مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

مهندس الهه عزیزی

مدیریت پروژه

امتیاز 3.1 ازمجموع 15 نفر
1,005,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مفاهیم اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های اصلی یک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • طبقه بندی پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نمونه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگاه کلی به پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • نگاه کلی به پروژه و ویژگی های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثلث طلایی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مدیریت پروژه چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای اصلی استفاده از مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیر پروژه کیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های مورد نیاز مدیر پروژه در یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدولوژیهای مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند های مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • منظور از فرآیند های مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج گروه فرآیندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 حوزه دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محدوده محتوای پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • مدیریت محدوده دامنه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خزش محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستند سازی محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیانیه کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست فعالیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور آنچه گفته شد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • تعریف زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت زمانبندی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علت اصلی و هدف مدیریت زمان پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • Time to Plan

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف و تعیین فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعیین فعالیت ها - تجزیه یا تقسیم بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی موج غلطان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین فعالیت ها - الگو ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین فعالیت ها - قضاوت کارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین فعالیتها - خروجیها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توالی فعالیت ها

مشاهده محتوابستنH
 • ورودی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکها ابزار ها توالی فعالیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکها و ابزار های توالی - تعیین ماهیت وابستگی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خروجی توالی فعالیت ها و تعیین توالی آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع منابع فعالیت ها و بر آورد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین برنامه زمانی

مشاهده محتوابستنI
 • شروع و پایان هر فعالیت و تعیین مسیر بحرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گانت چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقطه عطف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل برنامه زمان بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • مدیریت هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه - منابع مورد نیاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه - عدم قطعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه - ابزار ها و روش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر زمان بر هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان نقدینگی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل هزینه پروژه (ادامه)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کیفیت

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم کلیدی کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه های کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت رتبه و کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرایی و چگونگی مدیریت کیفیت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین کیفیت - دیاگرام مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلاصه مدیریت کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

منابع پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت مننابع پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار مدیریت منابع پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس RACI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین منابع فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت کارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل جایگزین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین زمان فعالیتها با مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مازاد تخصیص و وابستگی منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح و هموار سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تیم پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات پروژه - برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع ارتباطات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک (ادامه)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت تدارکات پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ذینفعان پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدرت و علاقه ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داشتن دید مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند های مدیریت ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط و اولویت بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ذینفعان بعد از اولویت بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وارد عمل بشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلاصه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت یکپارچگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدایت و کنترل مراحل اجرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,005,000تومان
خرید دوره
16جلسه
6ساعت و 52 دقیقه
205فراگیر

مفاهیم اولیه

مشاهده محتوابستنA
 • این دوره برای چه کسانی مناسب است ؟

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های اصلی یک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • طبقه بندی پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند نمونه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگاه کلی به پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • نگاه کلی به پروژه و ویژگی های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثلث طلایی مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مدیریت پروژه چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مزایای اصلی استفاده از مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیر پروژه کیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های مورد نیاز مدیر پروژه در یک تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدولوژیهای مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند های مدیریت پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • منظور از فرآیند های مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج گروه فرآیندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 10 حوزه دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

محدوده محتوای پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • مدیریت محدوده دامنه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خزش محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستند سازی محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بیانیه کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار شکست فعالیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور آنچه گفته شد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • تعریف زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت زمانبندی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

علت اصلی و هدف مدیریت زمان پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • Time to Plan

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف و تعیین فعالیت ها

  رایگان
  نمایش
 • تعیین فعالیت ها - تجزیه یا تقسیم بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی موج غلطان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین فعالیت ها - الگو ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین فعالیت ها - قضاوت کارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین فعالیتها - خروجیها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توالی فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

توالی فعالیت ها

مشاهده محتوابستنH
 • ورودی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکها ابزار ها توالی فعالیتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیکها و ابزار های توالی - تعیین ماهیت وابستگی ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خروجی توالی فعالیت ها و تعیین توالی آنها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع منابع فعالیت ها و بر آورد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین برنامه زمانی

مشاهده محتوابستنI
 • شروع و پایان هر فعالیت و تعیین مسیر بحرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گانت چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقطه عطف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل برنامه زمان بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • مدیریت هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه - منابع مورد نیاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه - عدم قطعیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین هزینه پروژه - ابزار ها و روش ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر زمان بر هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جریان نقدینگی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنترل هزینه پروژه (ادامه)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کیفیت

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم کلیدی کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه های کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت رتبه و کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرایی و چگونگی مدیریت کیفیت

  رایگان
  نمایش
 • برنامه ریزی کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین کیفیت - دیاگرام مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلاصه مدیریت کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

منابع پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت مننابع پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار مدیریت منابع پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماتریس RACI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین منابع فعالیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت کارشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تجزیه و تحلیل جایگزین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخمین زمان فعالیتها با مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مازاد تخصیص و وابستگی منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تسطیح و هموار سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تیم پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ارتباطات پروژه - برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع ارتباطات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک (ادامه)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت تدارکات پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت ذینفعان پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدرت و علاقه ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داشتن دید مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند های مدیریت ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ذینفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباط و اولویت بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ذینفعان بعد از اولویت بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وارد عمل بشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلاصه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت یکپارچگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هدایت و کنترل مراحل اجرایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظارت و کنترل پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جمع بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

روزانه چندین بار کلمه "پروژه" را می شنویم.. به عنوان مثال: پروژه کلاس ، پروژه کار ، پروژه بازسازی خانه ، پروژه فرستادن ماهواره و حتی پروژه ساخت واکسن کرونا. با این حال ، همه نمی دانند چگونه یک پروژه را با موفقیت شروع و مدیریت کنند. گذراندن دوره مدیریت پروژه نه تنها به شما سود می رساند بلکه این قابلیت را دارد که افرادی که در کنار شما، کار یا زندگی میکنند، نیز از آن سود ببرند. شما بهتر سازماندهی خواهید شد و به هم تیمی های خود راه واضح تری برای موفقیت نشان می دهید. شما قادر خواهید بود در هرگونه موانع جاده ای یا خطرات سنگینی که در مسیر پروژه ایجاد میشود ،آنها را قبل از آنکه مانند یک گلوله برفی غیر قابل کنترل شوند، مدیریت کنید. درک درست از تعریف و ویژگیهای اصلی پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر پروژه فقط راهی برای ایجاد یا انجام کاری نیست بلکه فرصتی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب با اجرای یک رویکرد مدیریتی منظم (به عنوان مثال ، تولید یک محصول یا اشتراک دانش). نقشه راه این دوره استاندارد pmbok است و شما با تمام حوزه های دانشی آن آشنا می شوید و در حد استفاده در پروژه های زندگی می توانید از آن بهره مند شوید.


پیشنهاد بررسی :


ناب و مدیریت پروژه ناب ( Lean )


جهت خرید دوره آموزشی بهمراه کتاب به لینک زید مراجعه فرمایید:


پکیج مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

توضیحات

روزانه چندین بار کلمه "پروژه" را می شنویم.. به عنوان مثال: پروژه کلاس ، پروژه کار ، پروژه بازسازی خانه ، پروژه فرستادن ماهواره و حتی پروژه ساخت واکسن کرونا. با این حال ، همه نمی دانند چگونه یک پروژه را با موفقیت شروع و مدیریت کنند. گذراندن دوره مدیریت پروژه نه تنها به شما سود می رساند بلکه این قابلیت را دارد که افرادی که در کنار شما، کار یا زندگی میکنند، نیز از آن سود ببرند. شما بهتر سازماندهی خواهید شد و به هم تیمی های خود راه واضح تری برای موفقیت نشان می دهید. شما قادر خواهید بود در هرگونه موانع جاده ای یا خطرات سنگینی که در مسیر پروژه ایجاد میشود ،آنها را قبل از آنکه مانند یک گلوله برفی غیر قابل کنترل شوند، مدیریت کنید. درک درست از تعریف و ویژگیهای اصلی پروژه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر پروژه فقط راهی برای ایجاد یا انجام کاری نیست بلکه فرصتی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب با اجرای یک رویکرد مدیریتی منظم (به عنوان مثال ، تولید یک محصول یا اشتراک دانش). نقشه راه این دوره استاندارد pmbok است و شما با تمام حوزه های دانشی آن آشنا می شوید و در حد استفاده در پروژه های زندگی می توانید از آن بهره مند شوید.


پیشنهاد بررسی :


ناب و مدیریت پروژه ناب ( Lean )


جهت خرید دوره آموزشی بهمراه کتاب به لینک زید مراجعه فرمایید:


پکیج مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

برچسب ها

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک