مبانی سازمان و مدیریت

امتیاز 5.0 ازمجموع 7 نفر
دکتر ناصر عسگری

دکتری مدیریت

درس «مبانی سازمان و مدیریت» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد.

279,000تومان
خرید دوره
279,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
14جلسه
30ساعت
50فراگیر

کلیات و مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

مشاهده محتوابستنA
 • کلیات درس مبانی سازمان

  رایگان
  دانلود
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کلیات سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه - تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم‌شناسی و فرایند تصمیم‌گیری

  رایگان
  نمایش
 • موقعیت‌های تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل‌های تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک‌های تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطاهای تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه - خلاقیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم‌شناسی و فرایند خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های تقویت خلاقیت (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش‌های تقویت خلاقیت (2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارآفرینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه‌ریزی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه - سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه -برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه-مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهمیت و ماهیت برنامه‌ریزی

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی- اصول برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی-سلسله‌مراتب برنامه‌ها (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سلسله‌مراتب برنامه‌ها (2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الزامات برنامه‌ریزی اثربخش-رهیافت‌های برنامه‌ریزی (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رهیافت‌های برنامه‌ریزی (2)-فنون برنامه‌ریزی عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون برنامه‌ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

مشاهده محتوابستنE
 • ماهیت برنامه‌ریزی راهبردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکاتب مدیریت راهبردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند برنامه‌ریزی راهبردی 1-SWOT-مدل‌های تدوین راهبرد (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع مدل‌های تدوین راهبرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل های تدوین و دام های برنامه ریزی راهبردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون مدیریت راهبردی (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون برنامه‌ریزی راهبردی (2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سازماندهی

مشاهده محتوابستنF
 • ضرورت و فرآیند سازماندهی

  رایگان
  نمایش
 • انواع ابعاد ساختاری سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابعاد ساختاری سازمان (3: تمرکز)-ارابطه میان ابعاد ساختاری-ساختارهای مکانیک و ارگانیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان-راهبرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی اندازه چرخه حیات و مدل رشد سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (1)(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (3)-محیط سازمانی(4)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان (5. قدرت و کنترل)(6. فرهنگ سازمانی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون سازماندهی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون سازماندهی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه-سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع ساختارهای سازمانی

مشاهده محتوابستنG
 • انواع ساختارهای سازمانی-ساختارهای سازمانی مینتزبرگ

  رایگان
  نمایش
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان‌‌های مجازی در عصر اصلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع سازمان دانش محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه آزمون ساختارهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون ساختارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت (الف. انگیزش)

مشاهده محتوابستنH
 • هدایت -تئوری‌های محتوایی و فرایندی انگیزش

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های انگیزشی-محتوایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های محتوایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه -ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه -انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت (ب. رهبری)

مشاهده محتوابستنI
 • رهبری -قدرت و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • انواع رویکرد رفتاری رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع رویکرد اقتضایی رهبری1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری‌های نوین رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه-رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت (ج. انگیزش)

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه- ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه- کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت و فرآیند ارتباطات

  رایگان
  نمایش
 • انواع کانال های ارتباطی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کانال های ارتباطی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کنترل

مشاهده محتوابستنA
 • ضرورت و ماهیت فرآیند کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کنترل‌های سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکردهای کنترل‌های سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی1

مشاهده محتوابستنB
 • رویکرد کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد تئوری کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات بخش کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد نئوکلاسیک و کمی و سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الگو اثر بخشی سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت و انواع طبقه‌بندی‌های تئوری‌های سازمان-کلیات طبقه‌بندی تاریخی -کلیات طبقه‌بندی تاریخی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه-کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه- نئو کلاسیک وکمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه سیستمی و ارزیابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون الگوهای اثر بخشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی2

مشاهده محتوابستنC
 • کلیات رویکرد سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های سیستم 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تئوری های سیستم 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد اقتضایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه سیستم و اقتضایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تئوری‌های نوین سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • کلیات تئوری‌های نوین

  رایگان
  نمایش
 • انواع تئوری های نوین 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های نوین 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های نوین 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های نوین 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تئوری‌های نوین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تئوری های نوین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفی درس
درس «مبانی سازمان و مدیریت» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت است که عبارتند ازبرنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل. البته تصمیم‌گیری و خلاقیت و نوآوری نیز به عنوان پیش‌نیاز انجام این وظایف و کارکردها در این بخش گنجانده می‌شود. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان و مدیریت است که در طبقه‌بندی تاریخی تئوری‌های سازمان در قالب رویکردهای کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی، اقتضایی و روندهای جدید بررسی می‌شوند.
مخاطبان دوره:
مبانی سازمان و مدیریت جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های 1385 به بعد در آزمون کارشناسی ارشد این درس با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

نکته(در حال آماده سازی)..
کاربر محترم ،با  خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مبانی سازمان و مدیریت اضافه خواهد شد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

کلیات و مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

مشاهده محتوابستنA
 • کلیات درس مبانی سازمان

  رایگان
  دانلود
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کلیات سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه - تصمیم گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم‌شناسی و فرایند تصمیم‌گیری

  رایگان
  نمایش
 • موقعیت‌های تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل‌های تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سبک‌های تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خطاهای تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تصمیم‌گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه - خلاقیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم‌شناسی و فرایند خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های تقویت خلاقیت (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش‌های تقویت خلاقیت (2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نوآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کارآفرینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه‌ریزی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه - سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه -برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه-مدیریت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهمیت و ماهیت برنامه‌ریزی

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی- اصول برنامه ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی-سلسله‌مراتب برنامه‌ها (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سلسله‌مراتب برنامه‌ها (2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الزامات برنامه‌ریزی اثربخش-رهیافت‌های برنامه‌ریزی (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رهیافت‌های برنامه‌ریزی (2)-فنون برنامه‌ریزی عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون برنامه‌ریزی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

مشاهده محتوابستنE
 • ماهیت برنامه‌ریزی راهبردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکاتب مدیریت راهبردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند برنامه‌ریزی راهبردی 1-SWOT-مدل‌های تدوین راهبرد (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع مدل‌های تدوین راهبرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل های تدوین و دام های برنامه ریزی راهبردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون مدیریت راهبردی (1)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون برنامه‌ریزی راهبردی (2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سازماندهی

مشاهده محتوابستنF
 • ضرورت و فرآیند سازماندهی

  رایگان
  نمایش
 • انواع ابعاد ساختاری سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابعاد ساختاری سازمان (3: تمرکز)-ارابطه میان ابعاد ساختاری-ساختارهای مکانیک و ارگانیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان-راهبرد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی اندازه چرخه حیات و مدل رشد سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (1)(2)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (3)-محیط سازمانی(4)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوامل محتوایی سازمان (5. قدرت و کنترل)(6. فرهنگ سازمانی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون سازماندهی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون سازماندهی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه-سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع ساختارهای سازمانی

مشاهده محتوابستنG
 • انواع ساختارهای سازمانی-ساختارهای سازمانی مینتزبرگ

  رایگان
  نمایش
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان‌‌های مجازی در عصر اصلاعات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع سازمان دانش محور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه آزمون ساختارهای سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون ساختارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت (الف. انگیزش)

مشاهده محتوابستنH
 • هدایت -تئوری‌های محتوایی و فرایندی انگیزش

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های انگیزشی-محتوایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های محتوایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه -ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه -انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت (ب. رهبری)

مشاهده محتوابستنI
 • رهبری -قدرت و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • انواع رویکرد رفتاری رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع رویکرد اقتضایی رهبری1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری‌های نوین رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه-رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون رهبری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت (ج. انگیزش)

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه- ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه- کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ماهیت و فرآیند ارتباطات

  رایگان
  نمایش
 • انواع کانال های ارتباطی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کانال های ارتباطی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

کنترل

مشاهده محتوابستنA
 • ضرورت و ماهیت فرآیند کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع کنترل‌های سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکردهای کنترل‌های سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون کنترل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی1

مشاهده محتوابستنB
 • رویکرد کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد تئوری کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات بخش کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد نئوکلاسیک و کمی و سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • الگو اثر بخشی سازمان و مدیریت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ضرورت و انواع طبقه‌بندی‌های تئوری‌های سازمان-کلیات طبقه‌بندی تاریخی -کلیات طبقه‌بندی تاریخی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه-کلاسیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه- نئو کلاسیک وکمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه سیستمی و ارزیابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون الگوهای اثر بخشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی2

مشاهده محتوابستنC
 • کلیات رویکرد سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های سیستم 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تئوری های سیستم 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکرد اقتضایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه سیستم و اقتضایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تئوری‌های نوین سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • کلیات تئوری‌های نوین

  رایگان
  نمایش
 • انواع تئوری های نوین 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های نوین 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های نوین 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تئوری های نوین 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون تئوری‌های نوین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تئوری های نوین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفی درس
درس «مبانی سازمان و مدیریت» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت است که عبارتند ازبرنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل. البته تصمیم‌گیری و خلاقیت و نوآوری نیز به عنوان پیش‌نیاز انجام این وظایف و کارکردها در این بخش گنجانده می‌شود. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان و مدیریت است که در طبقه‌بندی تاریخی تئوری‌های سازمان در قالب رویکردهای کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی، اقتضایی و روندهای جدید بررسی می‌شوند.
مخاطبان دوره:
مبانی سازمان و مدیریت جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های 1385 به بعد در آزمون کارشناسی ارشد این درس با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

نکته(در حال آماده سازی)..
کاربر محترم ،با  خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مبانی سازمان و مدیریت اضافه خواهد شد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت
مبانی سازمان و مدیریت
مبانی سازمان