راه و رسم مربیگری

امتیاز 4.8 ازمجموع 6 نفر

16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است. اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید با به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست. برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید. این دوره به افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند پیشنهاد می شود.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
4ساعت
95فراگیر

پرورش عادات منسجم

مشاهده محتوابستنA
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش اول - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش دوم - صفحه 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش سوم - صفحه 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

پرسش سوال عالی

مشاهده محتوابستنB
 • چطور سوال عالی بکنیم؟ - صفحه 38

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

شروع پرمایه

مشاهده محتوابستنC
 • شروع پرمایه "به چه فکر می کنید؟" - صفحه 52

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

تک سوال همه فن حریف

مشاهده محتوابستنD
 • تک سوال همه فن حریف - صفحه 70

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید

مشاهده محتوابستنE
 • چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید - صفحه 94

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

مقدار گاما

مشاهده محتوابستنF
 • مقدار گاما - صفحه 116

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

مثلث نمایشی

مشاهده محتوابستنG
 • مثلث نمایشی - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مثلث نمایشی - نقش شکنجه گر - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مثلث نمایشی - نقش منجی - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مثلث نمایشی - نقش قربانی - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

چطور مفیدتر باشیم

مشاهده محتوابستنH
 • چطور مفیدتر باشیم ( به جای "مفید") - صفحه 138

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

چطور پاسخ منفی بدهید

مشاهده محتوابستنI
 • چطور پاسخ منفی بدهید(وقتی که نمی توانید پاسخ منفی بدهید) - صفحه 158

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • آتشبار برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک - صفحه 78

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

تداوم ببخشید

مشاهده محتوابستنA
 • تداوم ببخشید - صفحه 174

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است. 
اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید با به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید  کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست. برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید.
این دوره به  افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند  پیشنهاد می شود.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

پرورش عادات منسجم

مشاهده محتوابستنA
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش اول - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش دوم - صفحه 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش سوم - صفحه 36

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

پرسش سوال عالی

مشاهده محتوابستنB
 • چطور سوال عالی بکنیم؟ - صفحه 38

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

شروع پرمایه

مشاهده محتوابستنC
 • شروع پرمایه "به چه فکر می کنید؟" - صفحه 52

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

تک سوال همه فن حریف

مشاهده محتوابستنD
 • تک سوال همه فن حریف - صفحه 70

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید

مشاهده محتوابستنE
 • چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید - صفحه 94

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

مقدار گاما

مشاهده محتوابستنF
 • مقدار گاما - صفحه 116

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

مثلث نمایشی

مشاهده محتوابستنG
 • مثلث نمایشی - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مثلث نمایشی - نقش شکنجه گر - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مثلث نمایشی - نقش منجی - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مثلث نمایشی - نقش قربانی - صفحه 68

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

چطور مفیدتر باشیم

مشاهده محتوابستنH
 • چطور مفیدتر باشیم ( به جای "مفید") - صفحه 138

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

چطور پاسخ منفی بدهید

مشاهده محتوابستنI
 • چطور پاسخ منفی بدهید(وقتی که نمی توانید پاسخ منفی بدهید) - صفحه 158

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • آتشبار برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک - صفحه 78

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

تداوم ببخشید

مشاهده محتوابستنA
 • تداوم ببخشید - صفحه 174

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است. 
اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید با به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید  کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست. برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید.
این دوره به  افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند  پیشنهاد می شود.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

منابع انسانی
مربیگری
کارتیمی