نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت استراتژیک

امتیاز 3.9 ازمجموع 10 نفر
مهندس حسین اکبری

مدیریت استراتژیک

همراه با گواهینامه آموزشی در دوره الکترونیکی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک یاد بگیرید چطور استراتژی تدوین و آنها را در کسب و کار خود اجرا کنید.

128,000تومان
خرید دوره
128,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
16ساعت
268فراگیر

مقدمات و مفاهیم

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت و اهمیت برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • مقدمات و مفاهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه مقدمات و مفاهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ترسیم چشم انداز سازمان

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش پنج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرهنگ سازمانی و ارزش ها

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل محیط پیرامونی در جستجوی فرصت ها

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی

مشاهده محتوابستنE
 • جروه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روش های پیبش بینی و تحلیل محیط عمومی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی

  رایگان
  نمایش
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل داخلی، قابلیت سنجی، یافتن گلوگاه ها

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش پنج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع استراتژی ها

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • انواع استراتژی ها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استراتژی های اصلی (بدون صوت)

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های اصلی (بدون صوت)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در دوره الکترونیکی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک یاد بگیرید چطور استراتژی تدوین و آنها را در کسب و کار خود اجرا کنید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت استراتژیک - تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان ها - تحلیل داخلی سازمان - تحلیل محیط نزدیک و دور سازمان - شناخت انواع استراتژی ها و روش های به کارگیری آنها

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک
بسته مدیریت استراتژیک

بسته مدیریت استراتژیک

مقدمات و مفاهیم

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت و اهمیت برنامه ریزی

  رایگان
  نمایش
 • مقدمات و مفاهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه مقدمات و مفاهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ترسیم چشم انداز سازمان

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان

  رایگان
  نمایش
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم چشم انداز سازمان بخش پنج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرهنگ سازمانی و ارزش ها

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ سازمانی و ارزشها بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل محیط پیرامونی در جستجوی فرصت ها

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط پیرامون و فرصت ها بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی

مشاهده محتوابستنE
 • جروه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل محیط عمومی و فرصت جویی بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روش های پیبش بینی و تحلیل محیط عمومی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی

  رایگان
  نمایش
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های پیش بینی و تحلیل محیط عمومی بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل داخلی، قابلیت سنجی، یافتن گلوگاه ها

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش سه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش چهار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل،قابلیت، گلوگاه ها بخش پنج

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع استراتژی ها

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع استراتژی ها

  رایگان
  نمایش
 • انواع استراتژی ها بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

استراتژی های اصلی (بدون صوت)

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی های اصلی (بدون صوت)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در دوره الکترونیکی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک یاد بگیرید چطور استراتژی تدوین و آنها را در کسب و کار خود اجرا کنید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم و اصول مدیریت استراتژیک - تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان ها - تحلیل داخلی سازمان - تحلیل محیط نزدیک و دور سازمان - شناخت انواع استراتژی ها و روش های به کارگیری آنها

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک