مبانی سازمان و مدیریت

امتیاز 4.9 ازمجموع 8 نفر
دکتر ناصر عسگری

دکتری مدیریت

درس «مبانی سازمان و مدیریت» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد.

299,000تومان
خرید دوره
299,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
14جلسه
30ساعت
58فراگیر

کلیات و مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

مشاهده محتوابستنA
 • کلیات درس مبانی سازمان

  رایگان
  دانلود
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کلیات سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه - تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم‌شناسی و فرایند تصمیم‌گیری

  رایگان
  نمایش
 • موقعیت‌های تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل‌های تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک‌های تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطاهای تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه - خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم‌شناسی و فرایند خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های تقویت خلاقیت (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش‌های تقویت خلاقیت (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کارآفرینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه‌ریزی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه - سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه-مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت و ماهیت برنامه‌ریزی

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی- اصول برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی-سلسله‌مراتب برنامه‌ها (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سلسله‌مراتب برنامه‌ها (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات برنامه‌ریزی اثربخش-رهیافت‌های برنامه‌ریزی (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهیافت‌های برنامه‌ریزی (2)-فنون برنامه‌ریزی عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون برنامه‌ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

مشاهده محتوابستنE
 • ماهیت برنامه‌ریزی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکاتب مدیریت راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند برنامه‌ریزی راهبردی 1-SWOT-مدل‌های تدوین راهبرد (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع مدل‌های تدوین راهبرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل های تدوین و دام های برنامه ریزی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون مدیریت راهبردی (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون برنامه‌ریزی راهبردی (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سازماندهی

مشاهده محتوابستنF
 • ضرورت و فرآیند سازماندهی

  رایگان
  نمایش
 • انواع ابعاد ساختاری سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابعاد ساختاری سازمان (3: تمرکز)-ارابطه میان ابعاد ساختاری-ساختارهای مکانیک و ارگانیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان-راهبرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی اندازه چرخه حیات و مدل رشد سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (1)(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (3)-محیط سازمانی(4)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان (5. قدرت و کنترل)(6. فرهنگ سازمانی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون سازماندهی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون سازماندهی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه-سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انواع ساختارهای سازمانی

مشاهده محتوابستنG
 • انواع ساختارهای سازمانی-ساختارهای سازمانی مینتزبرگ

  رایگان
  نمایش
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان‌‌های مجازی در عصر اصلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع سازمان دانش محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه آزمون ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون ساختارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدایت (الف. انگیزش)

مشاهده محتوابستنH
 • هدایت -تئوری‌های محتوایی و فرایندی انگیزش

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های انگیزشی-محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدایت (ب. رهبری)

مشاهده محتوابستنI
 • رهبری -قدرت و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • انواع رویکرد رفتاری رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد اقتضایی رهبری1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری‌های نوین رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه-رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدایت (ج. انگیزش)

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه- ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه- کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت و فرآیند ارتباطات

  رایگان
  نمایش
 • انواع کانال های ارتباطی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های ارتباطی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کنترل

مشاهده محتوابستنA
 • ضرورت و ماهیت فرآیند کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کنترل‌های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکردهای کنترل‌های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی1

مشاهده محتوابستنB
 • رویکرد کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد تئوری کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات بخش کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد نئوکلاسیک و کمی و سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الگو اثر بخشی سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضرورت و انواع طبقه‌بندی‌های تئوری‌های سازمان-کلیات طبقه‌بندی تاریخی -کلیات طبقه‌بندی تاریخی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه-کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه- نئو کلاسیک وکمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیستمی و ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون الگوهای اثر بخشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی2

مشاهده محتوابستنC
 • کلیات رویکرد سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های سیستم 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تئوری های سیستم 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد اقتضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیستم و اقتضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تئوری‌های نوین سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • کلیات تئوری‌های نوین

  رایگان
  نمایش
 • انواع تئوری های نوین 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های نوین 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های نوین 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های نوین 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون تئوری‌های نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تئوری های نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفی درس
درس «مبانی سازمان و مدیریت» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت است که عبارتند ازبرنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل. البته تصمیم‌گیری و خلاقیت و نوآوری نیز به عنوان پیش‌نیاز انجام این وظایف و کارکردها در این بخش گنجانده می‌شود. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان و مدیریت است که در طبقه‌بندی تاریخی تئوری‌های سازمان در قالب رویکردهای کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی، اقتضایی و روندهای جدید بررسی می‌شوند.
مخاطبان دوره:
مبانی سازمان و مدیریت جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های 1385 به بعد در آزمون کارشناسی ارشد این درس با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

نکته(در حال آماده سازی)..
کاربر محترم ،با  خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مبانی سازمان و مدیریت اضافه خواهد شد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

کلیات و مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

مشاهده محتوابستنA
 • کلیات درس مبانی سازمان

  رایگان
  دانلود
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کلیات سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تصمیم‌گیری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه - تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم‌شناسی و فرایند تصمیم‌گیری

  رایگان
  نمایش
 • موقعیت‌های تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل‌های تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک‌های تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطاهای تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون تصمیم‌گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه - خلاقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم‌شناسی و فرایند خلاقیت

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های تقویت خلاقیت (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش‌های تقویت خلاقیت (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نوآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کارآفرینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه‌ریزی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه - سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه-مدیریت استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت و ماهیت برنامه‌ریزی

  رایگان
  نمایش
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی- اصول برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش‌های پیش‌بینی در برنامه‌ریزی-سلسله‌مراتب برنامه‌ها (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سلسله‌مراتب برنامه‌ها (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات برنامه‌ریزی اثربخش-رهیافت‌های برنامه‌ریزی (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهیافت‌های برنامه‌ریزی (2)-فنون برنامه‌ریزی عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون برنامه‌ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

مشاهده محتوابستنE
 • ماهیت برنامه‌ریزی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مکاتب مدیریت راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند برنامه‌ریزی راهبردی 1-SWOT-مدل‌های تدوین راهبرد (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع مدل‌های تدوین راهبرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل های تدوین و دام های برنامه ریزی راهبردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون مدیریت راهبردی (1)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون برنامه‌ریزی راهبردی (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سازماندهی

مشاهده محتوابستنF
 • ضرورت و فرآیند سازماندهی

  رایگان
  نمایش
 • انواع ابعاد ساختاری سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ابعاد ساختاری سازمان (3: تمرکز)-ارابطه میان ابعاد ساختاری-ساختارهای مکانیک و ارگانیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان-راهبرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی اندازه چرخه حیات و مدل رشد سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (1)(2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان فناوری (3)-محیط سازمانی(4)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوامل محتوایی سازمان (5. قدرت و کنترل)(6. فرهنگ سازمانی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون سازماندهی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون سازماندهی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه-سازماندهی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

انواع ساختارهای سازمانی

مشاهده محتوابستنG
 • انواع ساختارهای سازمانی-ساختارهای سازمانی مینتزبرگ

  رایگان
  نمایش
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع ساختارهای سازمانی مینتزبرگ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سازمان‌‌های مجازی در عصر اصلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع سازمان دانش محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انواع ساختارهای سازمانی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه آزمون ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون ساختارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدایت (الف. انگیزش)

مشاهده محتوابستنH
 • هدایت -تئوری‌های محتوایی و فرایندی انگیزش

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های انگیزشی-محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های فرآیندی انگیزشی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه -انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون انگیزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدایت (ب. رهبری)

مشاهده محتوابستنI
 • رهبری -قدرت و انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • انواع رویکرد رفتاری رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد اقتضایی رهبری1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری‌های نوین رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه-رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هدایت (ج. انگیزش)

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه- ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه- کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ماهیت و فرآیند ارتباطات

  رایگان
  نمایش
 • انواع کانال های ارتباطی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کانال های ارتباطی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کنترل

مشاهده محتوابستنA
 • ضرورت و ماهیت فرآیند کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع کنترل‌های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکردهای کنترل‌های سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی1

مشاهده محتوابستنB
 • رویکرد کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد تئوری کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوالات بخش کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد نئوکلاسیک و کمی و سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الگو اثر بخشی سازمان و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ضرورت و انواع طبقه‌بندی‌های تئوری‌های سازمان-کلیات طبقه‌بندی تاریخی -کلیات طبقه‌بندی تاریخی

  رایگان
  نمایش
 • جزوه-کلاسیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه- نئو کلاسیک وکمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیستمی و ارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون الگوهای اثر بخشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

طبقه‌بندی تئوری‌های سازمانی2

مشاهده محتوابستنC
 • کلیات رویکرد سیستمی

  رایگان
  نمایش
 • تئوری های سیستم 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تئوری های سیستم 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رویکرد اقتضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جزوه سیستم و اقتضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تئوری‌های نوین سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • کلیات تئوری‌های نوین

  رایگان
  نمایش
 • انواع تئوری های نوین 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های نوین 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های نوین 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع تئوری های نوین 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون تئوری‌های نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تئوری های نوین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفی درس
درس «مبانی سازمان و مدیریت» همان گونه که از نام آن مشخص است به بیان اصول، مبانی، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد. به طور کلی این درس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول، مرور کارکردهای اصلی مدیریت است که عبارتند ازبرنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل. البته تصمیم‌گیری و خلاقیت و نوآوری نیز به عنوان پیش‌نیاز انجام این وظایف و کارکردها در این بخش گنجانده می‌شود. بخش دوم نیز شامل طبقه‌بندی تئوری‌های سازمان و مدیریت است که در طبقه‌بندی تاریخی تئوری‌های سازمان در قالب رویکردهای کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی، اقتضایی و روندهای جدید بررسی می‌شوند.
مخاطبان دوره:
مبانی سازمان و مدیریت جزو دروس مشترک همه گرایش‌های مدیریت در آزمون دکتری است و از ضریب 4 برخوردار است. از این رو داوطلبان همه گرایش‌های زیرمجموعه رشته مدیریت در آزمون دکتری مخاطب این درس خواهند بود.
آموخته‌های حاصل از شرکت در دوره:
محتوای این دوره به گونه‌ای تدوین شده که پوشش به نسبت جامعی از منابع اصلی این درس در آزمون دکتری داشته باشد. خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی اصولی محتوای این درس متناسب با روند سئوالات این درس در آزمون از ویژگی‌های بارز آن است. افزون بر این در پایان هر مبحث از درس نیز همه سئوالات سال‌های گذشته آزمون دکتری و همچنین سئوالات سال‌های 1385 به بعد در آزمون کارشناسی ارشد این درس با پاسخ تشریحی مرور خواهند شد. به این ترتیب استفاده از محتوای این دوره داوطلبان آزمون دکتری را از مطالعه هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد و آمادگی به نسبت کاملی برای کسب نمره‌ای عالی از این درس در آزمون فراهم خواهد ساخت.

نکته(در حال آماده سازی)..
کاربر محترم ،با  خرید دوره هر هفته یک بخش به محتوای دوره مبانی سازمان و مدیریت اضافه خواهد شد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
دکتری مدیریت
مبانی سازمان و مدیریت
مبانی سازمان