تفکر استراتژیک

امتیاز 3.8 ازمجموع 17 نفر
دکتر مجتبی لشکربلوکی

مدیریت استراتژیک

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید.

78,000تومان
خرید دوره
78,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
8ساعت
263فراگیر

ماهیت تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرحی برای آینده، پل زدن

  رایگان
  نمایش
 • خلق عینی و ذهنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژیک؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژیک بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت و تفکر استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تمرکز بر عوامل ممتاز کننده و متمایز کننده

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت 2 اقیانوس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار اقدام اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خاطره های متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت بینش

  رایگان
  نمایش
 • امید، آرزو، شعار، ارزش ها و هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه امید، ارزش ها و هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل و تغییر استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شکل دادن استراتژی توسط نیروهای رقابتی ( مایکل پورتر)

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل و تغییر استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • در هر رخداد و روندی، منافع را جستجو کنید!

  رایگان
  نمایش
 • بررسی توانمندی های فعلی خود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جستجوی همیشگی منافع بلقوه استراتژیک

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منافع بلقوه استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - دستیابی به توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک - معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک - تجهیز مخاطبین به جعبه ابزار تفکر استراتژیک

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

ماهیت تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طرحی برای آینده، پل زدن

  رایگان
  نمایش
 • خلق عینی و ذهنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژیک؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژیک بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت و تفکر استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تمرکز بر عوامل ممتاز کننده و متمایز کننده

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت 2 اقیانوس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهار اقدام اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خاطره های متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت بینش

  رایگان
  نمایش
 • امید، آرزو، شعار، ارزش ها و هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه امید، ارزش ها و هدف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحلیل و تغییر استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شکل دادن استراتژی توسط نیروهای رقابتی ( مایکل پورتر)

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل و تغییر استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت بخش دو

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • در هر رخداد و روندی، منافع را جستجو کنید!

  رایگان
  نمایش
 • بررسی توانمندی های فعلی خود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جستجوی همیشگی منافع بلقوه استراتژیک

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منافع بلقوه استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - دستیابی به توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک - معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک - تجهیز مخاطبین به جعبه ابزار تفکر استراتژیک

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک