سخنرانی و فن بیان

Dr. Matt McGarrity

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.4 ازمجموع 37 نفر
595,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

دوره آموزش سخنوری

مشاهده محتوابستنA
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرینات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدرت بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات کلیدی سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • فن بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برقراری ارتباط با مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضبط سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی فی البداهه چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رئوس سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال برای سخنوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله بندی سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آماده سازی مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی یک سخنرانی فی البداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر آشنایی با بداهه گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل و پایان سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تنفس و تن صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • زبان بدن در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سخنرانی فی البداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول سخنرانی

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی آموزشی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی

مشاهده محتوابستنF
 • مروری آمادگی برای سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرکات و جا به جایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی متقاعد سازی

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیماری و علت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درمان و پیامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرورش مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی متقاعد کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر سخنرانی متقاعد سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استدلال های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دعوت به عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفتگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر قانع سازی مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهارچوب بندی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهارچوب سازی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سخنرانی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
595,000تومان
خرید دوره
10جلسه
14ساعت و 36 دقیقه
1590فراگیر

دوره آموزش سخنوری

مشاهده محتوابستنA
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرینات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدرت بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات کلیدی سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • فن بیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برقراری ارتباط با مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ضبط سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی فی البداهه چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رئوس سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال برای سخنوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمله بندی سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آماده سازی مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی یک سخنرانی فی البداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر آشنایی با بداهه گویی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل و پایان سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تنفس و تن صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • زبان بدن در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سخنرانی فی البداهه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول سخنرانی

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی آموزشی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی

مشاهده محتوابستنF
 • مروری آمادگی برای سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرکات و جا به جایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی متقاعد سازی

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیماری و علت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درمان و پیامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرورش مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی متقاعد کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر سخنرانی متقاعد سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استدلال های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دعوت به عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفتگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر قانع سازی مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهارچوب بندی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهارچوب سازی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه سخنرانی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با تمرینات و مثال های کاربردی فراوان

بسیاری از فرصت هایی که می‌توانند برای شما نتایجی عالی به همراه داشته باشند، در اثر استفاده درست از آنها اتفاق می‌افتد. زمانیکه بتوانید ارتباطات مناسبی با دیگران برقرار کنید، می‌توانید شانس بالایی برای موفقیت‌تان متصور باشید.

این دوره به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با دیگران به شکلی موثر و صحیح در شرایط مختلف صحبت کنید و شبکه‌ای از افراد موفق را در دایره ارتباطات‌تان تشکیل دهید. همچنین در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی‌البداهه، آموزشی و قانع‌کننده آشنا می‌شوید و اصول و تکنیک‌های آن را فرا می‌گیرید.

علاوه بر این به طور کامل روش‌های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می‌گیرید.

بررسی سخنرانی افراد معتبر و معروف در این دوره

با انواع سخنرانی ها و نحوه ی برگذاری آنها آشنا می شویم

آشنایی با نظریه های مختلف سخنرانی

اهمیت سخنرانی فی البداهه

عناصر یک بحث چیست؟

 • ادعا
 • توجیه
 • گواهی

روش های متقاعد سازی

ارکان سخنرانی فی البداهه

اصول زبان بدن در سخنرانی

چگونه یک سخنرانی را شروع کنیم؟

چگونه یک سخنرانی را تمام کنیم؟

تنفس و نفس کشیدم در هنگام صحبت کردن

چگونگی تنفس دیافراگمی در سخنرانی

چه تعداد لغت برای هر دقیقه سخنرانی باید گفته شود تا نه کسی از آرام صحبت کردن خوابش بگیرد و نه از سرعت زیاد متوجه جزئیات نشود؟

ارتباط بین استرس و زبان بدن

توضیحات

همراه با تمرینات و مثال های کاربردی فراوان

بسیاری از فرصت هایی که می‌توانند برای شما نتایجی عالی به همراه داشته باشند، در اثر استفاده درست از آنها اتفاق می‌افتد. زمانیکه بتوانید ارتباطات مناسبی با دیگران برقرار کنید، می‌توانید شانس بالایی برای موفقیت‌تان متصور باشید.

این دوره به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با دیگران به شکلی موثر و صحیح در شرایط مختلف صحبت کنید و شبکه‌ای از افراد موفق را در دایره ارتباطات‌تان تشکیل دهید. همچنین در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی‌البداهه، آموزشی و قانع‌کننده آشنا می‌شوید و اصول و تکنیک‌های آن را فرا می‌گیرید.

علاوه بر این به طور کامل روش‌های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می‌گیرید.

بررسی سخنرانی افراد معتبر و معروف در این دوره

با انواع سخنرانی ها و نحوه ی برگذاری آنها آشنا می شویم

آشنایی با نظریه های مختلف سخنرانی

اهمیت سخنرانی فی البداهه

عناصر یک بحث چیست؟

 • ادعا
 • توجیه
 • گواهی

روش های متقاعد سازی

ارکان سخنرانی فی البداهه

اصول زبان بدن در سخنرانی

چگونه یک سخنرانی را شروع کنیم؟

چگونه یک سخنرانی را تمام کنیم؟

تنفس و نفس کشیدم در هنگام صحبت کردن

چگونگی تنفس دیافراگمی در سخنرانی

چه تعداد لغت برای هر دقیقه سخنرانی باید گفته شود تا نه کسی از آرام صحبت کردن خوابش بگیرد و نه از سرعت زیاد متوجه جزئیات نشود؟

ارتباط بین استرس و زبان بدن

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی