.  مدل قیف فن اوری باز
 11. مدل فرایند چرخشی
 12. مدل قیف توسعه
 13. مدل مرحله-درگاهی


مراحل نواوری

عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید

ارتقای محصول خارق العاده

بازاریابی آزمایشی

سرمایه گذاری پر ریسک

تعارض بین مدیران شرکت های خطر پذیر و شرکت سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری

ویژگی های سازمان نواور

توسعه راهبرد نواوریتوضیحات

معرفی درس

کنکور دکتری در سال های اخیر تغییرات بسیاری داشته است. یک سال سیاست‌گذاری علم و فناوری در مجموعه مدیریت مورد سؤال قرار می گرفت و سال دیگر زیرمجموعه گروه مدیریت دولتی بود. مدیریت تکنولوژی یک سال در مجموعه مدیریت بود و سال دیگر زیرمجموعه گروه مدیریت صنعتی قرار گرفت. آینده پژوهی و کارآفرینی هم گاه در مجموعه مدیریت بودند و گاهی به صورت یک گروه جداگانه مطرح می شدند. این تغییرات سرانجام در کنکور سال 96 به پایان رسید و رشته های کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی، سیاست‌گذاری علم و فناوری و آینده پژوهی به صورت یک مجموعه جدا ارائه شدند. یکی از دروس تخصصی مورد نظر در این گروه، درس تئوری‌های نوآوری است که برای نخستین بار در کنکور سال 96 مورد سؤال قرار گرفت. از آن جایی که این درس در کنکورهای گذشته مطرح نشده بود، این نگرانی برای داوطلبان کنکور وجود داشته و دارد که کدام یک از منابع مدنظر طراحان کنکوری است. از طرف دیگر هم تعدد منابع معرفی شده از سوی مشاوران و مدرسان کنکور، نگرانی داوطلبان را تشدید کرده است. ما در مجموعه حاضر تلاش کردیم تا کلیه منابع این درس را به صورت خلاصه اما جامع و کامل و با بیانی ساده و قابل فهم ارائه کنیم که هم مورد استفاده دانشجویان رشته های مدیریتی و غیرمدیریتی قرار گیرد و هم به مدیریت زمان مطالعه‌ آن‌ها کمک کند. در مجموعه حاضر تست‌هایی ارائه می شود که بر مبنای سؤالات کنکور شبیه سازی شده و به درک بهتر مفاهیم درس منجر می شود و موجب آشنایی داوطلبان با نمونه سوالات کنکوری می گردد.

دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:

تئوری های نوآوری برای داوطلبان کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی مطرح می شود و داوطلبان این کد رشته از دفترچه مخاطبان اصلی این دوره می باشند.

آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره

محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.این دوره شامل:

 1. مفاهیم و جایگاه نواوری
 2. بستر نواوری
 3. فرایند نواوری
 4. ارزیابی نواوری
 5. موفقیت نواوری
 6. نظام های نواوری
 7. نواوری باز

تعریف نواوری

خلاقیت چیست؟

نواوری در گذر تاریخ

انواع نواوری از جمله در کالا خدمات و فرایند

چرا نواوری عامل اصلی رشد اقتصادی است؟

چگونه نواوری باعث مزیت رقابتی می شود؟

انواع نواوری

 1. در محصول
 2. در خدمات
 3. در فرایند
 4. در بازاریابی
 5. در موقیت
 6. در پارادایم
 7. در منابع
 8. سازمانی

نسل های مختلف نواوری

 1. نسل اول یا فشار فن آوری
 2. نسل دوم با کشش بازار مثل مدل پل
 3. نسا سوم یا مدل دوگانه یا جفت مثل مدل تخم مرغ توئبسی
 4. نسل چهار یا کدل یکپارچه
 5. نسل پنج یا مدل شبکه

انواع مدل های نواوری


 1. مدل های ایستا با تدریجی
 2. مدل های پویا یا جهشی
 3. مدل زنجیریه ارزش نواوری
 4. مدل تیس
 5. مدل ماتریس مشابهت
 6. مدل انتخاب راهبرد
 7. مدل آتربک و آبرناتی
 8.  مدل تاشمن و روزنکوف
 9. مدل قیف فن اوری
 10.  مدل قیف فن اوری باز
 11. مدل فرایند چرخشی
 12. مدل قیف توسعه
 13. مدل مرحله-درگاهی


مراحل نواوری

عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید

ارتقای محصول خارق العاده

بازاریابی آزمایشی

سرمایه گذاری پر ریسک

تعارض بین مدیران شرکت های خطر پذیر و شرکت سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری

ویژگی های سازمان نواور

توسعه راهبرد نواوری