استاندارد مدلسازی BPMN2

بهرام ناجدی

مدیریت استراتژیک

امتیاز 5.1 ازمجموع 8 نفر
690,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

فهرست مطالب

مشاهده محتوابستنA
 • فهرست مطالب

  رایگان
  نمایش

زبان مدل سازی BPMN2

مشاهده محتوابستنB
 • زبان مدل سازی BPMN 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف المان ها

مشاهده محتوابستنC
 • رخداد آغازین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رخداد میانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رخداد پایانی 01

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رخداد پایانی 02

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فعالیت - Task

مشاهده محتوابستنD
 • فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دروازه تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اشیاء ارتباط دهنده

مشاهده محتوابستنE
 • اشیاء ارتباط دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Pool

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصنوعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فاز های مدل سازی فرآیند

مشاهده محتوابستنF
 • فاز های مدل سازی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد مدل سازی فرآینده

مشاهده محتوابستنG
 • تشریح قواعد مدل سازی فر آیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Pool , Lane

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Pool

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Flow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Data Object درون فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Data Object برون فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Data Store

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Gateway, Message Fllow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Link Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Top , Down

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Process Map

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اتصال المان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Start & End Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیرون افتادن المان های زیر فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فعالیت های ارسال و دریافت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر فرآیند ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Start Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Intermediate Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • End Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Gateway

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباهات رایج مدل سازی فرآینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
690,000تومان
خرید دوره
7جلسه
8ساعت و 27 دقیقه
113فراگیر

فهرست مطالب

مشاهده محتوابستنA
 • فهرست مطالب

  رایگان
  نمایش

زبان مدل سازی BPMN2

مشاهده محتوابستنB
 • زبان مدل سازی BPMN 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف المان ها

مشاهده محتوابستنC
 • رخداد آغازین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رخداد میانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رخداد پایانی 01

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رخداد پایانی 02

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فعالیت - Task

مشاهده محتوابستنD
 • فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دروازه تصمیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اشیاء ارتباط دهنده

مشاهده محتوابستنE
 • اشیاء ارتباط دهنده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Pool

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مصنوعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فاز های مدل سازی فرآیند

مشاهده محتوابستنF
 • فاز های مدل سازی فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قواعد مدل سازی فرآینده

مشاهده محتوابستنG
 • تشریح قواعد مدل سازی فر آیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Pool , Lane

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Pool

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Flow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Data Object درون فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Data Object برون فرآیند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Data Store

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Gateway, Message Fllow

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Link Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Top , Down

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Process Map

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اتصال المان ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Start & End Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیرون افتادن المان های زیر فرایند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فعالیت های ارسال و دریافت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر فرآیند ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Start Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Intermediate Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • End Events

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Gateway

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اشتباهات رایج مدل سازی فرآینده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

به منظور انجام مدلسازی و شناخت وضعیت موجود/بهبودیافته فرآیندهای سازمان، داشتن یک زبان مشترک الزامی است. در حال حاضر استانداردهای مدلسازی فرآیندهای سازمان تحت عناوین EPC(Event Driven Process Chain) و BPMN2(Business Process Modeling Notation2) جزء پرکاربردترین استانداردهای مدلسازی است. استاندارد مدلسازی BPMN2 به دلیل قابلیت استفاده در انواع نرم¬افزارهای مدلسازی، و نیز قابلیت تبدیل سریع آن به گردش کار مکانیزه از طریق پروتکل BPEL ، دارای بیشترین کاربرد در حوزه مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان است. دراین دوره آموزشی کلیه المانهای مورد نیاز در مدلسازی BPMN2 تشریح و قواعد مدلسازی نیز در قالب بیش از 20 قانون اصلی تهیه و تدوین گردیده است.همچنین اشتباهات رایج در مدلسازی مورد نظر تشریح شده است. به منظور تهیه و گردآوری قوانین مدلسازی فرآیندهای سازمان از کتاب مرجع BPMN Methods& Style برگرفته از جناب دکتر بروس سیلور از بنیانگذاران گروه omg و استاندارد مدلسازی BPMN2 استفاده شده است. دوره آموزشی مورد نظر تنها مرجع استخراجی از کتاب مرجع BPMN Methods& Style، به عنوان بهترین مرجع مدلسازی فرآیندهای سازمان و مديريت فرايندهاي كسب و كار ، در کشور است.

توضیحات

به منظور انجام مدلسازی و شناخت وضعیت موجود/بهبودیافته فرآیندهای سازمان، داشتن یک زبان مشترک الزامی است. در حال حاضر استانداردهای مدلسازی فرآیندهای سازمان تحت عناوین EPC(Event Driven Process Chain) و BPMN2(Business Process Modeling Notation2) جزء پرکاربردترین استانداردهای مدلسازی است. استاندارد مدلسازی BPMN2 به دلیل قابلیت استفاده در انواع نرم¬افزارهای مدلسازی، و نیز قابلیت تبدیل سریع آن به گردش کار مکانیزه از طریق پروتکل BPEL ، دارای بیشترین کاربرد در حوزه مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان است. دراین دوره آموزشی کلیه المانهای مورد نیاز در مدلسازی BPMN2 تشریح و قواعد مدلسازی نیز در قالب بیش از 20 قانون اصلی تهیه و تدوین گردیده است.همچنین اشتباهات رایج در مدلسازی مورد نظر تشریح شده است. به منظور تهیه و گردآوری قوانین مدلسازی فرآیندهای سازمان از کتاب مرجع BPMN Methods& Style برگرفته از جناب دکتر بروس سیلور از بنیانگذاران گروه omg و استاندارد مدلسازی BPMN2 استفاده شده است. دوره آموزشی مورد نظر تنها مرجع استخراجی از کتاب مرجع BPMN Methods& Style، به عنوان بهترین مرجع مدلسازی فرآیندهای سازمان و مديريت فرايندهاي كسب و كار ، در کشور است.

برچسب ها