سخنرانی و فن بیان

امتیاز 4.3 ازمجموع 23 نفر
Dr. Matt McGarrity

مهارت های فردی

اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید.

78,000تومان
خرید دوره
78,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
12ساعت
1335فراگیر

بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرین های دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت بیان معانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  رایگان
  نمایش
 • بررسی صحبت و سواد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله بندی نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر هفته سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنفس و تن صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • حالات و حرکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر هفته چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنF
 • مروری بر هفته ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرکات و جا به جایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیماری و علت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درمان و پیامد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر هفته هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استدلال های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعوت به عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفتگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر هفته نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب بندی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب سازی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سخنرانی ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرین های دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت بیان معانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  رایگان
  نمایش
 • بررسی صحبت و سواد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله بندی نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر هفته سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنفس و تن صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • حالات و حرکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر هفته چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنF
 • مروری بر هفته ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرکات و جا به جایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیماری و علت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درمان و پیامد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر هفته هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استدلال های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعوت به عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفتگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر هفته نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب بندی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب سازی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سخنرانی ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بیان
نحوه بیان
مکالمه