سخنرانی و فن بیان

امتیاز 4.3 ازمجموع 23 نفر
Dr. Matt McGarrity

مهارت های فردی

اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید.

129,000تومان
خرید دوره
129,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
12ساعت
1356فراگیر

بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرین های دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدرت بیان معانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  رایگان
  نمایش
 • بررسی صحبت و سواد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمله بندی نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آماده سازی مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر هفته سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقش مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تنفس و تن صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • حالات و حرکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی کتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی کتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصول سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر هفته چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنF
 • مروری بر هفته ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرکات و جا به جایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصول سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیماری و علت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درمان و پیامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرورش مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر هفته هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استدلال های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دعوت به عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفتگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر هفته نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب بندی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب سازی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سخنرانی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
بسیاری از فرصت هایی که می‌توانند برای شما نتایجی عالی به همراه داشته باشند، در اثر استفاده درست از آنها اتفاق می‌افتد. زمانیکه بتوانید ارتباطات مناسبی با دیگران برقرار کنید، می‌توانید شانس بالایی برای موفقیت‌تان متصور باشید. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با دیگران به شکلی موثر و صحیح در شرایط مختلف صحبت کنید و شبکه‌ای از افراد موفق را در دایره ارتباطات‌تان تشکیل دهید.  همچنین در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی‌البداهه، آموزشی و قانع‌کننده آشنا می‌شوید و اصول و تکنیک‌های آن را فرا می‌گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش‌های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می‌گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرین های دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدرت بیان معانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  رایگان
  نمایش
 • بررسی صحبت و سواد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمله بندی نکات اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آماده سازی مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر هفته سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقش مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تنفس و تن صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • حالات و حرکات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی کتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی کتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی والکر- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصول سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر هفته چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنF
 • مروری بر هفته ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرکات و جا به جایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اصول سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بیماری و علت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درمان و پیامد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرورش مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آماده سازی سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر هفته هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استدلال های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دعوت به عمل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفتگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر هفته نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب بندی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهارچوب سازی زبان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سخنرانی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جمع بندی هفته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حرف آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

بسیاری از فرصت هایی که می‌توانند برای شما نتایجی عالی به همراه داشته باشند، در اثر استفاده درست از آنها اتفاق می‌افتد. زمانیکه بتوانید ارتباطات مناسبی با دیگران برقرار کنید، می‌توانید شانس بالایی برای موفقیت‌تان متصور باشید. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با دیگران به شکلی موثر و صحیح در شرایط مختلف صحبت کنید و شبکه‌ای از افراد موفق را در دایره ارتباطات‌تان تشکیل دهید.  همچنین در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی‌البداهه، آموزشی و قانع‌کننده آشنا می‌شوید و اصول و تکنیک‌های آن را فرا می‌گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش‌های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می‌گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

فن بیان در سخنرانی
سخنرانی موفق
فن بیان خوب